Coördineren en afstemmen

BGER 2: Coördineren en afstemmen
Lesweek 31
1 / 38
next
Slide 1: Slide
maatschappelijke zorgMBOStudiejaar 1

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

BGER 2: Coördineren en afstemmen
Lesweek 31

Slide 1 - Slide

Coördineren van zorg en ondersteuning
= het regelen, afstemmen en op elkaar laten aansluiten van verschillende vormen van zorg en ondersteuning rondom de cliënt

Slide 2 - Slide

Coördinatie is belangrijk

 • Voorkomt gaten in de zorg en ondersteuning;
 • Voorkomt overlappingen in de zorg en ondersteuning;
 • Waarborgt de continuïteit van de zorg en ondersteuning;
 • Waarborgt de afstemming op de zorg- en ondersteuningsbehoeften van de cliënt;
 • Maakt een goed ondersteuningsplan mogelijk.
Slide 3 - Slide

Wat is een sociale kaart?
A
Een kaart waarop staat hoe je sociaal moet zijn
B
Een kaart die je stuurt om mensen te steunen
C
een kaart met gegevens van instellingen uit de buurt

Slide 4 - Quiz

Sociale kaart 

Kennis van de sociale kaart is belangrijk voor een goede coördinatie van zorg en ondersteuning.

Slide 5 - Slide

Met welke betrokkenen (bij de zorg en ondersteuning van een cliënt) kun je te maken hebben in een woonvoorziening?

Slide 6 - Mind map

Coördinatie van zorg en ondersteuning
Één  persoon verantwoordelijk.

Betrokkenen:
 • ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers;
 • medewerkers: begeleiders, verzorgenden of verpleegkundigen;
 • de persoonlijk begeleider/mentor/evv-er van de cliënt;
 • een (ped)agoog of psycholoog;
 • eventueel een arts, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, logopedist, bewegingsagoog;
 • begeleiders van andere zorgorganisaties;
 • eventueel een begeleider van werk of dagbesteding.


In een intramurale of semimurale setting

Slide 7 - Slide

Afstemmen van de zorg en ondersteuning
Verplicht bij:
 • Minderjarige cliënten
 • Cliënten die onder de wet Bopz (Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) vallen


met ouders of wettelijk vertegenwoordigers

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Voor welke cliënten geldt dat een zorgorganisatie verplicht is de ouders of wettelijk vertegenwoordigers te betrekken bij het vaststellen van het ondersteuningsplan
A
Alle cliënten met een lichamelijke beperking
B
Minderjarige cliënten
C
Cliënten die permanent in een instelling wonen
D
Cliënten die vallen onder de wet BOPZ

Slide 10 - Quiz

Afstemmen van de zorg en ondersteuning

Multidisciplinaire samenwerking
 • Zorgt voor betere kwaliteit van de zorg
 • Regelmatig overleg is noodzakelijk
Met andere disciplines

Slide 11 - Slide

Afstemmen van de zorg en ondersteuning 

Samenwerkingsverbanden

Werkvelden leren van elkaar:
Validation, reminiscentie en warme zorg komen uit de ouderenzorg, maar worden ook elders gebruikt.


Met andere (zorg)organisaties

Slide 12 - Slide

Opdracht:


10 minuten:
Zoek op internet naar informatie over:
Validation, 
Reminiscentie 
Warme zorg
Noteer dit voor jezelf: we bespreken het samen na

Slide 13 - Slide

Het ophalen van herinneringen staat centraal in de zorg voor een cliënt
Door te zorgen voor een vertrouwde omgeving en vertrouwde begeleiding wordt geprobeerd gevoelens van angst te voorkomen bij de cliënt
Er is aandacht voor de emotionele behoefte achter gedrag van een cliënt
Warme zorg
Reminiscentie
Validation

Slide 14 - Drag question

Afstemmen van de zorg en ondersteuning 

Één ondersteuningsplan voor wonen en dagbesteding heeft voor- en nadelen.
Met dagbesteding

Slide 15 - Slide

Wat zijn de voordelen van één ondersteuningsplan?

Slide 16 - Mind map

Wat zijn de nadelen van één ondersteuningsplan?

Slide 17 - Mind map

Afstemmen van de zorg en ondersteuning 
Veel verschillende disciplines:
Fysiotherapeut
Ergotherapeut
Logopedist
etc.
In de thuissituatie

Slide 18 - Slide

Iemand die werkt met cliënten in de omgeving waar ze wonen of verblijven en zorgt voor aanpassingen en hulpmiddelen in die omgeving, zodat de cliënt zoveel mogelijk zelfredzaam kan zijn.
Iemand die deskundig is op het gebied van het gedrag en de ontwikkeling van mensen
Iemand die deskunidig is op het gebied van taal, spraak en communicatie
Iemand die gebruik maakt van muziekactiviteiten, om de mogelijkheden om zich te uiten en contact te leggen uit te breiden
Iemand die gespecialiseerd is in gezondheid en ziekte bij mensen met een verstandelijke beperking
Orthopedagoog
AVG-arts
Ergotherapeut
Muziektherapeut
Logopedist

Slide 19 - Drag question

Het aantal disciplines waarmee een cliënt te maken heeft, hangt af van..
A
De ondersteuningsvraag van de cliënt
B
Hoe vaak per dag een cliënt hulp nodig heeft
C
Of de cliënt zelfstandig woont of in een instelling

Slide 20 - Quiz

Opdracht: Specifieke instanties en voorzieningen
Maak groepjes van twee en zoek uit wat de volgende instanties/voorzieningen bieden:
(15 minuten, daarna bespreken we dit na)
 

 • teams integrale vroeghulp;
 • vroeghulp;
 • intensieve pedagogische thuishulp;
 • oppascentrale voor kinderen met een beperking;
 • spelotheken;
 • transmurale thuiszorg;
 • MEE-consulenten.


Slide 21 - Slide

Team integrale vroeghulp (IVH)
Bestaat uit een kinderarts, revalidatiearts, (ortho)pedagoog, casemanager en coördinator.
Kunnen ouders terecht voor:
 • informatie;
 • diagnostiek;
 • ondersteuningsplan;
 • bemiddeling bij het uitvoeren van het ondersteuningsplan;
 • advies en trajectbegeleiding
Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Vroegtijdige onderkenning
Belangrijk:
 • Er is goede hulp en begeleiding
 • Een optimale ontwikkeling/ontplooiing wordt mogelijk 
 • Houdt de ontwikkelingsachterstand zo klein mogelijk
 • Beperkt de emotionele schade
 • Ouders komen eerder tot verwerking
 • Ouders beschikken over belangrijke informatie m.b.t. gezinsplanning

Slide 24 - Slide

Vroeghulp/early intervention
 • Preventief
 • Kinderen met een achterstand of beperking
 • 0 - 7 jaar
 • Ontwikkelingsstimulering (benutten van mogelijkheden en voorkomen van achterstanden)
 • Opvoedingsondersteuner
 • VroeghulpprogrammaSlide 25 - Slide

Intensieve pedagogische thuishulp
 • Ondersteuning aan gezinnen met complexe opvoedingsvragen, psychosociale problemen, of moeilijkheden vanwege een kind/puber met een ontwikkelingsachterstand.
 • Gezinsbegeleider 
 • Gericht op het versterken van de opvoedingsvaardigheden van de ouders

Slide 26 - Slide

Zorgoppas voor kinderen met een beperking

Oppassen op ‘kinderen’ (0 tot 25 jaar) met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking

Slide 27 - Slide

Spelotheken voor kinderen met een beperking

Aangepast speelgoed voor kinderen, jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke, motorische, auditieve of visuele beperking

Slide 28 - Slide

Transmurale thuiszorg

 • Samenwerking tussen meerdere organisaties 
 • Speelt in op de behoeften van ouders en biedt hen ondersteuning en hulp
 • Kan uithuisplaatsing voorkomen

Slide 29 - Slide

MEE-consulenten
Mensen met chronische ziekte/beperking + omgeving
Geen indicatie/verwijzing nodig

Advies over wonen, werk,  opvoeding, school en vrije tijd;
Vragen over wet- en regelgeving;
Bemiddeling bij plaatsing (bijvoorbeeld in een woonvorm);
Ondersteuning bij aanvragen van indicatie of pgb Slide 30 - Slide

Afstemming van zorg en ondersteuning 
Versterkt de zorgverlening

Medewerkerker MZ: Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen, adviseren en instrueren

Vrijwilligers kunnen mantelzorgers en professionals ontlasten.met mantelzorgers en vrijwilligers

Slide 31 - Slide

Bedreigde afstemming
 • Veel wisselingen / tijdelijke medewerkers;
 • slecht werkende rapportagesystemen/ te weinig overleg/ gebrekkige overdrachten;
 • het ontbreken van up-to-date en complete ondersteuningsplannen;
 • onduidelijke taakomschrijvingen of taakverdeling;
 • slechte samenwerking en afstemming tussen teamleden onderling, tussen verschillende disciplines;
 • werkdruk;
 • te weinig of niet goed werkende afspraken, regels en protocollen over de zorgverlening in een zorgorganisatie, of met andere disciplines.


Slide 32 - Slide

Hoe komt een zorgvrager terecht bij een hulpverlenende/ zorgverlenende instantie?

Slide 33 - Open question

Wat kunnen signalerende partijen zijn?

Slide 34 - Mind map

Opdracht
10 minuten:
Zoek eens op:
Wat is een sociale kaart?

Slide 35 - Slide

Opdracht Steunsysteem
15 minuten:
Zoek eens op:
 • Wat is een maatschappelijk steunsysteem?
 • Voor wie is een maatschappelijk steunsysteem bedoeld?

Slide 36 - Slide

Opdracht sociale kaart
 • Opdracht 1: Maak een interne sociale kaart van jouw instelling of BPV-plaats
 • Opdracht 2: Maak een analyse van de wijk en/of omgeving waar de instelling, school of stichting is gevestigd. 
 • Opdracht 3: Maak een externe sociale kaart en breng de diverse hulpverlening in beeld. Beschrijf er minimaal 3. 
 • (voor verdere uitleg zie document en Teams)

Slide 37 - Slide

Zijn er nog vragen?

Slide 38 - Slide