DO 2 - les 7: "Evaluatie"


LES 7:
"Evaluatie"
1 / 34
next
Slide 1: Slide
Didactisch ontwerpen 2Hoger onderwijs

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson


LES 7:
"Evaluatie"

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Wat zijn belangrijke redenen om te EVALUEREN?

Slide 3 - Open question

Slide 4 - Slide

Oefening
Wat is in de gegeven situatie de belangrijkste reden om te evalueren?

Slide 5 - Slide

De leerkracht merkt aan het einde van de les op dat het niveau van de aangeboden leerinhoud te hoog lag. De volgende les moet aangepast worden.
A
Evaluatie van het curriculum
B
Evaluatie van de vorderingen van individuele leerlingen
C
Evaluatie van de prestaties van leerlingen
D
Evaluatie van het didactisch handelen

Slide 6 - Quiz

Jacob behaalde een onvoldoende op de thematoets. De leerkracht besluit om hem extra bijles aan te bieden alvorens hij aan het volgende thema kan beginnen.
A
Evaluatie van het curriculum
B
Evaluatie van de vorderingen van individuele leerlingen
C
Evaluatie van de prestaties van leerlingen
D
Evaluatie van het didactisch handelen

Slide 7 - Quiz

Het complementair groepswerk heeft niet de gehoopte resultaten opgeleverd. De leerkracht zal een andere aanpak moeten zoeken voor deze klasgroep.
A
Evaluatie van het curriculum
B
Evaluatie van de vorderingen van individuele leerlingen
C
Evaluatie van de prestaties van leerlingen
D
Evaluatie van het didactisch handelen

Slide 8 - Quiz

Zo'n 80% van de leerlingen behaalt een 'goed' op zijn of haar werkstuk. De vooropgestelde doelstelling werd dus bereikt.
A
Evaluatie van het curriculum
B
Evaluatie van de vorderingen van individuele leerlingen
C
Evaluatie van de prestaties van leerlingen
D
Evaluatie van het didactisch handelen

Slide 9 - Quiz

Fasen van het evaluatieproces

Slide 10 - Slide

Opdracht 2 (p. 244-245)
Classificeer de verschillende situaties in één van de vier evaluatiefasen.
timer
10:00

Slide 11 - Slide

Opdracht 2: correctiesleutel
 1. Fase 3: beslissingen nemen
 2. Fase 2: het interpreteren van de bekomen informatie (normering)
 3. Fase 2: het interpreteren van de bekomen informatie
 4. Fase 1: het verzamelen van gegevens
 5. Fase 1: het verzamelen van gegevens
 6. Fase 3: beslissingen nemen
 7. Fase 3: beslissingen  nemen
 8. Fase 2: het interpreteren van de bekomen informatie
 9. Fase 4: het rapporteren van de informatie
 10. Fase 1: het verzamelen van gegevens

Slide 12 - Slide

DOEL: leerlingen opvolgen en begeleiden
DOEL: beslissingen nemen

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Oefening
Heeft de uitspraak betrekking op formatieve of summatieve evaluatie?

Slide 15 - Slide

Hoe zorg ik ervoor dat alle leerlingen in exact dezelfde omstandigheden (tijd, plaats, middelen, ...) de toets kunnen afleggen?
A
formatieve evaluatie
B
summatieve evaluatie
C
beide functies zijn van toepassing
D
geen enkele functie is van toepassing

Slide 16 - Quiz

Hebben mijn leerlingen de doelstellingen van deze les bereikt?
A
formatieve evaluatie
B
summatieve evaluatie
C
beide functies zijn van toepassing
D
geen enkele functie is van toepassing

Slide 17 - Quiz

Welke studenten kunnen volgend jaar starten aan hun basisstage in 2BASO?
A
formatieve evaluatie
B
summatieve evaluatie
C
beide functies zijn van toepassing
D
geen enkele functie is van toepassing

Slide 18 - Quiz

Gebruik ik een kleurcode of cijfers op het rapport van de studenten?
A
formatieve evaluatie
B
summatieve evaluatie
C
beide functies zijn van toepassing
D
geen enkele functie is van toepassing

Slide 19 - Quiz

Welke extra opdrachten voorzie ik voor studenten die sneller klaar zijn met hun basisopdracht?
A
formatieve evaluatie
B
summatieve evaluatie
C
beide functies zijn van toepassing
D
geen enkele functie is van toepassing

Slide 20 - Quiz

Het opstellen van schriftelijke toetsvragen
 • toets: een manier om evaluatiegegevens te verzamelen
 • evaluatie: zo objectief en zo concreet mogelijk
 • doelstellingen operationaliseren > items uitschrijven
 • geschikte vraagvorm kiezen
 • items nauwkeurig formuleren

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Opdracht 5 (p. 247)
Schrijf bij volgende voorbeeldvragen om welke vraagvorm het gaat. Maak gebruik van je cursus op p. ... - ... .
timer
15:00

Slide 23 - Slide

Opdracht 5: correctiesleutel (deel 1)
 • Classificeervraag: de werkwoorden moeten geordend worden volgens het persoonlijkheidsdomein waarop ze betrekking hebben
 • Essay-vraag, niet – begrenzende open vraag:
  - leerling moet een langer antwoord schrijven
  - leerling is vrij in de aard en opbouw van zijn antwoord, ook de lengte van het antwoord is niet begrensd 
 • Tweekeuzevraag: er zijn twee antwoordmogelijkheden gegeven, waarvan de leerling er één moet aanduiden
 • Meerkeuzevragen (het correcte-antwoordtype)

Slide 24 - Slide

Opdracht 5: correctiesleutel (deel 2)
 • Kort antwoordvraag
 • Matchingvraag: de leerlingen moeten relaties leggen tussen chemische elementen en hun symbool
 • Essay-vraag, begrenzende open vraag:
  - leerling moet een langer antwoord schrijven
  - de antwoordvrijheid is begrensd: de lengte van het antwoord ligt vast (max. 50 woorden)  
 • Rangschikvraag: de leerlingen moeten de gegeven antwoorden in een bepaalde volgorde plaatsen (chronologisch)

Slide 25 - Slide

Objectieve toetsen en essaytoetsen
Essaytoetsen: leerlingen zoeken zelf het antwoord en formuleren het in eigen woorden

versus

Objectieve toetsen: leerlingen kiezen tussen twee of meer alternatieven of geven zeer korte antwoorden

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Opdracht 6 (p. 249)
Geef met een O of E in de tweede kolom aan of de uitspraken betrekking hebben op objectieve (O) of op essay-toetsen (E).
timer
10:00

Slide 28 - Slide

Opdracht 6: correctiesleutel (deel 1)
 1. Essay-toets
 2. Objectieve toets
 3. Essay-toets
 4. Objectieve toets
 5. Essay-toets
 6. Objectieve toets
 7. Essay-toets
 8. Objectieve toets
 9. Objectieve toets
 10. Essay-toets

Slide 29 - Slide

Criteria voor het kiezen van vraagvormen
- Factoren die de keuze van de vraagvorm beïnvloeden:
 • de aard en het niveau van de doelstellingen
 • de manier waarop de resultaten van de taak zullen worden
  gebruikt
 • de beschikbare tijd voor constructie, afname, correctie en
  scoring van de vragen
 • de eigen bekwaamheden van de leerkracht
- Combinatie van objectieve en essayvragen

Slide 30 - Slide

Richtlijnen bij het opstellen van schriftelijke toetsvragen
 • Algemene richtlijnen:
  - eenvoudige taal
  - duidelijke instructies
  - geen letterlijke items uit het handboek
  - geen ongewenste aanwijzingen (indicatoren) in de toets
 • Specifieke richtlijnen per vraagvorm: zie cursus p. 233 ev

Slide 31 - Slide

Deeltaak 4: 'Evaluatie'

Slide 32 - Slide

Deeltaak 4: 'Evaluatie'

Slide 33 - Slide

Vooruitblik 
 • volgende les: dinsdag 24 mei
 • lesonderwerp: overzicht leerstof + proeftoets
 • meebrengen: laptop
 • to do: cursus overlopen en vragen noteren en verder werken aan examentaken 

Slide 34 - Slide