Ziekenhuis les 4 MDL deel 2; Gezondheidsrecht

Ziekenhuis les 4 
Gezondheidsrecht
1 / 50
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 50 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Ziekenhuis les 4 
Gezondheidsrecht

Slide 1 - Slide

Leerdoelen MDL
 • Je kan de verschijnselen en verpleegkundige zorg bij aandoeningen aan het spijsverteringskanaal en de daaraan gerelateerde organen benoemen en toelichten.
 • Je kan de onderzoeken aan en behandeling van (aandoeningen aan) het spijsverteringskanaal en de daaraan gerelateerde organen benoemen en toelichten. 
 • Je kan de anatomie en fysiologie van het spijsverteringskanaal en de daaraan gerelateerde organen benoemen en toelichten.
 • Je kan de pre- en postoperatieve zorg bij operaties het spijsverteringskanaal en de daaraan gerelateerde organen benoemen en toelichten.  
 • Je kan de medicamenteuze behandeling en chirurgische ingrepen van aandoeningen aan het spijsverteringskanaal benoemen en toelichten.
 

Slide 2 - Slide

Leerdoelen Gezondheidsrecht

 • Je kunt het doel beschrijven van wetten die veel in de zorg worden gebruikt zoals: WLZ, WMO, jeugdwet, zorgverzekeringswet, PGB, WGBO, WKKGZ, WZD, WVGGZ, Arbo- wet ertc.
 • Je kunt vertellen wat de beroepscode voor verpleegkundigen en VIG-ers inhoudt, wat de relatie is met wetgeving en hoe je hier naar moet handelen.


Slide 3 - Slide

Mag dit, casus?

Je hebt late dienst in het ziekenhuis op de afdeling chirurgie. Hier ligt een verwarde vrouw. Zij is opgenomen vanwege buikklachten en ernstig braken. Die middag is er een hevel (sonde) ingebracht. Mevrouw trekt die sonde er steeds uit. Je besluit om haar handen te fixeren aan het bed zodat ze de sonde er niet meer uit kan trekken en ze in ieder geval voeding binnen krijgt. (Licht je antwoord uitvoerig toe, raadpleeg ook de bijbehorende wetten en richtlijnen)

Slide 4 - Open question

Antwoord: Mag niet!
 • Je mag niet zelf beslissen en uitvoeren. 
 • Je hebt toestemming nodig van de eerste contactpersoon van de patiënt en van de arts. Ook kijk je in het “fixatieprotocol” van het ziekenhuis
 •  Fixatie valt onder “vrijheid beperkende maatregelen” en is onderdeel van de wet BOPZ ( toegesneden op psychiatrische cliënten) Daarom zijn er 2 nieuwe wetten:
   1) Wet zorg en dwang
   2) Wet verplichtte GGZ;    Psychiatrische patiënten.

Slide 5 - Slide

1. Wat is de wet op de lijkbezorging?
2. Met welke wet komt deze enigzins in strijd?

Slide 6 - Open question

Wet op de lijkbezorging

Slide 7 - Slide

Wat is de Grondwet? Waaruit bestaat die?

Slide 8 - Open question

Antwoord: Grondwet is .....
Fundament van Nederlandse rechtsstaat.
Basisregels waar elke inwoner van Nederland zich aan moet houden.
Bestaat uit: 
1. Grondrechten.
2. Staatsinstelling en functioneren: Regering, Staten generaal        (1e en 2e kamer)- maken wetgeving.


Slide 9 - Slide

Bekijk het filmpje op de site van de volgende dia (klik op download deze video!!!!) 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Link

Benoem nog 3 grondrechten die je niet in het filmpje hebt gehoord.

Slide 12 - Open question

antwoord: Grondrechten 
Het zijn totaal 23 grondrechten! Open de link voor deze grondrechten en om te zien of je antwoord goed was. 

Slide 13 - Slide

Welke grondrechten zijn belangrijk voor de gezondheidszorg? Noem er 2.

Slide 14 - Open question

Antwoord:
Belangrijke grondrechten voor de gezondheidszorg zijn:
Artikel 10: Het recht op privacy
Artikel 11: De onschendbaarheid van het lichaam (hieronder valt ook het recht op zelfbeschikking) 

Slide 15 - Slide

Zelfbeschikkingsrecht
 • ledereen mag zelf beslissen wat er met zijn leven gebeurt

 • Beperking hierbij is wanneer iemand niet tot een redelijke afweging van zijn belangen kan komen door een geestelijke stoornis, bewusteloosheid of jeugdige leeftijd.


Slide 16 - Slide

Wanneer is er ernstig nadeel voor de patiënt? 
De cliënt brengt zichzelf of anderen in levensgevaar.
 De cliënt brengt ernstig lichamelijk letsel toe.
 De cliënt brengt ernstig psychische, materiële, immateriële of financiële schade toe.
 De veiligheid van de cliënt wordt bedreigd.
 Cliënt roept met hinderlijk gedrag de agressie van anderen op.
 De algemene veiligheid van personen of goederen is in gevaar.

Slide 17 - Slide

Geen recht op privacy/ zelfbeschikking
Bepaalde ziektes:
 • Tyfus, pest, polio, rabiës en pokken 
- Verplicht af te zonderen en verplegen
 • Wanneer arts gedwongen is de naam van de patiënt door te geven
 • Dubbele doorbraakbepaling
- Zowel op het recht op privacy als de geheimhoudingsplicht
 • Wegenverkeerswet 
- bijv. blaastest (alcohol) 

Slide 18 - Slide

Over de 2 grondrechten voor de gezondheidszorg
Zelfbeschikkingsrecht: iemand mag zelf beslissen wat er met zijn leven gebeurd.
- Onschendbaarheid van het lichaam: Het is verboden om iemand onder dwang of drang een medische behandeling te laten ondergaan.
-Privacy: Bescherming persoonlijke levenssfeer.
-Geheimhoudingsplicht.

Slide 19 - Slide

wat is de Beroepscode?

Slide 20 - Open question

Antwoord: 

Beroepscode is een leidraad!!!
Waarden en normen van beroepsgroep;
hoe oefen je je beroep als verplk (VIG) uit en wat mag een zorgvrager, mantelzorger, zorgverlener, zorgaanbieder, samenleving van jou verwachten.

(open de beroepscode via de link boven in , site Nursing)

Slide 21 - Slide

Open de link of afbeelding en lees wat normen en waarden zijn
https://www.testcentrumgroei.nl/life/normen-en-waarden

Slide 22 - Slide

Welke belangrijke waarden m.b.t. de zorg ken je?

Slide 23 - Open question

Huidige wetgeving voor gezondheidszorg
AWBZ
WGBO      WKCZ      PGB       Zorgverzekeringswet
Kwaliteitswet        BOPZ        Jeugdwet
 WMO       WET BIG      Wet verplichte GGZ
WKKGZ        Wet zorg en dwang
 Arbo-wetgeving

Slide 24 - Slide

Deelgebieden wetgeving
 • Financiering: b.v. Zorgverzekeringswet, WLZ, WMO
 • Organisatie en planning: wetgeving b.v. opiumwet, wet op het bevolkingsonderzoek enz.
 • Kwaliteit: Wet BIG. WKKGZ, Wet Zorg en Dwang, WVGGZ, WGBO
 • Medische ethiek: Wet op orgaandonatie, Wet op lijkbezorging, Wet toetsing levensbeëindiging en hulp bij zelfdoding enz.


Slide 25 - Slide

Wet BIG
Kwaliteitswet:
- Zorgvrager beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.
- Bevordering kwaliteit van beroepsuitoefening.
Bevoegd?
Bekwaam?
Voorbehouden handelingen?
Risicovolle handelingen?
Functionele zelfstandigheid?

Slide 26 - Slide

Wat betekenen de begrippen: Bevoegd, bekwaam, voorbehouden handeling, risicovolle handeling en functioneel zelfstandig?

Slide 27 - Open question

Strafrecht

Slide 28 - Slide

Klacht over jou? 
Tuchtrecht:
Het tuchtcollege kijkt wat de beroepscode zegt om te bepalen wat volgens de beroepsgroep de norm is voor het handelen en gedrag van verpleegkundigen.

Slide 29 - Slide

Vervangers AWBZ
WMO-WLZ-Zorgverzekeringswet-Jeugdwet-
(PGB)
Even opfrissen…………….filmpje:

Slide 30 - Slide

WGBO
Sinds: 1-4-1995
Doel: rechten en plichten van patiënt in relatie tot hulpverlener, versterken van rechtspositie.
Patiënt:
- Informatierecht
- Recht om zorg te weigeren; informed consent
- Privacy recht
- Recht op inzage in dossier
- Recht op geheimhouding
(Wet bescherming persoonsgegevens = WBP)

Bekijk deze link: 


Slide 31 - Slide

Wat is het originele nummer waarop het lied WGBO is geschreven?

Slide 32 - Open question

ARBO wetgeving
Sinds 1990, Ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welzijn (nieuwe wet 2017).
Zorgplicht werkgever:
-Organisatie van werk
-Inrichting werkplek
-Bepaling productie en werkmethoden

Slide 33 - Slide

Waar staat WKKGZ voor? Welke wet is het?

Slide 34 - Open question

WKKGZ= wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Was Kwaliteitswet en Wet klachtenrecht cliënten zorg sector

Doel:
Openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en er van leren om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren

Slide 35 - Slide

Wat is de BOPZ? En door wat is deze vervangen?

Slide 36 - Open question

BOPZ (vrijheidsbeperking bij opname) = oud
Doel:
- Bescherming voor cliënten die niet(willen) instemmen met een opname in een instelling.
- Voorwaarden en rechten staan beschreven.
Toegesneden op psychiatrische cliënten, daarom 2 nieuwe wetten:

Sinds januari 2020:
1. Wet zorg en dwang; cliënten met verstandelijke beperking en dementie.
2. Wet verplichtte GGZ; psychiatrische cliënten
Uitgangspunt:
Onvrijwillige zorg, dwang zoveel mogelijk beperken, nee tenzij…

Slide 37 - Slide

Vrijheidsbeperkende maatregelen 
(Wet Zorg en Dwang)
= alle maatregelen (fysiek en verbaal) die de vrijheid van de cliënten beperken.

 • Dit zijn risicovolle handelingen (wet BIG)


Slide 38 - Slide

Kun je voorbeelden noemen uit de praktijk waarbij de Wet Zorg en Dwang is toegepast?

Slide 39 - Open question

Voorbeelden
Bedhekken omhoog, onrustbanden, medicijnen verstoppen, domotica, onder dwang toedienen van voeding of vocht, voordeur op slot, rolstoel op rem, beperkende huisregels, bed in woonkamer, afsluiten gastoevoer, rolstoelblad, psychofarmaca enz.

Slide 40 - Slide

Kwaliteitscriteria uit Wet Zorg en Dwang voor gebruik van maatregelen
 1. De situatie is geanalyseerd.
 2. De maatregel is vastgesteld na overleg met cliënt, omgeving, specifieke deskundigen en relevante disciplines.
 3. Er is aantoonbaar gezocht naar alternatieven.
 4. De maatregelen voldoen aan de criteria van proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit.
 5. Er zijn acties ondernomen om herhaling te voorkomen; de maatregel wordt geëvalueerd. Zware maatregelen of maatregelen bij kinderen worden sneller geëvalueerd.
Er is een rapportage en verantwoording vastgelegd in het zorgplan

Slide 41 - Slide

Stappenplan inzet vrijheidsbeperkende maatregelen
Stap 1. Constateren van gevaar of risico
Stap 2. Voorbereiden van een besluit: minst ingrijpende maatregel
Stap 3. Toestemming vragen aan de cliënt/vertegenwoordiger; afspraken vast leggen
Stap 4. Toepassen van de gekozen interventie
Stap 5. Evaluatie, alle stappen opnieuw doorlopen.

Slide 42 - Slide

Conclusie
Leer nadenken over alternatieven voor vrijheidsbeperking dit zal de kwaliteit van leven van de cliënt vergroten!

Slide 43 - Slide

AVG sinds mei 2018
Let op openstaande computerschermen.
Persoonsgegevens/foto's die herleiden naar een persoon.
Gedetailleerde informatie over iemands gezondheid.
Op Europees niveau zijn regels opgesteld voor het beschermen van peroonsgegevens.
Deze staan o.a. in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in de WGBO.

Slide 44 - Slide

Geheimhoudingsplicht
 • Ligt vast in de beroepswetgeving ;"het Wetboek van Strafrecht".
 • Door de komst van de WGBO  is de geheimhoudingsplicht automatisch deel uit  gaan maken van de behandelings-overeenkomst tussen patiënt en hulpverlener
 • Belofte tot geheimhouding bij diplomering

Slide 45 - Slide

Verschoningsrecht
Het recht van een getuige om te weigeren antwoord te geven op vragen, die door een rechter aan hem of haar worden gesteld.

Slide 46 - Slide

Tot slot
GEEN RECHT WEL EEN PLICHT:
De overheid is verplicht tot het beschikbaar stellen van deskundige en voor iedereen bereikbare gezondheidszorg.

Slide 47 - Slide

Huiswerk
4.1.1 Praktijkopdracht; Meneer Oosterveen krijgt een bloedtransfusie (TM) (LT)

4.3.4 en 4.3.6 (individueel)
 Keuzeopdrachten : (regel 1:) 4.3.1 of 4.3.2 (beiden LT)
                                (regel 2:)    4.1.4 (TM) of 4.3.5 (individueel)
Dus je maakt 2 extra keuze opdrachten en je kiest uit beide regels 1 opdracht.  Slide 48 - Slide

Huiswerk
Doorlezen: Ziekenhuis deel 2; Thema 1; H1 en H2

Doorlezen voor volgende week: ZH deel 1; Thema 8; H27 en 28

Slide 49 - Slide

Vragen?
Gebruik de chat!!! 
De docent zit klaar!

Slide 50 - Slide