ஆரோக்கியம்

ஆரோக்கியமாக வாழ நீ கூறும் வழிகள்
1 / 5
next
Slide 1: Slide
tamilSecondary Education

This lesson contains 5 slides, with interactive quizzes, text slide and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

ஆரோக்கியமாக வாழ நீ கூறும் வழிகள்

Slide 1 - Slide

Tekst
timer
1:00

Slide 2 - Mind map

0

Slide 3 - Video

1) நோயிலிருந்து வெளி வர என்ன செய்ய வேண்டும் என்று
பேச்சாளர் சுகி சிவம், கூறுகிறார்?
A
பயத்திலிருந்து வெளிவரவேண்டும் என்று
B
பயப்பட வேண்டுமென்று
C
D
மருத்துவரைக் காணவேண்டுமென்று

Slide 4 - Quiz


A

Slide 5 - Quiz