,

Beroepsgeheim

1 / 23
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 4

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Beroepsgeheim

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Beroepsgeheim

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Slide 4 - Video

This item has no instructions

1. Casus meneer Krijger
Meneer Krijger ( 82 jaar) is opgenomen op de afdeling somatiek van een verpleeghuis. Hij herstelt na een heupoperatie en moet revalideren. Dit revalideren gaat moeizaam, het doet veel pijn en kost moeite. Op een dag als jij (leerling-verpleegkundige) eens wat langer blijft praten met meneer Krijger, vertelt hij dat hij het eigenlijk niet meer zo ziet zitten. Hij woont alleen op een flatje in Overschie. Hij is veel alleen en voelt zich eenzaam. Hij heeft weinig vrienden en familie woont ver weg of is overleden.  

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

vervolg casus Krijger
Hij vertelt jou dat hij wil stoppen met de revalidatie. Op een teambespreking enkele dagen later wordt naar aanleiding van de verslechterde conditie van meneer Krijger het vermoeden uitgesproken door de fysiotherapeute, dat meneer Krijger niet gemotiveerd lijkt voor de revalidatie. Jij bent het met haar eens.
Je hebt immers met meneer Krijger gesproken!
Wat doe je?

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat doe je in deze situatie?

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

= zwijgplicht!
= geheimhoudingsplicht
 • geheim
 • toevertrouwd aan de verpleegkundige
 • vernomen tijdens de uitoefening van het beroep

 je zwijgt over wat je over en van de zorgvrager en zijn omgeving te weten bent gekomen tijdens de uitoefening van je beroep.

Slide 8 - Slide

Informatie doorgeven aan derden mag niet. Het belang van die basisregel is zo groot dat je kunt spreken van ‘zwijgplicht’. Die zwijgplicht geldt in principe tegenover iedereen, dus ook bij familie, vrienden en kennissen van de patiënt. Je mag niet zomaar aannemen dat je de informatie kan delen met naasten. In principe moet de patiënt daar toestemming voor geven.’
In de praktijk is het soms best lastig: wat mag je wel zeggen en wat niet. Daarbij merken we dat het beroepsgeheim onder druk staat. Steeds vaker zijn er andere partijen die informatie willen hebben. Denk aan politie en justitie die soms van hulpverleners verwachten dat ze met informatie naar buiten komen. Dan is het gewoon heel lastig om te bepalen wat je als verpleegkundige of verzorgende wel en niet mag zeggen. 
Doel van het beroepsgeheim

Slide 9 - Mind map

This item has no instructions

Waarom beroepsgeheim belangrijk?
 • beschermen van een vertrouwensrelatie - nodig voor goede zorgverlening
 • bescherming van toegankelijkheid van zorg
 • voorkomen van misbruik

Artikel 2.12 Beroepscode

Slide 10 - Slide

Zonder die vertrouwensrelatie is goede zorgverlening niet mogelijk. De patiënt moet jou vertrouwen, zich veilig voelen en alle informatie geven die nodig is om hem te kunnen helpen. Dat kan alleen maar als de patiënt erop kan vertrouwen dat de informatie omtrent zijn zorg geheim blijft. Daarnaast kent het beroepsgeheim een maatschappelijk belang, namelijk de bescherming van de toegankelijkheid van de zorg. Op het moment dat een patiënt er niet op kan vertrouwen dat zijn informatie geheim blijft, kan dat ertoe leiden dat hij later hulp zoekt. Dat kan weer gevolgen hebben voor de eigen gezondheid en die van anderen. Bijvoorbeeld als een patiënt een infectie heeft en daar anderen mee besmet.’
Wanneer geldt het beroepsgeheim niet?

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions

Het beroepsgeheim geldt NIET als:
1. de patiënt toestemming geeft om aan derden informatie door te geven
2. de patiënt een wettelijke vertegenwoordiger heeft
3. je informatie deelt met collega’s die direct betrokken zijn bij zorgverlening
4. er een wettelijke plicht is om informatie te geven
5. er sprake is van een 'conflict van plichten'

Slide 12 - Slide

1. wel vastleggen!!!
2. wettelijk vertegenwoordiger bij minderjarige patiënt (<12: ouders beslissen; 12-15: pat. beslist samen met ouders; >16 pat. beslist zelf)/ wilsonbekwame patiënt
3. = veronderstelde toestemming
4. wetgever vindt dat informatieverschaffing in deze situaties zwaarder weegt dan plicht om te zwijgen (bijv. WKKGZ, hulp bij zelfdoding)
5. wanneer je conflict ervaart tussen plicht tot geheimhouding en je plicht om ernstige schade voor de zorgvrager of een ander te voorkomen (zie handreiking beroepsgeheim).
Schending beroepsgeheim?
 "Als je vermoedens hebt dat iemand iets vreselijks heeft gedaan, kun je hem of haar natuurlijk wel overtuigen zichzelf aan te geven, maar als behandelaar kan je dat niet doen”, zegt Verkes. Hij is zelf psychiater en actief op de polikliniek van de Pompestichting. ,,De zorg gaat boven het pakken van de dader.” Schending van het geheim geldt zelfs als een misdrijf. Dus ook bloed op de kleding of een bekentenis van een moord is geen reden om het geheim 
te doorbreken. "

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Kan je als verpleegkundige juridisch vervolgd worden bij schending van het beroepsgeheim?
A
NEE
B
JA

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Tuchtrecht - wet BIG
Strafrecht - art. 458 Wetboek Strafrechten

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Gevolgen:

 • tuchtsanctie op het werk
 • juridische vervolging
 • strafSlide 16 - Slide

This item has no instructions

Stopt de zwijgplicht na overlijden van de zorgvrager?
A
Ja, hij/zij is er toch niet meer
B
Nee, zwijgplicht is voor altijd!

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Beroepsgeheim na overlijden
De hoofdregel luidt dat de zorgverlener aan anderen geen inlichtingen over de overleden patiënt, dan wel inzage in, of afschrift van het medisch dossier mag verstrekken.
Het recht op inzage is een hoogstpersoonlijk recht, en het beroepsgeheim van de zorgverlener eindigt NIET bij het overlijden van de patiënt. 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Je verpleegde deze week Anita, een wat agressieve oudere dame. Deze morgen komt de arts op de afdeling en vraagt of er problemen zijn met bepaalde patiënten. Je laat hem weten dat Anita de afgelopen tijd veel medebewoners uitscheldt.
A
Schending
B
Geen schending

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

De stomazakjes van een 90-jarige meneer moeten worden aangevuld en je gaat zijn kamer binnen. Er is bezoek.
Je zegt tegen meneer: "Ik zal de voorraad stomazakjes in de badkamerkast leggen."
A
Schending
B
Geen schending

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Je moet een observatieopdracht maken in je stageschrift.
Je stelt de cliënt voor: naam, leeftijd, privésituatie,...
A
Schending
B
Geen schelding

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Je krijgt een telefoontje van een dame die zegt de dochter van mevrouw X te zijn. Ze vraagt uitleg over de situatie van haar moeder.
Je geeft informatie.
A
Schending
B
Geen schending

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Opdracht
Praat in drietallen over de volgende vragen:
 1. Als verpleegkundige/verzorgende neem ik in mijn relatie met de zorgvrager professionele grenzen in acht mbt social media. Wat houdt dat in?
 2. Hoe gedraag ik mij als professionele verpleegkundige/verzorgende op de sociale media?
 3. Heb je ook een taak in het beschermen van zorgvragers tegen het tekortschieten van andere zorgvragers mbt privacy en social media? Zo ja, wanneer? Zo niet, waarom niet?
 4. Hoe kun je als verpleegkundige meedenken/ meewerken t.a.v. het ontwikkelen van beleid over social media?Slide 23 - Slide

This item has no instructions