Nederlands

Privacy verklaring

Versie 1.1, deze pagina is voor het laatst aangepast op 11 juli 2016.

LessonUp doet er alles aan jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te waarborgen. Om jouw privacy te waarborgen, handelt LessonUp altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit privacystatement is van toepassing wanneer je de website https://www.lessonup.com bezoekt en/of gebruikt. LessonUp adviseert je daarom dit privacystatement aandachtig door te nemen. In het geval van vragen dan wel opmerkingen kun je altijd contact opnemen met LessonUp via info@lessonup.nl.

1. Gegevens

LessonUp verzamelt de volgende gegevens:

 1. Persoonlijke gegevens die je als gebruiker zelf aan LessonUp verstrekt, zoals, maar niet beperkt tot:
  • Naam/gebruikersnaam
  • E-mailadres
  • Bank- en betaalgegevens
  • Communicatie met LessonUp
  • Gegevens die LessonUp ontvangt door het gebruik van de website
 2. Technische (log)bestanden, welke onder meer kunnen bestaan uit de volgende:
  • IP-adressen
  • Domeinnamen
  • Browser – of telefoontypes
  • Gebruikersstatistieken, o.a. de pagina’s die je binnen de website bezoekt
  • Cookies

2. Cookies

Bij het gebruik van LessonUp kunnen er cookies op jouw computer worden geplaatst. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de internetbrowser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Wanneer de cookies niet absoluut noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de communicatie met jou of voor het uitvoeren van een expliciet door jou aangevraagde dienst, plaatst LessonUp slechts cookies na ontvangst van voorafgaande toestemming. Voor verdere informatie over de cookies die LessonUp gebruikt, de doeleinden waarvoor ze die gebruikt en de manier waarop je cookies kunt verwijderen, verwijzen we je naar het Cookiestatement.

3. Doeleinden

LessonUp gebruikt de verzamelde gegevens om de volgende activiteiten te kunnen uitvoeren:

 1. Diensten aan te bieden, te leveren, te onderhouden, te beveiligen, uit te breiden en te verbeteren
 2. Nieuwe diensten te ontwikkelen
 3. Te factureren, vorderingen te innen en onderzoek te doen naar kredietwaardigheid
 4. Marktonderzoek en marketing- & verkoopactiviteiten uit te voeren ten aanzien van de (nieuwe) diensten, daaronder begrepen het toezenden van nieuwsbrieven en andere elektronische berichten
 5. Service te verlenen en ondersteuning te bieden, klachten en/of geschillen te behandelen, daaronder begrepen het voeren van procedures, het uitvoeren van accountantscontroles en mogelijk andere activiteiten welke verband houden met de diensten
 6. Fraude te voorkomen en de continuïteit van de diensten te bevorderen
 7. Mogelijk toegevoegde waarde diensten te kunnen (doen) aanbieden en leveren
 8. Wettelijke verplichtingen te kunnen uitvoeren en hieraan te voldoen

De gegevens die LessonUp ontvangt door gebruiker van de website (zie hierboven onder 1) worden door LessonUp slechts gebruikt voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van de website en de diensten. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

4. Beveiliging

LessonUp spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verzamelde gegevens te beveiligen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

Alhoewel LessonUp zich zal inspannen om de gegevens veilig te stellen kan ze echter niet alle beveiligingsrisico's die verbonden zijn met de verzamelde gegevens uitsluiten en niet aansprakelijk worden gesteld voor toegang van of gebruik door onbevoegden van de gegevens.

LessonUp raadt te allen tijden aan zelf ook voorzorgsmaatregelen te treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen, onder meer door wachtwoorden vaak te wijzigen en voor wachtwoorden een combinatie van letters en cijfers te gebruiken alsmede kritisch te kijken naar de instellingen en toestemmingen.

5. Inzage

LessonUp biedt je het recht op toegang tot en, waar van toepassing, het aanpassen van je persoonlijke gegevens. Bepaalde gegevens kunnen online worden ingezien en bewerkt. Op verzoeken om het inzien, corrigeren, completeren of verwijderen van persoonlijke gegevens zal door LessonUp binnen een redelijke tijd en na verificatie van je identiteit worden gereageerd.

LessonUp zal al het redelijke doen om tegemoet te komen aan verzoeken tot het verwijderen van persoonlijke gegevens, tenzij deze gegevens van rechtswege of op grond van rechtmatige zakelijke doeleinden bewaard moet blijven.

6. Derden

Door het publiek maken van het gebruikersprofiel, stem je er als gebruiker uitdrukkelijk mee in dat bepaalde gegevens beschikbaar en toegankelijk zijn voor derden. Dit geldt ook voor het materiaal dat je op de website plaatst.

Persoonlijke gegevens worden niet verkocht of op andere wijze meegedeeld aan anderen, behalve na voorafgaande toestemming, met domeinbeheerders, om juridische redenen en in beperkte omstandigheden voor externe verwerking aan partners of andere vertrouwde bedrijven.

7. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.

8. Jongeren

In beginsel mag iedereen gebruik maken van LessonUp en kan iedereen een account aanmaken. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht je nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een account aanmaakt. Door gebruik te maken van de website, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een account aan te maken.

9. Wijzigen Privacystatement

LessonUp behoudt zich het recht voor dit privacystatement van tijd tot tijd te wijzigen. LessonUp adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien LessonUp wijzigingen aanbrengt, zullen deze wijzingen worden bekend gemaakt op de website en/of via rechtstreekse communicatie.