Risicosignalering

Terugblik
1 / 21
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Terugblik

Slide 1 - Slide

Risicosignalering
  • Ik kan benoemen wat risicosignalering is
  • Ik kan uitleggen welke meetinstrumenten gebruikt worden
  • Ik kan risicosignalering toepassen op een casus

Slide 2 - Slide

Plaats in de opleiding
Toets begeleiden ADL 2: opdracht 
Onderdeel examen: Voert zorg - en begeleidingsactiviteiten uit
Onderdeel van klinisch redeneren
CanMEDS rol?

Slide 3 - Slide

Waarom is risicosignalering belangrijk?

Slide 4 - Mind map

Wat is risicosignalering?
A
Het in een vroeg stadium signaleren van (gezondheids)risico's bij de zorgvrager
B
het in een vroeg stadium signaleren van (gezondheids)risico's bij de zorgvrager die ik vast leg in het zorgleefplan
C
Het in een vroeg stadium signaleren van (gezondheids)risico's bij een zorgvrager die ik vastleg in het zorgpleefplan en waar indien nodig actie op wordt ondernomen
D
Het signaleren van berustcomplicaties bij langdurige bedrust

Slide 5 - Quiz

Wat is risicosignalering?
Risicosignalering is het in een vroeg stadium signaleren van (gezondheids)risico’s bij je cliënt door de cliëntsituatie voortdurend te monitoren, door met kennis van zaken de situatie te bekijken en door de juiste vragen te stellen aan de cliënt. De cliënt en zijn familie of mantelzorger worden er nauw bij betrokken.
Nadat je risico’s gesignaleerd hebt, onderneem je, in overleg met de cliënt, actie (opvolging).

Slide 6 - Slide

Op welke gebieden signaleer je risico's?
A
Medicatiegebruik, huidletsel, vallen, incontinentie, depressie, ondervoeding/ overgewicht
B
Ik ben mij op allerlei gebieden bewust van de risico's voor zorgvragers
C
Pijn, medicatie, huidletsel, delier, incontinentie, depressie, ondervoeding/ overgewicht
D
Dit hoort niet bij mijn taken als verzorgende

Slide 7 - Quiz

Op welke gebieden signaleer je risico's
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) toetst op de thema’s huidletsel, ondervoeding/overgewicht, vallen, problemen medicatiegebruik, depressie en incontinentie (Kwaliteitsdocument 2013).

Een goede risicosignalering beperkt zich echter niet alleen tot de onderwerpen uit het Kwaliteitsdocument. Je cliënt kan immers op allerlei fronten risico’s lopen.

Slide 8 - Slide

Wanneer doe je aan risicosignalering?
A
Wanneer een zorgvrager in zorg komt en daarna eens per half jaar
B
Bij een 'niet pluis' gevoel of wanneer de gezondheidstoestand van de zorgvrager veranderd
C
A en B zijn beiden juist
D
A en B zijn beiden onjuist

Slide 9 - Quiz

Wanneer doe je aan risicosignalering?
Zorgorganisaties zijn verplicht twee keer per jaar risico’s te signaleren. Risicosignalering is echter een manier van werken en onderdeel van het zorgproces. Je doet dus altijd aan risicosignalering!

Slide 10 - Slide

Hoe pak je risicosignalering aan?
A
Signaleren-verkennen-plannen en doen-evalueren en bijstellen
B
verkennen-plannen en doen-evalueren en bijstellen
C
Verkennen-signaleren-plannen en doen - evalueren
D
evalueren - verkennen - plannen en doen - signaleren

Slide 11 - Quiz

Hoe pak je risicosignalering aan?
Verkennen: Eerst verken je het (verhoogde) risico dat je hebt opgemerkt samen met de cliënt en eventueel zijn of haar vertegenwoordiger. Wat kan de oorzaak zijn, wil de cliënt hier iets aan doen, wat vindt de cliënt belangrijk?


Plannen en doen: Je onderneemt actie om iets aan de risico’s te doen en problemen te voorkomen. Volg het protocol wat jullie organisatie voor dit gezondheidsrisico gebruikt, zo nodig in overleg met de arts of andere disciplines. Samen met de cliënt bepaal je de doelen en de interventies. Dit kunnen praktische handelingen zijn (denk aan wisselligging bij risico op decubitus), maar ook advies en voorlichting geven, motiveren van je cliënt en stimuleren van zijn zelfredzaamheid. Je afspraken en observaties op die afspraken rapporteer je natuurlijk in het zorgdossier.


Evalueren en bijstellen: Evalueer de resultaten met de cliënt(vertegenwoordiger) en de arts en/of andere betrokken professionals. Geef samen antwoord op de vraag: heeft deze extra zorg het gewenste resultaat gegeven? Gaat het goed? Ga, zo nodig, door met de gekozen acties. Kan het (nog) beter? Stel de acties bij om een beter resultaat te bereiken. Plan nogmaals een evaluatiemoment in om te zien of de nieuwe acties het gewenste effect hebben.

Slide 12 - Slide

Wie zijn er betrokken bij risicosignalering?
A
De zorgvrager en ik als zorgverlener
B
De zorgvrager, de mantelzorger, ik als zorgverlener en rest van mijn team
C
De zorgvrager, ik als zorgverlener en de mantelzorger
D
Ik als zorgverlener en de rest van mijn team.

Slide 13 - Quiz

Wie zijn er betrokken bij risicosignalering?
Risicosignalering: een gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Uitvoering van risicosignalering zal vooral gedaan worden door verpleegkundigen en verzorgenden. De cliënt en zijn familie of mantelzorger worden er nauw bij betrokken. Maar ook helpenden spelen een belangrijke rol: een ‘niet-pluisgevoel’ is vaak de eerste stap om verder te gaan onderzoeken. Schroom dus niet om je gevoel met de zorgcoördinator of EVV’er van die cliënt te bespreken. Ga zo nodig in overleg met de arts of andere disciplines.  

Bij de opvolging van risicosignalering speelt iedereen die betrokken is bij de cliënt een rol om de afgesproken acties uit te voeren. Slide 14 - Slide

Positieve gezondheid
Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Risicosignalering: je signaleert niet alleen risico's en lost ze op, maar je werkt hierin nauw samen met de zorgvrager en zijn netwerk om de risico's te voorkomen.

Slide 15 - Slide

Wie bepaalt hoe de risicosignalering wordt uitgevoerd?
A
De inspectie voor de Gezondheidszorg
B
Het ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport
C
Dit mag mijn organisatie zelfinvullen
D
Alle drie de antwoorden zijn goed

Slide 16 - Quiz

Wie bepaalt hoe de risicosignalering wordt uitgevoerd?
Het staat organisaties vrij hoe zij de risicosignalering en opvolging uitvoeren, als deze maar op een structurele manier en op cliëntniveau plaatsvindt en wordt vastgelegd in het zorgleefplan.

Slide 17 - Slide

Welke signaleringsinstrumenten worden bij jullie op de afdeling gebruikt?

Slide 18 - Open question

Opdracht
Bekijk de risicosignaleringslijst en verkorte checklist Veilige zorg (via http://kennisbundel.vilans.nl/risicosignalering-hulpmiddelen-instrumenten.html)
Bekijk het filmpje: https://www.npostart.nl/drie-eenheid-seks-macht-en-liefde/15-02-2012/POMS_NCRV_121408
en beantwoord de volgende vragen.
-  Welke(e) mogelijke risico's signaleer je?
- Wat kun/zou je doen?
Slide 19 - Slide

Project bedrustcomplicaties
Aanpassing
- Je kiest een casus uit de praktijk waarbij 1 of 2 (risico's) op bedrustcomplicaties voorkomen.
- Je werkt deze casus uit en koppelt de praktijk aan de theorie.
- Je brengt tijdens de schooldag jouw casus in en presenteert jouw bevindingen. Wat zijn jouw taken en verantwoordelijkheden hierin? 

Slide 20 - Slide

Wat vond je van de les?

Slide 21 - Open question