12 Нийгэм

12 Нийгэм
1 / 15
next
Slide 1: Slide
Нийгэм судлалSpecial Education

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slide.

time-iconLesson duration is: 10 min

Items in this lesson

12 Нийгэм

Slide 1 - Slide

Аж үйлдвэржилтийн нөлөөгөөр эмэгтэйчүүд нь үнэгүй ажил эрхлэгч болж, эрэгтэйчүүд нь гэр бүлээ тэжээгч болон хувирдаг. Хэний орчуулга бэ?
A
О.Конт
B
Райт Миллс
C
М.Вебер
D
Ө.Күүс

Slide 2 - Quiz

... танин мэдэхүйн өргөн ач холбогдолтой, ёс суртахуун, ёс зүйн төлөвшилдэерэгээр нөлөөлөхүйц хөтөлбөрүүдийг цацаж байдаг. Цэгийн оронд тохирох өгөгдлийг сонгоно уу?
A
Телевиз
B
Фейсбүүк
C
Хэвлэл мэдээлэл
D
Инстаграм

Slide 3 - Quiz

Сонгогдсон нэг шинж бүхий тохиолдлын тоог нийт тохиолдлын тоонд харьцуулах үзүүлэлтийг юу гэж нэрлэдэг бэ?
A
Тоон давтамж
B
Пропорц
C
Хувийн жин
D
Коэффициент

Slide 4 - Quiz

Нийгмийн хуульчлан тогтоосон хэм хэмжээг ноцтойгоор зөрчиж, бусдад гэм хор, хор хохирол учруулсан үйлдэл, эс үйлдлийг юу гэх бэ?
A
Гэмт хэрэг
B
Нийгмийн гажуудал
C
Эрүүгийн гэмт хэрэг
D
Зөрчил

Slide 5 - Quiz

Ажил эрхлэлт нь боловсролын түвшнээс хамаарч байна гэвэл хамаарах хувьсагч аль нь бэ?
A
Ажил эрхлэлт
B
Боловсролын түвшин
C
Боловсрол
D
Ажил

Slide 6 - Quiz

Орчин үеийн нийгэмд ижил шашинтай хүмүүс гэрлэх нь ихэсч байна хэмээн дүгнэсэн судлаач хэн бэ?
A
Н.Смелзер
B
Р.Миллс
C
А.Гидденс
D
М.Калмижн

Slide 7 - Quiz

Нийгмийн харилцан үйлдлийн явцад хувь хүн бусдын үүргийг хүлээн авах замаар "Би нь бүрэлдэн бий болдог" гэж үзсэн эрдэмтэн хэн бэ?
A
Э.Дюркгейм
B
Р.Мертон
C
К.Маркс
D
Ж.Г.Мид

Slide 8 - Quiz

Бэлгэдэл бол дохио тэмдгийн дараагийн түвшин гэж ямар судлаач хэлсэн бэ?
A
С.Дулам
B
Э.Кассирер
C
Ж.Мердок
D
Э.Тайлор

Slide 9 - Quiz

Үйлдвэрлэл, шинжлэх ухааны гэх мэт бүтээл туурвих үйл ажиллагаа нь соёлын ямар чиг үүргийг заасан ойлголт бэ?
A
Бэлгэдлийн чиг үүрэг
B
Үнэлэмж, хэм хэмжээний чиг үүрэг
C
Нэгтгэн, зохицуулах чиг үүрэг
D
Үйл ажиллагааны чиг үүрэг

Slide 10 - Quiz

Соёл бол хүний амьдрах арга ухаан, хуримтлуулсан туршлага болж байдаг гэдэг утгаараа ............. мөн.
A
Хэл
B
Үнэлэмж
C
Мэдлэг
D
Бэлгэ тэмдэг

Slide 11 - Quiz

Соёл бол үзэл төсөөлөл, хүсэл зоригоо тэмдэг болгон хувиргаж, нийгмийн туршлагыг дамжуулдаг гэдэг утгаараа ........... мөн.
A
Хэл
B
Мэдлэг
C
Бэлгэ тэмдэг
D
Хэм хэмжээ

Slide 12 - Quiz

Хүн үнэ цэн, нэр төр нь бүх хүмүүс хүн болж төрснийхөө хувьд ижил үнэлэгдэж, адил хүндлэл хүлээнэ гэдгийг баталгаажуулдаг. Энэ нь ямар зарчим бэ?
A
Тэгш байдлыг хангах
B
Хүн үнэ цэн, нэр төртэй байх
C
Түгээмэл, салшгүй байх
D
Хуваагдашгүй байх

Slide 13 - Quiz

Иргэний эрх зүйн харилцааны бүрдэл хэсгүүдийг нэрлэ

Slide 14 - Open question

Мэдэх эрх
Өргөдөл, гомдол гаргах эрх
Хүний эрх, эрх чөлөө
Захиргааны шийдвэр, үйл ажиллагаа
Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх үүрэг
Хүссэн мэдээллийг өгөх үүрэг

Slide 15 - Drag question