9.1 en 9.2 2223

Maatschappijleer 

CRIMINALITEIT 
1. Wat is criminaliteit 
1 / 47
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 47 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Maatschappijleer 

CRIMINALITEIT 
1. Wat is criminaliteit 

Slide 1 - Slide

Planning  

Intro Criminaliteit
Uitleg 
Zelfstandig werken

Slide 2 - Slide

criminaliteit

Slide 3 - Mind map

aan het einde van de les kan jij uitleggen:

 • wanneer iets asociaal is en wanneer het om strafbaar gedrag gaat.
 • het verschil uitleggen tussen overtredingen en misdrijven.
 • uitleggen dat criminaliteit afhankelijk is van tijd en plaats.

Slide 4 - Slide

Begrippen

 • criminaliteit
 • asociaal 
 • strafbaar gedrag
 • overtredingen
 •  misdrijven
 • rechtsstaat
 • materiële schade
 • niet-materiële schade 

Slide 5 - Slide

Asociaal of strafbaar?
 • Je gedraagt je asociaal als je geen rekening houdt met anderen.
 • We hebben het over strafbaar gedrag als je wetsregels overtreedt. 
 • Een delict is een strafbaar feit (dus als je de wet overtreed).

Slide 6 - Slide

   Overtreding 


Minder ernstige strafbare feiten.
 • Wordt meestal met een boete afgedaan.
 • Bijvoorbeeld: door rood rijden, vissen zonder vispas, zwartrijden, wildplassen. 
  Misdrijf 

Ernstige strafbare feiten.
 • Altijd een officier van justitie bij betrokken.
 • Bijvoorbeeld: rijden onder invloed, mishandeling, drugshandel, diefstal, moord.

Slide 7 - Slide

Misdrijf, overtreding of asociaal? Zonder licht fietsen
A
Misdrijf
B
Overtreding
C
Asociaal

Slide 8 - Quiz

Misdrijf, overtreding of asociaal:
Voordringen bij de kassa
A
Misdrijf
B
Overtreding
C
Asociaal

Slide 9 - Quiz

Misdrijf, overtreding of asociaal?
Een aansteker stelen
A
Misdrijf
B
Overtreding
C
Asociaal

Slide 10 - Quiz

Misdrijf, overtreding of asociaal?
Te hard rijden
A
Misdrijf
B
Overtreding
C
Asociaal

Slide 11 - Quiz

Misdrijf, overtreding of asociaal?
Te hard rijden met alcohol op.
A
Misdrijf
B
Overtreding
C
Asociaal

Slide 12 - Quiz

Misdrijf, overtreding of asociaal?
Iemand in elkaar slaan
A
Misdrijf
B
Overtreding
C
Asociaal

Slide 13 - Quiz

Wanneer ben je een crimineel?
Niet iedereen die een overtreding begaat is meteen een crimineel.  Meestal noem je iemand crimineel wanneer er sprake is van een misdrijf.

 • Criminaliteit = Alle misdrijven zoals die in de wet staan

Slide 14 - Slide

Wetboeken
Wetboek van strafrecht: 
moord, mishandeling, inbraak, wildplassen en openbare orde en openbare dronkenschap.

Wegenverkeerswet: 
Alle wetten over het verkeer.

Opiumwet: 
Alle wetten over drugs

Slide 15 - Slide

Afhankelijk van tijd en plaats


Wat wel of niet strafbaar is, verschilt per tijd en plaats

Een paar voorbeelden:
 • Plaats: Vuurwerkverbod op bepaalde plekken
 • Tijd: Wat is er gebeurd met de eerste hacker?
Het Wetboek van Strafrecht wordt daarom regelmatig aangepast aan nieuwe wensen.

Slide 16 - Slide

Rechtsstaat
Nederland is een rechtsstaat.  Een aantal belangrijke zaken zijn vastgelegd: Burgers én overheid moeten zich aan de wet houden en krijgen straf als ze dat niet doen.

 • Iemand kan alleen straf krijgen als hij iets doet wat strafbaar is volgens het wetboek van strafrecht = legaliteitsbeginsel
 • Burgers hebben grondrechten
 • Er is onafhankelijke rechtspraak > de machten zijn gescheiden
 
De politie mag daarom bijvoorbeeld niet zonder reden je huis doorzoeken. 

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Rechtsstaat
Een staat waarin recht wordt gesproken volgens wetten die van te voren zijn bepaald

Slide 19 - Slide

Rechtsstaat
Hierin moeten burgers en de overheid zich aan de wet houden. 

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Link

Slide 22 - Video

Slapeloze nachten
Criminaliteit veroorzaakt veel schade bij burgers. We onderscheiden twee soorten schade:
 • Materiële schade:  schade die je kunt berekenen in geld (een ingeslagen winkelruit bijvoorbeeld)
 • Niet-materiële schade: gevolgen die je niet in geld kunt uitdrukken (angst voor een nieuwe inbraak bijvoorbeeld)

Slide 23 - Slide

Zelfstandig Werken

Slide 24 - Slide

Een rechtsstaat is een land waar:
A
de rechters de belangrijkste beslissingen nemen.
B
de rechten van verdachten en gevangenen in wetten geregeld zijn.
C
de rechters de rechten van gevangenen en verdachten bepalen.
D
de politie zich niet aan de wet hoeft te houden.

Slide 25 - Quiz

Stel, je bent overvallen en je durft niet goed meer alleen over straat te gaan. Dat is een voorbeeld van:
A
materiële schade.
B
asociaal gedrag.
C
veelvoorkomende criminaliteit.
D
niet-materiële schade.

Slide 26 - Quiz

Een voorbeeld van materiële schade is:
A
’s avonds niet alleen over straat durven.
B
een beschadigde fiets.
C
een opengebroken auto.
D
een extra slot op de achterdeur.

Slide 27 - Quiz

Aan de slag 
Verplicht: 
Lezen: 9.1 Wat is criminaliteit? blz. 138/139 in je tekstboek.
Maken:  9.1 Opdracht: 1 t/m 12 op blz. 168/169

Keuze:
Oefenen met de oefentoetsapp / leerdoelen verwerken
 

Slide 28 - Slide

Maatschappijleer 

CRIMINALITEIT 
2. De oorzaken van criminaliteit

Slide 29 - Slide

9.1. Wat is criminaliteit?
Leerdoelen 9.1  Wat weet jij nog? 
 • uitleggen wanneer iets asociaal is en wanneer het om strafbaar gedrag gaat.
 • het verschil uitleggen tussen overtredingen en misdrijven.
 • uitleggen dat criminaliteit afhankelijk is van tijd en plaats.
 • uitleggen wat een rechtsstaat is.
 • een voorbeeld noemen van materiële schade en een voorbeeld van niet-materiële schade noemen.
Kijk ook journaal/volg het nieuws! 

Slide 30 - Slide

Stel, je bent overvallen en je durft niet goed meer alleen over straat te gaan. Dat is een voorbeeld van:
A
materiële schade.
B
asociaal gedrag.
C
veelvoorkomende criminaliteit.
D
niet-materiële schade.

Slide 31 - Quiz

Een voorbeeld van materiële schade is:
A
’s avonds niet alleen over straat durven.
B
een beschadigde fiets.
C
een opengebroken auto.
D
een extra slot op de achterdeur.

Slide 32 - Quiz

9. 2. Oorzaken van criminaliteit

Slide 33 - Slide

Leerdoelen bij 9.2: 
Je kan: 
 • uitleggen wat de risicofactoren voor crimineel gedrag zijn.
 • uitleggen welke maatschappelijke omstandigheden crimineel gedrag kunnen versterken.
 • Opvallende groepen binnen de criminaliteit opnoemen.
 • uitleggen waarom politiecijfers over criminaliteit niet altijd betrouwbaar zijn.

Slide 34 - Slide

Risicofactoren
Er zijn verschillende factoren die ervoor zorgen dat iemand verhoogde kans heeft om crimineel gedrag te vertonen.
Risicofactoren > De omstandigheden die de kans op crimineel gedrag vergroten.

We bespreken in deze paragraaf 5 individuele risicofactoren en 2 maatschappelijke risicofactoren 

Slide 35 - Slide

Individuele risicofactoren
Wanneer er sprake is van één of meer van de volgende factoren wordt de kans om crimineel gedrag te gaan vertonen vergroot: 
 • een slechte opvoeding.
 • groepsdruk van vrienden.
 • alcohol of drugs.
 • spijbelen of schooluitval.
 • biologische factoren zoals psychische stoornissen.Slide 36 - Slide

Maatschappelijke factoren
Naast persoonlijke kenmerken zijn er ook algemene (maatschappelijke) omstandigheden die crimineel gedrag beïnvloeden:
 • Er gelden minder strenge normen dan vroeger.
 • Er is minder sociale controle dan vroeger. Hierdoor is de pakkans kleiner geworden.

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Video

Welke maatschappelijk factoren speelt een rol bij cybercrime? Leg je antwoord uit.

Slide 39 - Open question

Opvallende groepen
Bepaalde groepen in de samenleving komen vaker voor in de misdaadstatistieken, zoals:
 • Jongens en mannen (95% van de gevangenen zijn man).
 • Jongeren tussen de 16 en 23.
 • Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Slide 40 - Slide

Criminaliteit naar leeftijdscategorie

Slide 41 - Slide

Wat zeggen politiecijfers?
Politiecijfers geven een beeld van de criminaliteit in een land. Toch kun je deze cijfers niet helemaal vertrouwen:
 • Niet iedereen doet aangifte.
 • Politie geeft soms voorrang aan bepaalde zaken.

Slide 42 - Slide

Bedenk in je groepje van welke type delicten  mensen soms geen aangifte  doen. 
timer
2:00

Slide 43 - Mind map

Slide 44 - Video

Aan de slag:
Verplicht:
Lezen: 9.2 Oorzaken van criminaliteit op blz. 140/141 in je tekstboek.
Maken: 9.2 Opdracht 2 t/m 5, 7 t/m 11 op blz. 169/171


Keuze:
Oefenen met de oefentoetsapp / leerdoelen verwerken

We kijken de laatste 10 minuten journaal
timer
15:00

Slide 45 - Slide

Slide 46 - Link

Slide 47 - Video