SRE-2-1

SRE-2-1
1 / 12
next
Slide 1: Slide
НийгэмPrimary EducationAge 13

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 10 min

Items in this lesson

SRE-2-1

Slide 1 - Slide

“Нийгмийн бүтэц гэдэг нь нийгмийн
хэсэг, элементүүдийн хооронд
бэхжсэн тогтвортой харилцаа холбоог
хэлнэ” хэмээн хэлсэн социологич хэн
бэ?
A
Э.Дюркгейи
B
В.Занден
C
Р.Миллс
D
Р.Конт

Slide 2 - Quiz

5 настай нэгэн охиныг ноорхой хувцас
өмсгөж, нөгөө охиныг үнэтэй брэндийн
хувцас өмсгөн дэлгүүрийн үүдэнд
зогсоон “утсаараа яриулаач” гэж
хүмүүсээс тусламж хүсэхэд алинд нь
илүү анхаарал хандуулж байгааг
судлах, хамаарлыг нь илрүүлэхээр
зохиомол орчин бүрдүүлэх замаар
судалгаа хийсэн гэж үзвэл аль аргад
хамаарах вэ?
A
Туршилт
B
Ажиглалт
C
Контент анализ
D
Асуулга

Slide 3 - Quiz

Тодорхой зорилго, түүнд хүрэх арга
хэрэгсэл агуулга бүхий албан ёсны
хөтөлбөрөөр хүүхдийн нийгэмшилтэд
хувь нэмэр оруулахаар зорьж
ажилладаг агент аль нь вэ? Зөв
хариултыг сонгоно уу.
A
гэр бүл
B
сургууль
C
хэвлэл мэдээлэл
D
ажлын байр

Slide 4 - Quiz

Нийгмийг амьд биетэй төстэй хэмээн
үзэж, эд эрхтэн нь тухайн амьд биеийг
амьдруулахын төлөө үүрэг гүйцэтгэж
байдгийн адил нийгмийн институт нь
нийгмийн болон бусад институтийн
оршин тогтнолын төлөө тодорхой
үүрэг гүйцэтгэж байдаг гэж үздэг онол
аль вэ?
A
марксист онол
B
бэлгэ тэмдэг харилцан үйлдлийн онол
C
хүн ам зүйн онол
D
бүтэц чиг үүргийн онол

Slide 5 - Quiz

Хүмүүс хэрэгцээгээ хангах, зөрчил
маргаан, эмх замбараагүй байдалд
хүргэхгүйн тулд үүргээ хуваарилан,
зохион байгуулалтад орж, хянаж
зохицуулах замаар амьдарч буй
хамтын амьдралын хэлбэр
бол.................. юм. Цэгийн оронд
тохирох утгыг нөхнө үү.
A
нийгмийн байр суурь
B
нийгмийн харилцаа
C
нийгэм
D
нийгмийн бүтэц

Slide 6 - Quiz

Тоон судалгааны аргын онцлогийг
тэмдэглэнэ үү.
A
завгай мэдээллээс ерөнхий сэдэв нотолгоог гаргахыг зорих
B
мэдээлэл нь ажиглагдсан зан үйл, үг яриа байна
C
стандарчлагдсан загварын дагуу үр дүнг нэгтгэх албагүй
D
математик статистикийн аргуудаар шинжилгээ хийнэ

Slide 7 - Quiz

Нийгэм, нийгмийн бүлгийн олонх
гишүүдийн хүлээн зөвшөөрсөн хэм
хэмжээ, хүлээлттэй үл нийцэх төлвийг
социологид хэрхэн нэрлэдэг вэ?
A
аялдах үйлдэл
B
нийгмийн судалгаа
C
нийгмийн гажуудал
D
нийгэмшилт

Slide 8 - Quiz

Тодорхой бүлгийн гишүүдэд байдаг
үнэт зүйлс, тэдгээрийг дагаж мөрддөг
хэм хэмжээ болон материаллаг
баялгийг багтаадаг цогц ойлголтыг
соёл гэнэ” гэж үзсэн нь хэний үзэл
баримтлал вэ?
A
А.Гидденс
B
Р.Бенедикт
C
Э.Тайлор
D
Э.Кассирер

Slide 9 - Quiz

Хүн төрөлхтний язгуур сэтгэлгээ аль
нь вэ?
A
мэдлэг
B
шинжлэх ухаан
C
домог
D
урлаг

Slide 10 - Quiz

Юуг зөв гэж хүлээн зөвшөөрөх, бас
юуг буруу, зохисгүй гэж үзэх талаар
нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрхэм
чанаруудыг илтгэдэг ойлголт аль нь вэ?
A
бэлгэ тэмдэг
B
хэл
C
үнэлэмж
D
хэм хэмжээ

Slide 11 - Quiz

Slide 12 - Slide