Wet zorg en dwang

Voorstellen 


Daan de Bruijn 
MZ4D9X
Amarant Spie 2 
Gesloten woonvoorziening 
LVB + : licht verstandelijk beperkt en bijkomende problematiek
1 / 28
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Voorstellen 


Daan de Bruijn 
MZ4D9X
Amarant Spie 2 
Gesloten woonvoorziening 
LVB + : licht verstandelijk beperkt en bijkomende problematiek

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?Vandaag gaan het hebben over de Wet Zorg en DwangSlide 2 - Slide

Waarom de WZD?
 • Gesloten woonvoorziening 
 • Vrijheidsbeperkende maatregelen 
 • Wanneer wel en wanneer niet toepassen 
 • Bewuster van eigen handelen  

Slide 3 - Slide

Informatie verzamelen WZD 
 • E-learning Amarant academie 
 • Informatie gezocht op internet 
 • WZD flyer Amarant 
 • Contact met WZD functionaris gehad
 • Informatie van behandelaar  

Slide 4 - Slide

Wat weten jullie over
de WZD?

Slide 5 - Mind map

Slide 6 - Video

In de wet WZD wordt veel gepraat over ernstig nadeel.

Wat verstaan we onder ernstig nadeel?

Slide 7 - Mind map

Onder ernstig nadeel verstaan we:
• Levensgevaar voor de cliënt of iemand anders;
• Ernstig lichamelijk letsel voor de cliënt of iemand anders;
• Ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade voor de cliënt of iemand anders;
• Ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang van de cliënt of iemand anders;
• Ernstig verstoorde ontwikkeling van de cliënt of iemand anders;
• Bedreiging van de veiligheid van de cliënt bijvoorbeeld doordat hij onder invloed van een ander raakt;
• Hinderlijk gedrag van de cliënt dat agressie van anderen oproept;
• Gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen

Slide 8 - Slide

Vrijheidsbeperkende maatregelen mogen worden toe gepast op het moment dat de cliënt ernstig nadeel ondervindt.

Wat is de kern volgens de WZD?

Mogen wij onvrijwillige zorg toepassen? ....
A
Ja, want ...
B
Dat bepalen wijzelf.
C
Dat bepaalt de behandelaar
D
Nee, tenzij het niet anders kan

Slide 9 - Quiz

Wat is vrijheid?

Slide 10 - Mind map

Voorwaardelijke machtiging
In bewaring stelling (IBS)
Rechterlijke machtiging (RM)
Is een beslissing van de rechter dat iemand gedwongen moet worden of blijven in een zorginstelling. 
Spoedmaatregel om iemand gedwongen op te nemen in een zorginstelling. De burgemeester beslist hierover. 
Dit is een verklaring van de rechter. Hierin staat dat de zorgverantwoordelijke mag besluiten om iemand op te nemen als hij of zij zich niet houdt aan afspraken die zijn vastgesteld in het ondersteuningsplan. Een voorwaardelijke machtiging wordt alleen gegeven aan mensen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. 

Slide 11 - Drag question

Voor wie is de wet zorg en dwang NIET van toepassing?
A
Mensen met een verstandelijke beperking
B
Mensen met een gelijk gestelde aandoening (syndroom van korsakov, NAH)
C
Mensen met een GGZ indicatie
D
Mensen met een psychogeriatrische aandoening (bijv. dementie)

Slide 12 - Quiz

Maar er zijn uitzonderingen:
Als iemand een GGZ-indicatie heeft, met een RM (cliënt L) mogen we wel de WZD toepassen en moeten we registreren.

Als iemand een GGZ-indicatie heeft, zonder RM (cliënt D), valt die niet onder de WZD. Pas je dan wel onvrijwillige zorg toe, dan registreren we dat in PC2 met daarbij de opmerking dat deze cliënt binnen onze voorziening woont, niet onder de WZD valt, maar dat de onvrijwillige zorg wel nodig is om ernstig nadeel te voorkomen en dat we het registreren vanwege transparantie.


Slide 13 - Slide

Welke administratieve taken verricht je na het verrichten van een vrijheidsbeperkende maatregel? (er zijn meerdere antwoorden goed)
A
PC2,gerigsteerd ? anders onvoorziene maatregel
B
Re-act
C
E-mail naar behandelaars, manager, senioren , PB-er.
D
Rapportage

Slide 14 - Quiz

Wie is binnen Amarant de zorgverantwoordelijke (en heeft dus de regie) als onvrijwillige zorg wordt toegepast.
A
De behandelaar (gedragskundige of arts)
B
De persoonlijk begeleider
C
De WZD functionaris
D
De manager

Slide 15 - Quiz

Vrijwillig/onvrijwillig 
Vrijwillig:
Client stemt in (of vertegenwoordiger), laat geen verzet zien

Onvrijwillig:
Client laat verzet zien (of vertegenwoordiger). verzet is verbaal of non-verbaal


Slide 16 - Slide

Waar geldt de WZD?

Slide 17 - Mind map

De WZD geldt overal waar mensen met een verstandelijke beperking, gelijk gestelde aandoening  of psychogeriatrische aandoening met onvrijwillige zorg te maken hebben : 
 • In een zorginstelling waar zij wonen of tijdelijk verblijven.
 • In een dagbesteding locatie.
 • In de logeeropvang of in kleinschalige wooninitiatieven 
 • In de thuissituatie, onder bepaalde voorwaarden.
 • Je hoeft niet onvrijwillig opgenomen te zijn. 

Slide 18 - Slide

De zorgverantwoordelijke legt ieder zorgplan, waarin onvrijwillige zorg wordt opgenomen, ter beoordeling voor aan:
A
De arts
B
WZD functionaris
C
Manager
D
Psychiater/psycholoog

Slide 19 - Quiz

De Wzd onderscheidt de volgende negen categorieën van zorg die op basis van de Wzd onvrijwillig kunnen worden verleend als dat noodzakelijk is om ernstig nadeel te voorkomen:

1. medische handelingen en overige therapeutische maatregelen;
2. beperking van de bewegingsvrijheid;
3. insluiten;
4. uitoefenen van toezicht op de cliënt;
5. onderzoek van kleding of lichaam;
6. onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag beïnvloedende middelen;
7. controleren op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen;
8. beperkingen in de vrijheid van de cliënt om zijn eigen leven in te richten;
9. beperkingen van het recht op het ontvangen van bezoek.

Welke onvrijwillige zorg passen wij toe? Geef voorbeelden. 

Slide 20 - Slide

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5 (en verder)
3 mnd geldig,
MDO Start: zorgverantwoordelijke besluit tot toepassing van
onvrijwillige zorg
3 mnd geldig 
MDO 1e verlenging: meedenken door niet bij de zorg van de
cliënt betrokken intern deskundige (frisse blik)
3 mnd voor advies, Geen MDO
2e verlenging: aanvraag advies extern deskundige door
zorgverantwoordelijke via Servicepunt zorg en dwang
6 mnd geldig
MDO 3e verlenging: het advies van de extern deskundige wordt
meegenomen
6 mnd geldig
MDO 4e en volgende verlengingen: in aanwezigheid van een
niet bij de zorg betrokken intern deskundige

Slide 21 - Drag question

Wat is jouw rol als begeleider.
(Er zijn meerdere antwoorden goed)
A
Ben alert op zo min mogelijk toepassen onvrijwillige zorg
B
Proberen te duiden gedrag cliënt
C
Niet zelf initiatief nemen tot toepassen van onvrijwillige zorg tenzij niet anders kan
D
Rapporteren op toepassingen van onvoorziene en voorziene onvrijwillige zorg in PC2, onder andere naar datum en duur

Slide 22 - Quiz

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Bedankt voor de aandacht,
zijn er nog vragen?

Slide 27 - Open question

Wat vinden jullie van de presentatie?
Heeft het je iets bijgebracht?
😒🙁😐🙂😃

Slide 28 - Poll