problemen in de ontwikkeling deel 2

Methodiek
bijzonderheden?

storingen gaan voor!
1 / 21
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Methodiek
bijzonderheden?

storingen gaan voor!

Slide 1 - Slide

Deze les hebben we het over:
 • Armoede
 • werkloosheid
 • echtscheiding
 • analfabetisme en laaggeletterdheid
 • vluchtelingen
 • huiselijk geweld
 • kindermishandeling

Slide 2 - Slide

Wanneer spreken we van armoede?

Slide 3 - Mind map

Armoede
 • Meer dan gebrek aan geld alleen
 • vaak voelt men zich minder waard
 • Arme mensen steken zich regelmatig in de schulden
 • geen geld voor ontspanning of om 'mee te doen.'
 • piekeren, bang en onzeker (deurwaarders e.d.)

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Oorzaken van armoede
 • werkeloosheid
 • arbeidsongeschiktheid
 • echtscheiding
 • verslaving
 • schulden
 • psychische of psychiatrische problematiek
 • leven op krediet

Slide 6 - Slide

gevolgen van armoede
 • Mensen komen los te staan van de maatschappij. Geen geld voor sportclub, internet of uitstapjes.
 • Armoede is vaak een optelsom en gaat van kwaad tot erger.
 • Ene gat wordt vaak gevuld met het andere.
 • Neerwaartse spiraal -> hulp nodig van schuldhulpverlening
 • Illegale oplossingen worden soms ook verkozen

Slide 7 - Slide

Werkloosheid
Werkloosheid komt meer voor onder:
 • jongeren
 • ouderen
 • mensen met een migratieachtergrond
 • mensen met een beperking
 • laagopgeleiden

Werk zorgt voor inkomen, dagbesteding, sociale contacten en status.

Slide 8 - Slide

oorzaken werkloosheid

- vraag en aanbod
- beleid overheid
- vooroordelen
- hoge loonkosten
- gebrek aan scholing
- voorgeschiedenis als ex-gedetineerden of ex-verslaafden
gevolgen werkloosheid

-depressiviteit
- isolement
- armoede
- grotere kans op echtscheiding
- huiselijk geweld

Slide 9 - Slide

echtscheiding
ex-partners blijven altijd met elkaar verbonden als er kinderen zijn. Samen ouderlijk gezag

Vechtscheiding-> echtpartner schade toe willen brengen. Belang van de kinderen uit het oog verloren.

Vechtscheiding schaden de brede ontwikkeling van het kind

gevolg van echtscheiding-> alle zekerheden zijn weg, veel eenzaamheid en onzekerheid

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Bij wie ging jij wonen nadat je ouders gescheiden waren
A
vader
B
moeder
C
anders

Slide 12 - Quiz

Laaggeletterdheid en analfabetisme
Laaggeletterden beheersen de vaardigheden om te lezen en schrijven onvoldoende om zelfstandig te kunnen functioneren in de samenleving.

250.000 analfabeten en 1.3 miljoen laaggeletterden in Nederland. 65% van de laaggeletterden is in Nederland opgegroeid.

Oorzaken: taalarme omgeving, gebrek aan goed onderwijs, niet onderhouden van lezen en schrijven, gebrekkige intelligentie

Gevolgen: minder kans op werk, slechte toegang tot maatschappelijke voorzieningen, sociale uitsluiting.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

vluchtelingen
Een asielzoeker is iemand die in een ander land de vluchtelingenstatus aanvraagt
Een vluchteling is iemand die uit vrees voor vervolging uit zijn land is gevlucht en een asielvergunning krijgt  in een ander land. 

redenen: oorlog, ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele voorkeur

Vaak schokkende dingen meegemaakt als geweld of dood

Veel vluchtelingen hebben een psychotrauma -> depressiviteit, angst-en paniekreacties, nachtmerries, hoofdpijn, prikkelbaarheid, gedragsproblemen, huilbuien of bedplassen

Slide 15 - Slide

Huiselijk geweld
Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Denk aan: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Het geweld kan lichamelijk, seksueel of psychisch zijn

Ieder jaar 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld in Nederland
45% is zelf ook ooit slachtoffer geweest
1 op de 3 gevallen wordt maar gemeld uit angst of schaamte of schuldgevoel

Huiselijk geweld komt voor binnen alle lagen van de bevolking. Soms in meerdere generaties.

Gevolg: verlies in (zelf)vertrouwen, depressie, verslaving, stressklachten, isolement, problemen met  intimiteit en aangaan van relaties

Slide 16 - Slide

Kindermishandeling
Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling of verwaarlozing die voor een minderjarige bedreigend of gewelddadig is en waarbij schade of letsel ontstaat of verwacht wordt dat die zal ontstaan.
Soms weet je niet dat je met deze kinderen werkt als MZ/VB begeleider

verschillende vormen van kindermishandeling:

- lichamelijke mishandeling
- emotionele mishandeling
- seksuele mishandeling
- uitbuiting
- verwaarlozing

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Stappenplan meldcode
Meldcode 

Slide 19 - Slide

Eenzaamheid
Je niet verbonden voelen. Je ervaart leegte. Men spreekt hier niet makkelijk over uit schaamte.
Oorzaken van eenzaamheid zijn verschillend.

- sociaal isolement -> je bent altijd alleen
- Meer dan een miljoen mensen voelen zich eenzaam in Nederland

Mensen met een psychiatrische stoornis, lichamelijke of verstandelijke beperking of dementerenden lopen een grotere kans om eenzaam te zijn.

Gevolgen: Negatief zelfbeeld en negatieve kijk op de wereld en anderen. Vaker ongezonder eten, minder beweging, slaapproblemen en meer kans op verslavingen. 

Slide 20 - Slide

maak de digitale opdrachten
Lees blz. 98 t/m 109
maak de digitale opdrachten 

Slide 21 - Slide