Economics
lessons and tutorials

Arbeidsrecht

ARBEIDSRECHT
1 / 28
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Introduction

Na deze les kun je uitleggen wat de Arbowet is en wat de arbeidstijdenwet inhoudt. Je weet wat er in een (collectieve) arbeidsovereenkomst staat en wat er in de arbeidsvoorwaarden wordt afgesproken.

Items in this lesson

ARBEIDSRECHT

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen hoe de overheid de werknemers beschermt en welke zekerheden je als werknemer hebt op gebied van werk en inkomen.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Minimumloon

Het wettelijk vastgestelde loon dat een werkgever ten minste moet betalen aan werknemers vanaf 23 jaar.


Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Bereken het minimum maandloon van een 17-jarige.

Slide 6 - Open question

Hoeveel procent is het minimumloon van een 16-jarige?

Slide 7 - Open question

Wat doet de overheid voor werkenmers?
Werknemers zijn voor hun baan en inkomen afhankelijk van werkgevers. Om te zorgen dat werknemers goed behandeld worden, beschermt de overheid hen met wetten en regels.

Slide 8 - Slide

Arbowet
De werkgever moet ervoor zorgen dat werknemers hun werk veilig kunnen uitvoeren en hiervan niet ziek worden. 

ARBO: ARBeidsOmstandigheden

Slide 9 - Slide

Arbeidstijdenwet
Wet waarin de regels staan over werktijden en rusttijden:
 • Hoeveel uur je mag werken per dag en hoeveel pauze je dan moet krijgen.
 • Hoeveel nachtdiensten of ploegendiensten je mag draaien.
 • Het verlof voor zorgtaken: zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof.

Er is een speciale arbeidstijdenwet voor jongeren:
 • Schooltijd telt als werktijd.
 • Beperkt aantal uren in de avond en het weekend.
 • Regels veranderen per jaar dat je ouder wordt.

Slide 10 - Slide

Inspectie SZW
Houdt toezicht op de naleving van de Arbowet en Arbeidstijdenwet.

Slide 11 - Slide

Wet gelijke behandeling
Verbiedt het maken van onderscheid op basis van geslacht, ras, leeftijd of afkomst.

Slide 12 - Slide

Een werkgever kan bij een sollicitatie verschillende redenen hebben om iemand niet aan te nemen.

Welke van de volgende redenen is in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling?
A
De sollicitant vraagt een te hoog salaris.
B
De sollicitant is te oud.
C
De sollicitant heeft de verkeerde opleiding.
D
De sollicitant heeft te weinig ervaring.

Slide 13 - Quiz

Arbeidsdeelname (arbeidsparticipatie)

Het percentage van de bevolking dat tot de beroepsbevolking behoort.

De overheid verwacht een tekort aan arbeidskrachten op de arbeidsmarkt en wil dat een groter deel van de bevolking gaat werken.

Slide 14 - Slide

Welke conclusie kun je trekken uit de grafiek?
A
De arbeidsparticipatie van mannen is gestegen.
B
De arbeidsparticipatie van vrouwen is lager dan die van mannen.
C
Mannen werken vaker in deeltijd dan vrouwen.
D
Vrouwen werken vaker in deeltijd dan mannen.

Slide 15 - Quiz

Verlies van inkomen
Tegen verlies van inkomen wordt je ook beschermd als werknemer, door sociale verzekeringen. Als je in loondienst werkt, of hebt gewerkt, val je onder de werknemersverzekeringen. De premies hiervoor worden grotendeels betaald door je werkgever.

Slide 16 - Slide

Werknemersverzekeringen
WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen): biedt een uitkering aan arbeidsongeschikte werknemers.

  WW (werkloosheidswet): regelt een uitkering voor werknemrs die buiten hun schuld werkloos geworden zijn.

  Slide 17 - Slide

  Wat heb je geleerd?

  Slide 18 - Slide

  Wat is de afkorting van de Arbeidsomstandighedenwet?
  A
  AOW
  B
  ABW
  C
  Arbowet
  D
  AWBZ

  Slide 19 - Quiz

  In welke wet staan regels over werktijden?
  A
  Algemene Ouderdomswet
  B
  Arbeidstijdenwet
  C
  Arbeidsomstandighedenwet
  D
  Wet Minimumjeugdloon

  Slide 20 - Quiz

  Wat staat er in de wet gelijke behandeling?

  Slide 21 - Open question

  Arbeidsparticipatie is het percentage van de bevolking dat tot de werkende beroepsbevolking hoort.
  A
  juist
  B
  onjuist

  Slide 22 - Quiz

  Welke werknmersverzekering biedt een uitkering aan arbeidsongeschikte werknemers?
  A
  WIA
  B
  WW

  Slide 23 - Quiz

  Als de vraag naar een bepaald beroep hoog is, is het loon vaak ...
  A
  gelijk aan andere beroepen
  B
  hoog
  C
  laag

  Slide 24 - Quiz

  extra uitleg

  Slide 25 - Slide

  Slide 26 - Video

  Slide 27 - Video

  Slide 28 - Video