VWO 4 Thema 6 Mens en milieu B3 Voedselproductie

Thema 6 Mens en Milieu
B3 
Voedselproductie
1 / 33
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 33 slides, with interactive quiz, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Thema 6 Mens en Milieu
B3 
Voedselproductie

Slide 1 - Slide

Leerdoelen en begrippen B3
 • Je kent manieren waarop een optimale productie van voedsel kan worden verkregen
 • Je kent verschillen in de wijze van voedselproductie in de gangbare en de biologische landbouw
 • Voor- en nadelen van de verschillende vormen van bestrijding kennen
 • Oorzaken en gevolgen van eutrofiëring van water kennen en mogelijke oplossing daarvoor

Begrippen:
bemesting, uitspoeling, monocultuur, pesticiden, insecticiden, herbiciden, resistent, persistent, accumulatie, biologisch afbreekbaar, mechanische bestrijding, biologische bestrijding, vruchtwisseling, veredeling, niet-grondgebonden landbouw, mestoverschot, biologische landbouw, eutrofiering, waterbloei, verticale landbouw

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Slide 4 - Video

Bemesting
Abiotische omstandigheden die geregeld worden:  
- bodembewerking
- bescherming tegen ziekten en plagen 
- voedingsstoffen in de bodem

Voedingsstoffen verdwijnen doordat:
1. gewassen van het land weggehaald worden (oogsten)
2. door regen op een kale bodem mineralen uitspoelen naar diepere lagen.

Slide 5 - Slide

Oplossing: bemesten
kunstmest (NO3- of PO43-) of stalmest
Stalmest (urine en uitwerpselen van dieren) wordt door reducenten afgebroken, zodat de mineralen beschikbaar komen voor de planten.

Effeciënte landbouwmethoden verbouwen in monocultuur: op een grote oppervlakte staat één soort gewas.  
Nadeel plaagvorming en ziektes

Een plaag kan ontstaan door: 
1 groot voedselaanbod 
2 ontbreken van natuurlijke vijand

Slide 6 - Slide

Bestrijding van ziekten en plagen
 • mechanisch: het vangen of wegjagen van dieren. Door gewenning wordt dit minder effectief.
 • chemische bestrijding: pesticiden (herbiciden en insecticiden)

Deze zijn erg effectief, maar:
- niet soort-specifiek, dus nuttige dieren gaan ook dood
- organismen kunnen resistent (ongevoelig) voor gif worden

Slide 7 - Slide

Resistentie bij chemische bestrijding

Slide 8 - Slide

Pesticiden
Pesticiden zijn ook persistent
ze worden niet of nauwelijks langs natuurlijke weg afgebroken. 

Gevolg accumulatie....

Slide 9 - Slide

Afvoer van pesticiden
Pesticiden komen deels in het oppervlaktewater terecht. Een ander deel komt in het grondwater en zodoende in ons drinkwater.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Methoden voor verbetering van organismen
 • veredelen of fokken: nakomelingen met de meest gunstige eigenschappen worden geselecteerd om verder te kruisen. Hierdoor worden de meest gunstige eigenschappen in de nakomelingen gekregen.

 • recombinant DNA technieken: DNA wordt ingebracht, eventueel van een ander soort, om de gewenste eigenschappen te krijgen, bijv resistentie bij planten.

Slide 18 - Slide

Plantenveredeling

Slide 19 - Slide

Fokken
Bij dieren wordt kunstmatige inseminatie toegepast om goede eigenschappen door te geven of IVF, waarbij veel draagkoeien gebruikt worden om veel nakomelingen van een goede stier en een goede koe tegelijkertijd te krijgen.

Slide 20 - Slide

Biologische landbouw
Door in een cyclus verschillende gewassen te verbouwen, wordt uitputting van de bodem voorkomen en is er een kleinere kans op een plaag.

Dieren krijgen voldoende ruimte, biologisch geteeld voer zonder standaard antibiotica.

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Water
Het water op aarde is aanwezig als oppervlaktewater of als grondwater. Oppervlakte water is naast rivieren en sloten ook de bovenste laag van zeeën en oceanen.

Vervuiling van oppervlaktewater komt via natuurlijke weg: dode resten van planten en dieren. Reducenten zetten dit om in anorganische stoffen. Dit is het zelfreinigende vermogen van water.

Slide 23 - Slide

Eutrofiëring en waterbloei

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Link

Oefenopgave

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Link

Hoeveel procent was je score?

Slide 28 - Open question

Milieuvriendelijke ontwikkelingen
 • Ledlampen in glastuinbouw:

- Optimalisatie fotosynthese door de juiste kleur licht en de juiste intensiteit
- Verticale landbouw nu mogelijk 

Slide 29 - Slide

Nog een extra video over
Diverse vormen van landbouw en visserij

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Video

Maak opdracht 23 t/m 36
Klaar?
Lees de context 'Klaar voor insecten' door en maak opdracht 37 en 38 + Olympiade opdracht 12

Slide 32 - Slide

Check je leerdoelen!

 • Oefen de begrippen met de Flitskaarten

 • Controleer je leerdoelen met Test Jezelf

Slide 33 - Slide