OPS leerjaar 3 thema 15 deel 1 week 37

1 / 29
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

OPS leerjaar 3 Thema 15 deel 1 
Als de ontwikkeling anders gaat

Benodigdheden student: 
  • Boek Ontwikkeling en activiteiten PW:
  • Pag. 264 of 274
  • Telefoon

Slide 2 - Slide

Lesinhoud:

  • Theorie en opdrachten thema 15 deel 1 Als de ontwikkeling anders gaat
  • Evaluatie lesdoelen

Slide 3 - Slide

Doel van de les
• De student weet wat ontwikkelingsachterstanden inhoudt
• De student kan symptomen/kenmerken van ontwikkelingsachterstanden benoemen
• De student weet wat een normale en niet normale ontwikkeling inhoudt
• De student kent risicofactoren bij de ontwikkeling van kinderen
Slide 4 - Slide

Inleiding
De ontwikkeling van mensen verloopt niet altijd zonder problemen. Ieder mens, elk kind zal zich anders ontwikkelen, in een eigen tempo en op zijn eigen manier.
Bij mensen met een verstandelijke beperking is sprake van een andere ontwikkeling. Hoe die andere ontwikkeling er precies uitziet, verschilt per persoon. Bovendien is de ontwikkeling niet altijd te voorspellen.
Voor jou als professional is het belangrijk om te weten wat de alarmsignalen zijn en welke mogelijkheden er in ontwikkeling wel zijn.

Slide 5 - Slide

15.2 Normale en niet-normale ontwikkeling
Kijken naar de totale ontwikkeling: op basis van een bepaald gedragskenmerk kun je niet vast stellen of gedrag normaal of niet-normaal is. Bij het bepalen of de ontwikkeling normaal of niet-normaal verloopt moet je uitgaan van de totale ontwikkeling van een persoon.
Uitgaan van objectieve maatstaven: Of we gedrag normaal of niet-normaal vinden, hangt ook af van onszelf. Wat de een als probleem ervaart, vindt de ander totaal geen probleem. Je moet uitgaan van objectieve maatstaven en niet om je persoonlijk oordeel.

Slide 6 - Slide

15.3 Problemen in de ontwikkeling
Wanneer de ontwikkeling van een kind achter loopt of anders verloopt dan verwacht, kan de oorzaak binnen én buiten het kind liggen.
Een voorbeeld van een oorzaak van binnen uit is een verstandelijke beperking. Een voorbeeld van een oorzaak van buitenaf is een probleem in het gezin of in de omgeving.
De invloed van de omgeving is groot. De ontwikkeling van een kind verloopt altijd in wisselwerking met zijn omgeving. De omgeving waarin een kind opgroeit kan het kind een voorsprong geven, maar ook een achterstand bezorgen.

Slide 7 - Slide

Wat is het verschil tussen een ontwikkelingsachterstand en een ontwikkelingsstoornis?

Slide 8 - Open question

Ontwikkelingsachterstand: De ontwikkeling van het kind wijkt maar weinig af van het gemiddelde en de achterstand is nog in te halen. 
Ontwikkelingsstoornis: De ontwikkeling verloopt op meerdere ontwikkelingsaspecten erg afwijkend van het gemiddelde en er is sprake van een  blijvende achterstand.

Slide 9 - Slide

Bij een kind met een ontwikkelingsstoornis moet je bijzondere maatregelen nemen om te zorgen dat het kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Is dat ook nodig bij een ontwikkelingsachterstand?

A
Ja
B
Nee

Slide 10 - Quiz

Er zijn dan ook bijzondere maatregelen nodig
Anders wordt de ontwikkelingsachterstand niet ingehaald.

Slide 11 - Slide

Geef een voorbeeld van een alarmsignaal persoonlijkheid

Slide 12 - Open question

Geef een voorbeeld van een alarmsignaal spel

Slide 13 - Open question

Risicofactoren zijn zaken die de kans op problemen vergroten
A
Juist
B
Onjuist

Slide 14 - Quiz

Risicofactoren voor de ontwikkeling van het kind kunnen liggen op 3 gebieden:
  1. Het kind
  2. De ouders en/ of het gezin
  3. De omgeving

Slide 15 - Slide

Als sprake is van één enkele risicofactor is de kans op problemen in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen niet verhoogd.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quiz

Geef bij de volgende risicofactor aan van welk soort risicofactor er sprake is.
Kies uit:
1 kindgebonden risicofactor
2 ouder/gezinsrisicofactor
3 omgevingsrisicofactor

Huwelijksproblemen

Slide 17 - Open question

Geef bij de volgende risicofactor aan van welk soort risicofactor er sprake is.
Kies uit:
1 kindgebonden risicofactor
2 ouder/gezinsrisicofactor
3 omgevingsrisicofactor

Moeilijk temperament
Moeilijk temperament

Slide 18 - Open question

Geef bij de volgende risicofactor aan van welk soort risicofactor er sprake is.
Kies uit:
1 kindgebonden risicofactor
2 ouder/gezinsrisicofactor
3 omgevingsrisicofactor

Slechte huisvesting

Slide 19 - Open question

Waarom is het van belang om problemen in de ontwikkeling vroegtijdig te onderkennen? (zie volgende dia)

Slide 20 - Open question

15.4 Belang van vroegtijdige onderkenning
Het is belangrijk om zaken die de ontwikkeling van het kind bedreigen of verstoren, vroegtijdig te signaleren. ‘Vroegtijdig’ betekent niet altijd op hele jonge leeftijd. Hoe jonger het kind, hoe lastiger het is om met zekerheid te zeggen of er sprake is van een serieus probleem.
Bepaalde ontwikkelingsstoornissen worden pas duidelijk op de basisschool.

Slide 21 - Slide

Vroegtijdige onderkenning is in het belang van het kind en diens ouders:
1. Er is goede hulp en behandeling mogelijk,.
2. Een optimale ontwikkeling en ontplooiing wordt mogelijk (inspelen op ontwikkelingsmogelijkheden).
3.  Het houdt de ontwikkelingsachterstand zo klein mogelijk.
4. Het beperkt emotionele schade (begrip voor situatie kind).

Slide 22 - Slide

5. Ouders komen eerder tot verwerking.
6. Ouders beschikken over belangrijke informatie voor gezinsplanning (bijvoorbeeld erfelijke aandoeningen bij volgend kind)

Slide 23 - Slide

De lesstof Als de ontwikkeling anders gaat is duidelijk voor mij
😒🙁😐🙂😃

Slide 24 - Poll

Geef (zo nodig) aan waar je nog extra uitleg over nodig hebt.

Slide 25 - Open question

Lesdoel behaald?
• De student weet wat ontwikkelingsachterstanden inhoudt
• De student kan symptomen/kenmerken van ontwikkelingsachterstanden benoemen
• De student weet wat een normale en niet normale ontwikkeling inhoudt
• De student kent risicofactoren bij de ontwikkeling van kinderen

Slide 26 - Slide

Ruimte voor tips / tops over les

Slide 27 - Open question

Vooruitblik
Kennisoverdracht & opdrachten :
  • Ontwikkelingsstoornissen en problemen blz. 270

Slide 28 - Slide

Huiswerk
•Lezen en maken mindmap Boek Ontwikkeling en activiteiten PW Ontwikkelingsstoornissen en problemen blz. 270 t/m 289

Slide 29 - Slide