Les 7 wetgeving

Les 7 wetgeving
1 / 27
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Les 7 wetgeving

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Zorgverzekeringswet
Waarom? nodig om ervoor te zorgen dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft
Regelt de zorgverzekering
Ziektekostenverzekering verplicht
zorgtoeslag
inkomensafhankelijke bijdrage aan belastingdienst > werkgever
bijdrage ziektekostenverzekering > werknemerSlide 3 - Slide

This item has no instructions

Wet BIG - 1
Wet Beroepen in Individuele Gezondheidszorg

bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken

regels en normen om patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners.


Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wet BIG - 2
Wie?
VIG? 
Wat?
titelbescherming, registratie, voor- behouden handelingen en tuchtrecht.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wet BIG - 3
Waarom is de wet BIG een kwaliteitswet?

kaders van zorg
doel: verantwoorde zorg garanderen
bescherming zorgvrager tegen ondeskundig en onbevoegd handelen

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

WLZ
Wet langdurige zorg

regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.
Indicatie is levenslang - CIZ - gemeente/zorgverzekering?
eigen bijdrage

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

WMO
wet maatschappelijke zorg

zo lang mogelijk thuis wonen

beschermd wonen - dagbesteding - huishoudelijke hulp/zorg - hulpmiddelen - woning aanpassingen

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Verschil WLZ en WMO?

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

WGBO - 1
Wet geneeskundige behandel overeenkomst

regelt de rechten en plichten van patiënten/cliënten die een geneeskundige behandeling krijgen en van zorgverleners
Slide 10 - Slide

This item has no instructions

WGBO - 2
Rechten zorgvrager: informatie, overleg, weigeren, dossier
Plichten zorgvrager: informatie, betalen, meewerken

Rechten zorgverlener: weigeren
Plichten zorgverlener: goede zorg, medisch noodzakelijk, id, dossier

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Wetgeving onvrijwillige zorg
Vroeger, voor 01-01-2020 was er de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).

Sinds 1 januari 2020 is er gekozen voor onderscheid van zorgvragers in de volgende 2 wetten.

Slide 12 - Slide

De groepen cliënten waarop de Bopz van toepassing is, verschillen echter sterk. 

Om de wetgeving beter af te kunnen stemmen op die verschillen is gekozen voor afzonderlijke wetten. 

De Wzd is van toepassing op cliënten met een psychogeriatrische aandoening en cliënten met een verstandelijke beperking. 

Voor de geestelijke gezondheidszorg geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz). 

Beide wetten zijn op 1 januari 2020 in werking getreden
De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)


De Wvggz geldt voor zorgvragers bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel veroorzaakt voor henzelf of voor anderen.Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Wet Zorg en Dwang (WZD)
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening. 


Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Het doel van de wet is
 1. Onvrijwillige zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking zo veel mogelijk voorkomen.
 2. Cliënten met dementie of een verstandelijke beperking beschermen tegen de nadelen van onvrijwillige zorg.

Alleen als het niet anders kan, mag onvrijwillige zorg worden toegepast ná zorgvuldige multidisciplinaire afweging.Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Wat is onvrijwillige zorg?

Slide 16 - Mind map

Er is sprake van onvrijwillige zorg als een cliënt of zijn vertegenwoordiger níet instemt met zorg of waartegen de client zich verzet.


Waar denk je aan bij
de Wet Zorg en Dwang?

Slide 17 - Mind map

- Waar denk je aan bij WZD? 
- Koppeling maken naar theorie.
De WZD onderscheidt de volgende 9 categorieën onvrijwillige zorg:

 1. Medische handelingen en therapeutische maatregelen; 
 2. Beperken van de bewegingsvrijheid;
 3. Insluiten;
 4. Uitoefenen van toezicht op betrokkene;
 5. Onderzoek aan kleding of lichaam;
 6. Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag beïnvloedende middelen of gevaarlijke voorwerpen;
 7. Controleren op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen;
 8. Beperken van de vrijheid om het eigen leven in te richten;
 9. Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek. 
Het toedienen van gedragsmedicatie buiten de richtlijn.

Slide 18 - Slide

Bij verlenen van onvrijwillige zorg wordt  stappenplan in gezet ter beoordeling noodzaak.

Rood = Het stappenplan altijd van toepassing bij wilsonbekwame cliënten; ook als de vertegenwoordiger
instemt met deze zorg en de cliënt zich daartegen niet verzet.

Stel je voor dat ...
 • je dagelijks je telefoon moet inleveren als je naar je slaapkamer gaat;
 • je elke ochtend om 08.00 uur moet opstaan (ook in het weekend en in vakanties);
 • elke dag om 21.00 uur de lichten uit moeten;
 • je niet zelf hebt kunnen kiezen welk broodbeleg op tafel staat;
 • je met mensen woont die je niet aardig vindt;
 • er kleding voor je is klaargelegd voor de volgende dag;
 • er voor je bepaald wordt of je onder de douche kan of niet;
 • je de dag na een feestje een urinetest moet doen ter controle op middelengebruik.


Stappenplan
Het stappenplan in de Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de stappen die de zorgverantwoordelijke moet zetten bij de beoordeling of onvrijwillige zorg noodzakelijk is. 

In het stappenplan staat ook welke deskundigen de zorgverantwoordelijke daarbij moet betrekken.


Slide 19 - Slide

Wanneer is onvrijwillige zorg noodzakelijk? Ernstig nadeel

Wie kan de zorgverantwoordelijke zijn?

Slide 20 - Video

This item has no instructions

Een dementerende zorgvrager kan niet meer lopen vanwege verlammingsverschijnselen. Om te voorkomen dat zij uit haar rolstoel valt wordt een rolstoelblad op haar rolstoel gezet.
Valt dit onder WZD? Moet het stappenplan gevolgd worden?
A
Ja
B
Nee

Slide 21 - Quiz

Dit is geen beperking van bewegingsvrijheid doordat zorgvrager toch al niet meer zelfstandig uit stoel op kan staan. Dan is bedhek of rolstoelblad geen onvrijwillige zorg.
Wat als dezelfde zorgvrager het niet fijn vindt dat het rolstoelblad op haar rolstoel zit? Valt het dan onder WZD?
A
Ja
B
Nee

Slide 22 - Quiz

Als zorgvrager zich toch verzet dan kan dit gezien worden als beperking van de vrijheid om het eigen leven in te richten. Het stappenplan moet worden doorlopen.
Wilsonbekwaam
In sommige situaties kan een patiënt zelf niet (meer) zijn wensen kenbaar maken. Iemand is dan wilsonbekwaam. 
Een patiënt is wilsonbekwaam als hij:

 • De informatie over zijn ziekte niet kan begrijpen
 • Zelf geen beslissing over zijn behandeling kan nemen
 • Of de gevolgen van een beslissing niet kan overzien.
 • Een persoon die niet voor zichzelf kan beslissen is wilsonbekwaam.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

De Wet Zorg en Dwang regelt:

 • In welke situaties onvrijwillige zorg en/of opname aan de orde kan zijn;
 • Hoe een besluit tot onvrijwillige zorg genomen wordt;
 • Wanneer onvrijwillige zorgverlening geëvalueerd moet worden.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Video

This item has no instructions

Zorgleefplan
De Wet zorg en dwang stelt eisen aan het opstellen van een zorgplan 
 1. Het zorgplan wordt z.s.m., maar uiterlijk binnen 6 weken na start van de zorg opgesteld.
 2. Het zorgplan houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen van de cliënt. 
 3. De zorgverantwoordelijke bespreekt het zorgplan met de cliënt.
Wanneer het zorgplan niet voldoet aan de zorgbehoefte en er een risico bestaat op ernstig nadeel voor de cliënt en/of zijn omgeving ->stappenplan. 

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Voorbeelden van onvrijwillige zorg
 • Iemand met dementie. Deze zorgvrager mag niet van het terrein van de zorginstelling af, want hij zou verdwalen.
 • Iemand die nog thuis woont en zichzelf verwaarloost. Hij zal tegen zijn wil moeten douchen.
 • Mensen met een verstandelijke beperking die zichzelf soms systematisch verwonden. Zij moeten ’s nachts in een speciale bedstee met zachte wanden slapen. Die bedstee is afgesloten.
 • Mensen die geen remmingen kennen bij het eten of drinken. De koelkast moet dan op slot om gezondheidsschade te voorkomen.Slide 27 - Slide

This item has no instructions