Participatie - Les 4

Vak: Participatie
Semester: 3
Lesweek: 4 
1 / 20
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 20 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Vak: Participatie
Semester: 3
Lesweek: 4 

Slide 1 - Slide

Licentie check 
Iedereen dient een licentie te hebben van ThiemeMeulenhoff. Daarnaast heb je ook een werkende laptop met oplader. Zonder deze onderwijsmiddelen kan je mijn lessen niet deelnemen. Je wordt uit de les uitgestuurd en in die tijd mag je de onderwijsmiddelen regelen. Als het geregeld is, mag je de les weer in. Of je hebt een rode kaart die getekend is door de coördinator.

Slide 2 - Slide

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerder malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de (online) les ,zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan.
Bij te laat komen van de (online) les, is het jouw verantwoordelijkheid om aan het einde van de (online) les aan te geven bij de docent dat je aanwezig bent. 

Slide 3 - Slide

Doel van de les
 1. De student kan de volgende termen omschrijven en herkennen in een beroepssituatie
 • (Re-) integratie
 • Separatie
 • Normalisatie
 • Rehabilitatie
 • Resocialisatie
 • Inclusie
 • ICF 

2. De student kan omschrijven welke participatiedomeinen er zijn 


Slide 4 - Slide

Programma 
 • Korte terugblik vorige les
 • Theorie
 • Evalueren
Slide 5 - Slide

Terugblik op vorige les
 1. Ga naar www.socrative.com
 2. Klik rechtsboven op login
 3. Kies voor student login
 4. Room name is Frank8462
 5. Klaar met de vragen? Doe even iets voor jezelf in stilte!
 6. Eventueel nabespreken met de klas (ook huiswerk)

Slide 6 - Slide

Dagbesteding
is een doelgerichte, zo veel mogelijk zingevende gestructureerde invulling van activiteiten om de tijd die je tot je beschikking hebt te besteden?
                                Theoretische gedeelte

Slide 7 - Slide

(Re-)integratie
Ieder mens maakt deel uit van de maatschappij zelfs wanneer je bent opgenomen in een instelling. Voor velen is een opname een tijdelijke overbrugging. De algemene doelstelling van de opname is vaak gericht op (weer) weer kunnen functioneren. Dus terugkeer in de maatschappij.


Als beroepskracht maatschappelijke zorg lever je een belangrijke bijdrage aan de re-integratie van je cliënten. Bijvoorbeeld activiteiten met een educatieve doelstellingen.
Zij hebben themagerichte activiteiten (educatieve activiteiten) nodig, omdat ze anders niet in staat zijn uit hun isolement te komen. 

Slide 8 - Slide

(Re-)integratie
Ieder mens maakt deel uit van de maatschappij zelfs wanneer je bent opgenomen in een instelling. Voor velen is een opname een tijdelijke overbrugging. De algemene doelstelling van de opname is vaak gericht op (weer) weer kunnen functioneren. Dus terugkeer in de maatschappij.


Als beroepskracht maatschappelijke zorg lever je een belangrijke bijdrage aan de re-integratie van je cliënten. Bijvoorbeeld activiteiten met een educatieve doelstellingen.
Zij hebben themagerichte activiteiten (educatieve activiteiten) nodig, omdat ze anders niet in staat zijn uit hun isolement te komen. 

Slide 9 - Slide

Nabespreking
Je hebt net een filmpje gezien over hoe re-integratie bij ex-gedetineerden eruit ziet. Maar hoe gaat dit bij jou op je stage?

Opdracht (ca. 10 minuten):
Bespreek in twee- of drietallen op welke manier er op jouw stage aan re-integratie gedaan wordt. Je kunt het bijvoorbeeld hebben over:
 1. Krijgen cliënten op jouw stageplek ondersteuning bij het terugkeren in de maatschappij?
 2. Hoe ziet die ondersteuning eruit?
 3. Wat doe jij al met betrekking tot het re-integreren van de cliënten op je stage?

Slide 10 - Slide

Separaties
Separeren houdt in dat een cliënt met of zonder toestemming wordt verzorgd, verpleegd en behandeld in een beveiligde afzonderingsruimte. Als dit gebeurt zonder toestemming van de patiënt dan heet dit dwangbehandeling. Het betekent dus afzonderen. 

Ondanks dat een cliënt gesepareerd is kan hij/zij participeren, maar hoe?
Slide 11 - Slide

Rehabilitatie  
Rehabilitatie is in de psychiatrie een vorm van hulpverlening aan mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek.
This video is no longer available
Welke video was dit?

Slide 12 - Slide

Nabespreking
Klassikale nabespreking, wie wil er iets zeggen?

Zeg bijvoorbeeld iets over: 
 • wat vond je van het filmpje?
 • heb je het begrip rehabilitatie teruggezien in het filmpje?
 • Wat vond je mooi aan het filmpje?

Slide 13 - Slide

Normalisatie
Het ontstaan van patronen en omstandigheden in het dagelijks leven die zo veel mogelijk lijken op die van de meeste andere mensen, zodat mensen met een verstandelijke beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren

Slide 14 - Slide

Resocialisatie 
Een proces waarbij cliënten weer stap voor stap deelnemen aan de maatschappij

Een betekenis van resocialisatie  is 'heropvoeden'.

Vraag: wat zou het verschil zijn met reintegreren?

Slide 15 - Slide

Inclusie  
Inclusie is de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Inclusie staat tegenover uitsluiting en discriminatie.

Slide 16 - Slide

ICF
International Classification of Functioning, Disability and Health. 

Is een classificatie voor het beschrijven van het functioneren van mensen inclusief factoren die op dat functioneren van invloed zijn.

Slide 17 - Slide

Beantwoord de vragen over het filmpje 
1. Wat houdt de Participatiewet in?

2. Vind jij dat iedereen recht heeft op een uitkering die een beperking hebben, waarom wel/waarom niet? 
3. In de docu kreeg Mari de vraag of hij bereid is om ander werk te accepteren dan zijn eerst voorkeur. Wat zou jij antwoorden als jij in dezelfde situatie als Mari staat? Beargumenteer je antwoord.
                                                                                    
Huiswerk

Slide 18 - Slide

Bestuderen
Lezen uit het boek 
 • (Persoonlijk) begeleider specifieke doelgroep
 • 25, 34, 35, 42, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 140, 141, 149, 193

Maken in Edition:
 • Boek PBSD: Thema 3
 • Opdracht 1-6

Slide 19 - Slide

Evalueren op procesEvalueren op product 
Omschrijf de les in maximaal 3 woorden
Wat is je bijgebleven van deze les?

Slide 20 - Slide