Kwaliteitszorg 1

Welkom bij de laatste les
Kwaliteitszorg
1 / 29
next
Slide 1: Slide
kwAliteitszorgMBOStudiejaar 3

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Welkom bij de laatste les
Kwaliteitszorg

Slide 1 - Slide

Wat gaan we vandaag doen?
Herhalen om je kennis op te frissen en te kijken hoeveel je al weet van bepaalde onderwerpen.

Slide 2 - Slide

Wat is kwaliteit?

Slide 3 - Mind map

Wat is kwaliteit?
Kwaliteit geeft de mate aan waarin iets goed is.

Bij kwaliteitszorg staat de klant centraal. Voor de kinderopvang zijn dit dus de ouders en hun kind.

Slide 4 - Slide

Kwaliteitskader
In de kinderopvang werkt men met een kwaliteitskader. In het kwaliteitskader staan de kwaliteitseisen beschreven.

Slide 5 - Slide

Noem een voorbeeld van zo'n kwaliteitseis:

Slide 6 - Open question

Controlerende instanties
De overheid maakt wetten om te zorgen dat organisaties goed en veilig werken.

Dit noem je toezicht en handhaving

Slide 7 - Slide

Toezicht betekend:
Controleren
Nemen van maatregelen

Slide 8 - Poll

Handhaving betekend:
Controleren
Maatregelen nemen

Slide 9 - Poll

GGD Nederland
De gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD voert dit voor de gemeenten uit.

Slide 10 - Slide

Wat doet GGD?

Slide 11 - Open question

GGD
Gemeenschappelijke GezondheidsDienst
De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen.

De GGD controleert of  de instanties voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.
Voorbeeld pedagogisch beleidsplan

Slide 12 - Slide

Op welke punten controleert de GGD nog meer?

Slide 13 - Open question

Welke instantie controleert de kwaliteit binnen het onderwijs?
A
GGD
B
ARBO dienst
C
Overheid
D
Onderwijsinspectie

Slide 14 - Quiz

Kwaliteitszorgsystemen
Dit is een methodische manier (cyclus) om kwaliteitszorg op te zetten.
 • Kwaliteitseisen
 • Kwaliteitsborging
 • Kwaliteitscontrole
 • Instrumenten

Slide 15 - Slide

Kwaliteitseisen
Dit begint bij de beschrijving welke kwaliteit wil/moet jij bieden als kinderopvang. Dit noem je de eisen.
De overheid bepaald vanuit wetten voor een belangrijkdeel de eisen, maar ook ouders zullen bepaalde wensen hebben.

Slide 16 - Slide

Wat zou vanuit ouders een bepaalde wens kunnen zijn op het gebied van kwaliteit?

Slide 17 - Open question

Noem een voorbeeld van een gestelde kwaliteitseis binnen de kinderopvang vanuit de overheid:

Slide 18 - Open question

Kwaliteitsborging
Als de organisatie helder heeft welke kwaliteit ze willen bereiken en aan welke eisen ze moeten voldoen, is de volgende stap kwaliteit borgen.
Dit betekend dat je de kwaliteit nu moet gaan leveren, en moet blijven leveren.

Slide 19 - Slide

Wat zijn voorbeelden van hoe
kwaliteit kan worden geborgd?

Slide 20 - Mind map

Kwaliteitscontrole
De laatste stap in het kwaliteitszorgsysteem is, de controle.
Kwaliteitscontrole is het controleren of het werk voldoetaan de kwaliteitseisen.
De criteria voor kwaliteit moeten duidelijk, concreet en meetbaar zijn.

Slide 21 - Slide

Eigen rol
Je moet jouw eigen kwaliteit ook op peil houden als pedagogisch medewerker. Hiervoor staan verschillende tips in het boek. 
1 hiervan is vraag om feedback.

Slide 22 - Slide

Feedback vragen is belangrijk om de kwaliteit hoog te houden, leg dit eens uit...

Slide 23 - Open question

PDCA cyclus
Een instrument dat helpt bij de kwaliteitszorg is de PDCA cyclus.
PLAN: In deze fase maak je een plan om een verbeterpunt aan te pakken.
DO: Je voert het plan nu uit.
CHECK: Is het effect zoals je wilt? Zo niet, dan kijk je welke bijstelling nodig is.
ACT: vervolgens voer je de bijstelling uit.

Slide 24 - Slide

De kinderen op de BSO ruimen hun speelgoed niet op in de daarvoor bestemde bakken. Jij gaat kijken op welke manier je dit kunt verbeteren. Je hebt bedacht om de foto's van het speelgoed wat in welke bak zou moeten, op de bak te plakken. Dit heb je uitgevoerd. Je vraagt nu aan jouw collega's of het opruimen nu beter gaat.
Waar in de PDCA cyclus werkt deze PMer momenteel?
DO
CHECK

Slide 25 - Poll

WET IKK
4 belangrijke pijlers:
 • Ontwikkeling van het kind centraal
  De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd en gestimuleerd. Ieder kind krijgt een mentor
 • Veiligheid en gezondheid
  De kinderopvangorganisatie heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid, dat past bij de activiteiten, locatie en inrichting van de kinderopvang. Dit beleid kan ingezien worden door ouders.
 • Stabiliteit en meer pedagogisch maatwerk
  Het aantal vaste gezichten voor nuljarigen wordt aangescherpt. Bij baby’s van 0 jaar is er minder wisseling van de aanwezige vaste gezichten dan bij oudere kinderen.
 • Kinderopvang is een vak
  Medewerkers binnen de kinderopvang moeten minimaal een MBO3 diploma hebben

Slide 26 - Slide

Welke dingen horen er nog
meer bij de WET IKK

Slide 27 - Mind map

Hoeveel wist jij nog?
Hopelijk heb je de kennis die we tijdens de lessen hebben gehad kunnen herkennen en toepassen. En ben je een stukje beter voorbereid op de toets.

Slide 28 - Slide

Wat moet je leren voor de toets?
Thema 17 uit het boek Professioneel werken voor pedagogisch werk. 
LET OP! Ook de PP's zijn handig om door te lezen, met de aantekeningen die je hebt gemaakt tijdens de lessen. Vooral het stukje WET IKK komt niet terug in het boek maar wel in de module toets!

Slide 29 - Slide