29 ஜூன் 2020

1 / 17
next
Slide 1: Slide
englishPrimary EducationAge 11

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

கூடுதல் தகவல்கள்
குணம் - Characteristics 
பண்பு - Qualities 
விழுமியம் - Values 
கூடுதல் தகவல்கள்
கதையின் கருத்து - Moral of the story 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

மூலானின் கதையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொண்டவற்றைப் பற்றி உன் நண்பருக்கு ஒரு குறிப்பு எழுது.
A
பண்பு/குணம்/விழுமியம்
B
கற்றுக்கொண்ட பாடம்/கதையின் கருத்து
C
தகவல்

Slide 9 - Quiz

மூலானின் கதையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பாடங்களைப் பற்றி உன் நண்பருக்கு ஒரு குறிப்பு எழுது. (உன் விடையில்..)
A
மூலானைப் பற்றித் தகவல்கள் மட்டும் இருத்தல்
B
மூலானின் சிறப்பான செயல்கள் இருத்தல்
C
கதையின் கருத்து மட்டும் இருத்தல்

Slide 10 - Quiz


எல்சாவின் பொறுப்புணர்ச்சியைப் பற்றி உன் நண்பருக்கு ஒரு குறிப்பு எழுது.
A
தகவல்
B
கற்றுக்கொண்ட பாடம்/கதையின் கருத்து
C
பண்பு/குணம்/விழுமியம்

Slide 11 - Quiz

எல்சாவின் பொறுப்புணர்ச்சியைப் பற்றி உன் நண்பருக்கு ஒரு குறிப்பு எழுது. (உன் விடையில்...)
A
எல்சாவின் சிறப்பான செய்ல்கள் இருத்தல்
B
எல்சாவைப் பற்றிய தகவல்கள் இருத்தல்
C
கதையின் கருத்து மட்டும் இருத்தல்

Slide 12 - Quiz


இளவரசி ஜாஸ்மின் மாயக்
கம்பளத்தில் சென்றபோது என்ன நடந்தது என்பதை விளக்கி உன் நண்பருக்கு ஒரு குறிப்பு எழுது.
A
தகவல்
B
கற்றுக்கொண்ட பாடம்/கதையின் கருத்து
C
பண்பு/குணம்/விழுமியம்

Slide 13 - Quiz


இளவரசி ஜாஸ்மின் மாயக்
கம்பளத்தில் சென்றபோது என்ன நடந்தது என்பதை விளக்கி உன் நண்பருக்கு ஒரு குறிப்பு எழுது.
A
ஜாஸ்மினின் சிறப்பான செயல்கள் பற்றி இருத்தல்
B
ஜாஸ்மினைப் பற்றிய தகவல்கள் இருத்தல்
C
கதையின் கருத்து இருத்தல்

Slide 14 - Quiz

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide