les 6. Deel 1 WABO omgevingsvergunning

WABO, Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.
1 / 23
next
Slide 1: Slide
BedrijfskundeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

WABO, Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.

Slide 1 - Slide

Opbouw van de les, wat gaan we vandaag doen?
We gaan het hebben over Omgevingsvergunning.
wat zijn de lesdoelen?
instructie les
maken lesopdracht 
bespreken opdracht
Vervolg les instructie
Terugblik evaluatie zijn de lesdoelen behaald?

Slide 2 - Slide

Lesdoel:

- Na deze les weet je wat de WABO is.

- Weet je wat de voordelen van de WABO zijn.

- Weet je waar Bor en Mor voor staan

- En kun je een vergunningscheck uitvoeren met het omgevingsloket. www.omgevingsloket.nl

Slide 3 - Slide

Wat is volgens jou belangrijk voor het aanvragen van een omgevingsvergunning?

Slide 4 - Mind map

Wabo, De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 (Wabo) bepaalt dat alle vergunningen voor gebouwen en infrawerken onder de omgevingsvergunning vallen. Het gaat hier om vergunningen voor:
 • wonen, (sloopvergunning, bouwvergunning)
 • monumenten
 • ruimte
 • natuur en milieu, (kapvergunning, vergunningen voor het doen van grondonderzoek etc).
 • aanleg van wegen
 • aanleg of aanpassing van bruggen, viaducten en wegen
Binnen de Wabo kun je voor verschillende werkzaamheden één vergunning aanvragen, ook als deze niet met elkaar samenhangen. De gemeente behandelt deze werkzaamheden in dezelfde procedure en neemt hierover één besluit. Ook is er maar één bezwaar en beroep mogelijk.


Slide 5 - Slide

Voordelen van de WABO
- Minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven.
- Betere dienstverlening naar burgers.
- Snelle afhandeling afgifte vergunning.
-In principe kan alles digitaal worden afgedaan
- Betere afstemming met andere vergunningen.


Slide 6 - Slide

Slide 7 - Link

Lesopdracht, groepjes van 2 pers
Zie ook nu techniek: Bouw-bedrijfskunde algemeen/aspecten van het bouwproces/ regelgeving / 2.4 Omgevingsvergunning
(lees Wabo, Bor, Mor en Digitaal loket omgevingsvergunning) Bekijk wat je van het onderwerp vind op de site van https://watmagikbouwen.nl/informatie/wabo/
Bedenk 1 openvraag en schrijf je antwoord daarbij op.
Groep 1 wabo                                   Groep 3 Mor
Groep 2 Bor                                       Groep 4 Digitaal loket omgevingsvergunning

Slide 8 - Slide

Bespreken Lesopdracht
Welke open vragen hebben jullie bedacht, een ander groepje geeft het antwoord. Komen de antwoorden overeen?
 • Groep 1 wabo 
 • Groep 2 Bor 
 • Groep 3 Mor
 • Groep 4 Digitaal loket omgevingsvergunning

Slide 9 - Slide

Bor; regels voor vrijstelling van een omgevingsver-gunning staan in het Besluit omgevingsrecht (Bor)

Als activiteiten strijdig zijn met het planologisch gebruik, is het mogelijk vrijstelling van een omgevingsvergunning te krijgen. Voorbeelden van deze vrijstellingen zijn: 
 • meer vrijheid bij bouwen aan de achterzijde
 • vergunningsvrij bouwen van aan– of uitbouw
 • vergunningsvrij bouwen van bijgebouwen
 • afwijkingen van het bestemmingsplan bij het ombouwen van kantoorpanden naar studentenflats
 • wijzigingen in openbaar groen door aanleg van speelveldjes.


Slide 10 - Slide

Mor, In het Ministerieel omgevingsrecht staan eisen waaraan aanvragen van een omgevingsvergunning moeten voldoen.
Bouwwerken zijn onder te verdelen in:
 • Gebouwen,  Een woning is een gebouw. 
 • Bouwwerken. Een kunstwerk (bruggen, tunnels, viaducten, aquaduct, ecoduct, fly-over) is een bouwwerk. Voor het bouwen van een kunstwerk (bruggen, wegen, viaducten) geldt een vergunningplicht.

Slide 11 - Slide

Omgevingsloket Online (Olo) Aanvragen voor een omgevingsvergunning moeten voldoen aan:

 • volledig ingevuld aanvraagformulier met algemene gegevens: persoonlijke gegevens, gegevens locatie, Burgerservicenummer
 • duidelijk uitgewerkt plan met tekeningen
 • detaillering
 • foto’s van de situatie
 • constructieve gegevens: uitgangspunten, berekeningen en tekeningen
 • Bouwbesluit berekeningen (bijv EPC, ventilatie en daglichtberekening)
https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/wet-algemene/
Slide 12 - Slide

Slide 13 - Link

Aanvrager is zelf verantwoordelijk voor een goede uitvoering
In het verleden had de gemeente de verplichting alle bouwtekeningen, constructietekeningen en details uitgebreid te controleren op het gebied van sterkte, brandveiligheid, isolatie e.d. Tegenwoordig is dit niet meer zo, de aanvrager is nu vooral zelf verantwoordelijk voor een goede uitvoering. De gemeente kan wel achteraf optreden als blijkt dat niet volgens de regels van het Bouwbesluit is gebouwd.

Slide 14 - Slide

Modelbouwverordeningen

De woningwet bestaat dus behalve uit het bouwbesluit ook uit de modelbouwverordeningen.

In de modelbouwverordeningen staat o.a. aangeven dat je in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning moet aanvragen als je wilt bouwen. Dit is dus vastgelegd in de WABO.Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

1 juli 2023

Heel veel regelgeving over ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, vergunningen van Horeca tot bomenkap tot milieu worden opgenomen in de nieuwe

Omgevingswet

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Uitgangspunten Omgevingswet
De verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen.

Duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;


Gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.  

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Waar staat WABO voor?
A
Wet algemene bepalingen Overheidsinstanties
B
Wet Actuele besluiten omgevingsvergunning
C
Wet Alternatief Beroepsaanvraag Omgeving
D
Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht

Slide 21 - Quiz

Noem 2 voordelen van de WABO t.o.v. de oude bouwvergunning?

Slide 22 - Open question

Noem minstens 3 vergunningen die opgenomen zijn in de WABO?

Slide 23 - Open question