Thema 3 Methodisch werken les 17


Methodiek
 Thema 3 Methodisch werken

Hoofdstuk 9 Wat is methodisch werken?  
Paragraaf 9.6 t/m 9.8.1Leerdoel: Aan het eind van deze les weet je wat een visie is, ken je diverse visies op zorg en hulpverlening.
Wil iemand nog iets (mede) delen voor de les begint?
1 / 11
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 11 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson


Methodiek
 Thema 3 Methodisch werken

Hoofdstuk 9 Wat is methodisch werken?  
Paragraaf 9.6 t/m 9.8.1Leerdoel: Aan het eind van deze les weet je wat een visie is, ken je diverse visies op zorg en hulpverlening.
Wil iemand nog iets (mede) delen voor de les begint?

Slide 1 - Slide

Visie op methodisch werken
Je eigen visie, de manier waarop je aankijkt tegen dingen, verandert mee met de maatschappelijke ontwikkeling

Een visie is een bepaalde kijk op iets, een gezichtspunt, 
een richtinggevende zienswijze

Slide 2 - Slide

Waardoor wordt een visie beïnvloed?
Cultuur- opvattingen, overtuigingen, gewoonten, waarden en normen
Wetenschappelijke ontwikkelingen- ontwikkeling op technologie en medische wetenschap
Demografische gegevens- samenstelling van de bevolking 
Politieke en economische krachten- wetgeving, financiën
Inzicht in sociale wetenschap- bijv. belonen werkt beter dan bestraffen

Slide 3 - Slide

De medische visie
De medische visie is een traditionele visie, waarin de cliënt wordt gezien als een patiënt met  zichtbare problemen en beperkingen.

 • Er wordt gekeken naar beperkingen en niet naar mogelijkheden
 • Client heeft weinig/ geen inspraak, hulpverlener bepaald wat goed is
 • We noemen dit aanbod gerichte zorg
 • De zorg wordt zo efficiënt en gestructureerd mogelijk aangeboden
 • Er wordt gewerkt met schema's, afvinklijstjes en invullijsten

Slide 4 - Slide

De holistische mensvisie
Een holistisch mensbeeld ziet de mens als geheel met verschillende deelgebieden die met elkaar samenhangen en op elkaar inwerken. De psychische, sociale en lichamelijke aspecten zijn wel te onderscheiden maar niet te scheiden.

 • Ieder mens is uniek en heeft eigen behoeftes, verwachtingen en mogelijkheden.
 • Als hulpverlener kijk je naar de totale mens.
 • Activiteiten en werkzaamheden worden afgestemd met de cliënt.

Slide 5 - Slide

De emancipatorische visie
In de emancipatorische visie wordt de cliënt gezien als uniek mens en als iemand die zelf richting geeft aan zijn leven, dus ook aan zijn zorg.

 • Client staat centraal
 • Cliënten zijn geëmancipeerd en mondig, met gelijke rechten en met eigen verantwoordelijkheid
 • De professionele zorg is aanvullende zorg in de vorm van ondersteuning
 • Het gaat vooral om wat clienten nog kunnen en willen
 • Zorg is op maat
Visie is niet altijd mogelijk omdat de cliënt bijv. niet altijd in staat is zijn wensen aan te geven.

Slide 6 - Slide

Actuele visie en methodisch werken
De emancipatore visie is de meest toegepaste visie. 

Dit komt door: 
 • Toenemende marktwerking in de zorg
 • Toenemende klantgerichtheid
 • Toenemende complexiteit van de zorg
 • Multiculturele samenleving

Slide 7 - Slide

Participatiesamenleving
Participatie houdt in dat iedereen als volwaardig burger deel kan nemen aan wat er in de samenleving gebeurt.  


Deze visie botst met de toenemende individualisering.
Wie weet waarom?

Slide 8 - Slide

Het methodiekdocument
Iedere instelling heeft zijn eigen visie en doelstelling. 

Vanuit deze visie en doelstelling werken zij met bepaalde methodieken die hierbij passen 

In het document wordt vertelt waar de organisatie voor staat, hoe er gewerkt wordt en wat de cliënt mag en kan verwachten. Ook wordt er beschreven wat de organisatie van de cliënt verwacht.

Slide 9 - Slide

Voordelen van methodisch werken
 • Een zorgvuldige en efficiënte manier van werken
 • Beter regie voeren op het proces
 • Makkelijker vooruitkijken en transparant maken aan andere wat je doet en waarom
 • Makkelijker overdraagbaar aan anderen
 • Het voorkomen van fouten en het vergeten van stappen
 • Je kunt terugkijken hoe het proces verlopen is

Kortom: de kwaliteit van werken wordt vastgelegd en verbeterd als er op een methodische manier wordt
gewerkt.


Slide 10 - Slide

Aan de slag!
Lees blz. 129 t/m 137 van je theorieboek Methodiek MZ (herzien) zelfstandig door zodat je aan het eind van de les de toets kunt maken.


Maak de volgende verwerkingsopdrachten in je digitale werkomgeving Methodiek MZ:
Opdracht 5 van 3.9 Wat is methodisch werken. de opdrachten lever je in via teams.


Alle opdrachten zijn voor de volgende les af
Slide 11 - Slide