DO 2 - Les 3: "Doelstellingen"

Les 3: Doelstellingen
1 / 52
next
Slide 1: Slide
Didactisch ontwerpen 2Hoger onderwijs

This lesson contains 52 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Les 3: Doelstellingen

Slide 1 - Slide

Inhoud van dit college
1) Lesdoelen ordenen
 • abstract --> concreet
2) Lesdoelen formuleren
3) Lesdoelen ordenen
 • volgens persoonlijkheidsdomein
 • volgens gelijksoortige operaties
4) toepassing: didactische oefening semester 1
  

Slide 2 - Slide

1) Lesdoelen ordenen
VRAAG 1:
Orden de volgende doelen van abstract naar concreet door ze te verslepen.
 • Lesdoel
 • Leerplandoelstelling
 • Globale doelstelling
 • Algemeen lesdoel

Slide 3 - Slide

Lesdoel
Globale doelstelling
Leerplandoel
Algemeen lesdoel

Slide 4 - Drag question

1) Lesdoelen ordenen
VRAAG 2:
Gaat het bij volgende uitspraken om:
A. Een globale doelstelling?
B. Een leerplan/algemeen lesdoel?
C. Een lesdoel?
D. Geen doelstelling?

Slide 5 - Slide

De leerlingen kunnen originele ideeën ontwikkelen.
A
Globale doelstelling
B
Leerplandoel/algemeen lesdoel
C
Lesdoel
D
Geen doelstelling

Slide 6 - Quiz

De leerlingen kunnen technische systemen realiseren volgens het technisch proces.
A
Globale doelstelling
B
Leerplandoel/algemeen lesdoel
C
Lesdoel
D
Geen doelstelling

Slide 7 - Quiz

De leerlingen kunnen het verschil tussen natuurlijke en kunstmatige materialen uitleggen.
A
Globale doelstelling
B
Leerplandoel/algemeen lesdoel
C
Lesdoel
D
Geen doelstelling

Slide 8 - Quiz

Slide 9 - Slide

Doelstellingen in het lesvoorbereidingsformulier

Slide 10 - Slide

2) Lesdoelen formuleren
VRAAG 1:
Welke uitspraak klopt i.v.m. het geformuleerde lesdoel?

Slide 11 - Slide

2) Lesdoelen formuleren 
Formuleringsrichtlijnen:
 • Handeling is operationeel.
 • Inhoud is voldoende concreet.
 • Condities (evt. hulpmiddelen, omstandigheden) zijn vermeld. (indien relevant)
 • Minimumprestaties zijn toegevoegd. (indien relevant)

Slide 12 - Slide

De leerlingen weten wat
fotosynthese is.
A
De handeling is niet operationeel.
B
De leerinhoud is onvoldoende concreet.
C
Het lesdoel is niet geformuleerd i.t.v. leerlingengedrag.
D
Deze doelstelling is correct geformuleerd.

Slide 13 - Quiz

De leerlingen kunnen Frankrijk situeren op een kaart van Europa.
A
De handeling is niet operationeel.
B
De leerinhoud is onvoldoende concreet.
C
Condities ontbreken.
D
Deze doelstelling is correct geformuleerd.

Slide 14 - Quiz

De leerlingen kunnen reanimeren.
A
De handeling is niet operationeel.
B
Condities ontbreken.
C
Minimumprestaties ontbreken.
D
Deze doelstelling is correct geformuleerd.

Slide 15 - Quiz

2) Lesdoelen formuleren
VRAAG 2:
Herformuleer het lesdoel zodat het aan alle formuleringsrichtlijnen beantwoordt.

Slide 16 - Slide

De stelling van Pythagoras kennen

Slide 17 - Open question

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

3) Lesdoelen ordenen
Volgens persoonlijkheidsdomein
3 soorten
 • Cognitief (C)
 • Psychomotorisch (PM)
 • Dynamisch - Affectief - Sociaal (DAS)

Slide 21 - Slide

3) Lesdoelen ordenen
VRAAG 1 (per twee)
Kies een onderwerp uit één van jullie onderwijsvakken.
Formuleer voor dit onderwerp 3 soorten lesdoelen:
 • Cognitief
 • Psychomotorisch
 • DAS
Selecteer één lesdoel en voer dit in (zie volgende slide).

Slide 22 - Slide


Slide 23 - Open question

Slide 24 - Slide

3) Lesdoelen ordenen
Volgens gelijksoortige operaties
 • Cognitieve doelstellingen --> herziene taxonomie van Bloom
 • Motorische doelstellingen --> taxonomie van Brion
 • DAS-doelen --> taxonomie van Krathwohl e.a.

Taxonomie = systeem om individuen of objecten (i.c. lesdoelen) onder te brengen in groepen en deze systematisch te ordenen op basis van criteria

Slide 25 - Slide

3) Lesdoelen ordenen
VRAAG 2 (opdracht 6 pagina 42)
Bekijk de verschillende (reeksen) doelstellingen op p. 42 

Tracht in eigen woorden te vertellen wat de doelstellingen in elke reeks gemeenschappelijk hebben en wat hen onderscheidt van de vorige en volgende reeks.


Slide 26 - Slide

3) Lesdoelen ordenen
VRAAG 3 (opdracht 7 pagina 43)
Welke omschrijving past bij welke reeks doelstellingen uit oefening 6?


Slide 27 - Slide

3) Lesdoelen ordenen
Volgens gelijksoortige operaties
 • Cognitieve doelstellingen --> herziene taxonomie van Bloom
 • Motorische doelstellingen --> taxonomie van Brion
 • DAS-doelen --> taxonomie van Krathwohl e.a.

Taxonomie = systeem om individuen of objecten (i.c. lesdoelen) onder te brengen in groepen en deze systematisch te ordenen op basis van criteria


Slide 28 - Slide

Herziene taxonomie van Bloom

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

3) Lesdoelen ordenen
VRAAG 4 
Classificeer de cognitieve lesdoelen volgens de herziene taxonomie van Bloom:
 • Welke soort denkvaardigheid staat centraal?
 • Op welke soort kennis heeft het lesdoel betrekking?


Slide 31 - Slide

Leerlingen kunnen ondertitels toevoegen aan een video met behulp van het programma Windows Movie Maker. (Vak: informatica)
A
Feitenkennis begrijpen
B
Feitenkennis toepassen
C
Procedurele kennis begrijpen
D
Procedurele kennis toepassen

Slide 32 - Quiz

Leerlingen kunnen een dialoog uitwerken waarin de woordenschat in verband met 'het huis' aan bod komt. (Vak: Frans of Engels)
A
Feitenkennis toepassen
B
Procedurele kennis toepassen
C
Feitenkennis creëren
D
Procedurele kennis creëren

Slide 33 - Quiz

Leerlingen kunnen de lengte van de schuine zijde in een driehoek bepalen als de lengte van de rechthoekszijden gegeven is. (Vak: wiskunde)
A
Metacognitieve kennis analyseren
B
Metacognitieve kennis creëren
C
Conceptuele kennis toepassen
D
Conceptuele kennis creëren

Slide 34 - Quiz

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

3) Lesdoelen ordenen
Volgens gelijksoortige operaties
 • Cognitieve doelstellingen --> herziene taxonomie van Bloom
 • Motorische doelstellingen --> taxonomie van Brion
 • DAS-doelen --> taxonomie van Krathwohl e.a.

Taxonomie = systeem om individuen of objecten (i.c. lesdoelen) onder te brengen in groepen en deze systematisch te ordenen op basis van criteria


Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide

3) Lesdoelen ordenen
VRAAG 5 
Classificeer de motorische doelstellingen volgens de taxonomie van Brion.


Slide 39 - Slide

Leerlingen kunnen de techniek van het metselen in halfsteensverband nauwkeurig imiteren.
A
Waarneming
B
Nabootsing
C
Aanpassing/toepassing
D
Originaliteit

Slide 40 - Quiz

Leerlingen kunnen een eigen choreografie uitwerken waarin de geleerde basistechnieken aan bod komen.
A
Beheersing
B
Automatisme
C
Originaliteit
D
Waarneming

Slide 41 - Quiz

3) Lesdoelen ordenen
Volgens gelijksoortige operaties
 • Cognitieve doelstellingen --> herziene taxonomie van Bloom
 • Motorische doelstellingen --> taxonomie van Brion
 • DAS-doelen --> taxonomie van Krathwohl e.a.

Taxonomie = systeem om individuen of objecten (i.c. lesdoelen) onder te brengen in groepen en deze systematisch te ordenen op basis van criteria


Slide 42 - Slide

3) Lesdoelen ordenen
DAS - doelen naar graad van verinnerlijking 
= mate waarin de leerling zich de waarden, attitudes, ... heeft eigen gemaakt

Slide 43 - Slide

Een film over verkeersveiligheid bekijken
Het verkeersreglement volgen om boetes te vermijden.
Uit principe nooit sneller rijden dan toegelaten.
Respect hebben voor (de veiligheid van) anderen

Slide 44 - Drag question

Slide 45 - Slide

Slide 46 - Slide

Slide 47 - Slide

Slide 48 - Slide

3) Lesdoelen ordenen
Waarom lesdoelen ordenen/classificeren?
 • eenzijdigheden en tekorten opsporen
 • hulp bij ontwerpen van onderwijsleersituatie (richtinggevend voor de methode en de opeenvolging)
 • uitgangspunt bij opstellen van toetsen
 • hulp bij bepalen van basis- en verdiepingsdoelen

Slide 49 - Slide

Verder oefenen?
 1. Lesdoelen ordenen (abstract -> concreet): opdracht 1 (p. 39)
 2. Lesdoelen ordenen (persoonlijkheidsdomein): opdracht 2 (p. 39-40)
 3. Lesdoelen formuleren: opdrachten 3, 4 en 5 (pp. 40-41)
 4. Lesdoelen ordenen (volgens gelijksoortige operaties): 
 • (Herziene) taxonomie van Bloom: opdrachten (6, 7) en 8 (pp. 42-44)       
 • Taxonomie van Brion: opdracht 9 (p. 44)       
 • Taxonomie van Krathwohl e.a.: opdrachten 10 en 11 (pp. 45)

Slide 50 - Slide

Oefening
 1. Open de lesvoorbereiding van één van beide didactische oefeningen.
 2. Formuleer gepaste doelen bij je gerealiseerde les en noteer deze bovenaan in het document bij de 'uitwerking lesvoorbereiding'.
 3. Besteed aandacht aan:
        - vermelding persoonlijkheidsdomein (C, DAS, PM) 
        - leerlingengedrag: De leerlingen kunnen/durven/verwoorden ...
        - operationeel geformuleerd werkwoord
        - concrete lesinhoud
        - (minimumprestaties / condities indien zinvol)
Deel je voorbereiding met je buur en geef feedback aan elkaar.
EXTRA: Bespreek het beheersingsniveau volgens de classificaties van Bloom, Krathwohl, Brion 

Slide 51 - Slide

Tegen volgende les
 1. Selecteer een oefening uit één van je onderwijsvakken.
 2. Breng deze oefening op papier mee (3-voud).
 3. Bereid je mondeling instructie bij deze oefening schriftelijk voor op een apart papier.
 4. Denk aan:
        - leerlingenactiviteit
        - kennis/vaardigheden waarop je beroep doet
        - tips om de oefening aan te pakken
        - praktische instructies: timing, schriftelijk/mondeling, groeperingsvorm, ...
  5. Denk na hoe je de oefening kan verbeteren.

Slide 52 - Slide