Pedagogische doelen

de 4 pedagogische doelen van riksen-walraven
1 / 39
next
Slide 1: Slide
PedagogiekBeroepsopleiding

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

de 4 pedagogische doelen van riksen-walraven

Slide 1 - Slide

timer
2:00
wat weten jullie al
over de 4 doelen?

Slide 2 - Mind map

1. het bieden van fysieke en emotionele veiligheid

Slide 3 - Slide

1. het bieden van fysieke en emotionele veiligheid
2. het bevorderen van de persoonlijke competentie van kinderen

Slide 4 - Slide

1. het bieden van fysieke en emotionele veiligheid
2. het bevorderen van de persoonlijke competentie van kinderen
3. het bevorderen van de sociale competentie van kinderen

Slide 5 - Slide

4. socialisatie door overdracht van waarden en normen
1. het bieden van fysieke en emotionele veiligheid
2. het bevorderen van de persoonlijke competentie van kinderen
3. het bevorderen van de sociale competentie van kinderen


Slide 6 - Slide

waarom de 4 doelen?
wie o wie?

Slide 7 - Slide

waarom de 4 doelen?
omdat het moet?!
èn omdat het ons bewuster maakt van wat we allemaal al doen!

èn inzicht geeft in waar we misschien nog wat meer in kunnen verdiepen

Slide 8 - Slide

1. het bieden van fysieke en emotionele veiligheid 

Slide 9 - Slide

1. het bieden van fysieke en emotionele veiligheid 
wat betekent dat nu eigenlijk?

Slide 10 - Slide

fysieke veiligheid
emotionele veiligheid
veilig en schoon speelgoed
gezonde voeding
voldoende beweging
regels en afspraken over hygiëne
zichzelf kunnen zijn
nieuwe dingen durven ontdekken
op zijn gemak voelen

Slide 11 - Drag question

1. het bieden van fysieke en emotionele veiligheid 
is dat niet gewoon logisch? 

Slide 12 - Slide

1. het bieden van fysieke en emotionele veiligheid 
is dat niet gewoon logisch? 
Jawel, toch?!

Slide 13 - Slide

1. het bieden van fysieke en emotionele veiligheid 
Hoe doe je dat dan? 

pedagogische vaardigheden / interactievaardigheden
goed kijken en luisteren, sensitief responsief zijn, steun geven, voelsprieten gebruiken, humor gebruiken om bedreigende situatie op te lossen enz.
organisatie van de groep
positieve sfeer, voorspelbaarheid in dagritme, duidelijke regels en afspraken
samenwerking met ouders en school
band tussen pedagogische aanpak thuis, school en bso geeft duidelijkheid. wanneer ouders en school vertrouwen hebben in bso, voelen kinderen zich er veilig

Slide 14 - Slide

wat doen we op de BSO aan fysieke en emotionele veiligheid?

Slide 15 - Mind map

2. het bevorderen van de persoonlijke competentie van kinderen
??

Slide 16 - Slide

wat betekent: bevorderen van de persoonlijke competentie?
A
het werken aan de 7 competentiegebieden
B
het ontwikkelen van de persoonlijkheid
C
talentontwikkeling
D
het kind helpen een eigen identiteit te ontwikkelen

Slide 17 - Quiz

2. het bevorderen van de persoonlijke competentie van kinderen
welke mogelijkheden biedt de buitenschoolse opvang?
persoonlijkheidsontwikkeling
zelfstandig zijn, zelfvertrouwen ontwikkelen, frustratietolerantie, flexibiliteit, keuzes maken, problemen aanpakken, aanpassen aan omstandigheden
talentontwikkeling
de 7 competentiegebieden:
* emotioneel
* cognitief
* communicatief
* motorisch-zintuiglijk
* creatief-beeldend
* moreel

Slide 18 - Slide

2. het bevorderen van de persoonlijke competentie van kinderen
de 7 competentiegebieden

emotioneel
het gevoel er te mogen zijn èn op anderen te kunnen vertrouwen
cognitief
de behoefte om de wereld om je heen te begrijpen
communicatief
jezelf kenbaar willen maken in taal
motorisch zintuiglijk
streven naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid
creatief beeldend
jezelf uiten in beweging, muziek en materiaal
sociaal
inzicht in het 'eigen ik' in relatie tot anderen
moreel
erbij willen horen en streven naar waardering en goedkeuring

Slide 19 - Slide

2. het bevorderen van de persoonlijke competentie van kinderen
hoe doe je dat dan?

interactievaardigheden
zie pagina 104 alinea 3: interactievaardigheden
inrichting binnen- en buitenruimten
ruimte om 'onverstoord' activiteiten uit te kunnen voeren. divers en voldoende (speel)materiaal
ruimte voor een breed scala aan activiteiten
eigen initiatief, georganiseerd, e.d.

Slide 20 - Slide

wat doen we op de BSO met betrekking tot het bevorderen van de persoonlijke competentie?

Slide 21 - Mind map

3. het bevorderen van de sociale competentie van kinderen

Slide 22 - Slide

3. het bevorderen van de sociale competentie van kinderen
het is eigenlijk vanzelfsprekend! En logisch! Toch?
maar wanneer en/of in welke situaties werk je dan aan de sociale competentie?

Slide 23 - Slide

wanneer en/of in welke situaties werk je aan de sociale competentie?
A
wanneer PM'ers onderling een gezellig gesprekje hebben tijdens een kopje koffie
B
wanneer kinderen zelf, zonder inmenging van volwassenen spelen
C
antwoord A en B zijn beiden goed
D
antwoord A en B zijn beiden fout

Slide 24 - Quiz

3. het bevorderen van de sociale competentie van kinderen
eigen keuzes (leren) maken in wat en met wie kinderen willen spelen is een belangrijk onderdeel van de sociale competentie. zowel in georganiseerde- als vrije spelsituaties. het zorgt ervoor dat kinderen na gaan denken over sociale situaties (al dan niet met inmenging van een PM'er): wat doe ik als mijn vriend wat anders wil doen? hoe sluit ik me aan bij een groepje? 

Slide 25 - Slide

3. het bevorderen van de sociale competentie van kinderen
welke situaties zijn geschikt?

kinderen regelen het zelf
in een groep met potentiële vriendjes en vriendinnetjes
adequate begeleiding van PM'ers
PM'ers als rolmodel
v.a. ongeveer 9 jaar zijn mening en ideeën belangrijk

Slide 26 - Slide

4. socialisatie door overdracht van waarden en normen

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Video

4. socialisatie door overdracht van waarden en normen
kinderen moeten de kans krijgen om kennis te maken met de waarden en normen van de samenleving waarvan ze deel uit maken. 
ook cultuuroverdracht is onderdeel van dit doel: feesten, rituelen, tradities, religieuze uitingen, kledingcodes en gewoontes

Slide 29 - Slide

welk middel wordt op de bso ingezet om normen en waarden over te dragen en kinderen te betrekken?

Slide 30 - Open question

4. socialisatie door overdracht van waarden en normen
begeleiding bij overdracht van normen en waarden is van belang!
+ afspraken maken
+ reflectie
+ discussie
oftewel: waarom is dat nou zo belangrijk? 

psst: het zelf consequent naleven van de gemaakte afspraken is heul belangrijk

Slide 31 - Slide

wederom de vraag: wat doen we op de bso aan waarden en normen?

Slide 32 - Mind map

tools om aan doelen te werken
we hebben ze al een paar keer langs zien komen: 

Slide 33 - Slide

tools om aan doelen te werken
interactievaardigheden

Slide 34 - Slide

interactievaardigheden
sensitieve responsiviteit
De pedagogisch medewerker is gevoelig voor de signalen die een kind afgeeft, door goed te kijken naar het kind en te proberen te begrijpen wat het bedoelt. Ze reageert op de juiste manier op deze signalen. Door o.a gevoelens en emoties te benoemen en te verwoorden wat een kind mee maakt. Dat ze hier begrip voor heeft en het kind hierin ondersteunt
informatie en uitleg geven
De hele dag communiceren pedagogisch medewerkers met de kinderen. Zowel verbaal als non verbaal. Jonge kinderen leren taal door te communiceren met volwassenen en andere kinderen. De pedagogisch medewerker benoemt wat ze doet en wat er gebeurd. Ze benoemt gevoelens van de kinderen en gaat daarbij steeds na of ze de intentie van de kinderen goed verwoord heeft. Ze past zich aan aan het begripsniveau en de interesse van de kinderen.
interacties begeleiden
De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat kinderen zich veilig en vertrouwd met elkaar voelen. Ze stimuleert verbondenheid in de groep en een wij gevoel door rituelen en positieve aandacht voor alle kinderen. De pedagogisch medewerker leidt neit alleen negatieve situaties, zoals ruzie, in goede banen. Maar zij merkt ook positieve interacties tussen kinderen op. Ze waardeert en beloont de positieve interactie
leiding geven en structuur bieden
Hierbij gaat het erom dat de pedagogisch medewerker de kinderen op een goede manier duidelijk kan maken wat zij van de kinderen in de groep verwacht en hoe ze ervoor zorgt dat de kinderen zich daar aan houden.
ontwikkeling stimuleren
Dit gaat over de acties die de pedagogisch medewerker onderneemt om kinderen te stimuleren om kinderen te begeleiden bij het vergroten van kennis en vaardigheden, passend bij het ontwikkelingsniveau en het potentieel van de kinderen. Het gat daarbij om verschillende ontwikkelingsgebieden. (motorische ontwikkeling, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden, sociaal emotionele vaardigeheden en creatieve vaardigheden)
autonomie respecteren
De pedagogisch medewerker ziet en erkent alle kinderen in de groep als individuen. De pedagogische medewerker geeft ruimte aan de kinderen. Ze stimuleert actief dat kinderen zelf iets doen. En op hun eigen manier.

Slide 35 - Slide

in het kader van de coaching

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Link

vragenrondje

Slide 38 - Slide

vragenrondje

Slide 39 - Slide