Tìm số chưa biết trong phép cộng - Find the missing number in addition

Lesson 1
MTBH: Tìm  số còn thiếu trong phép tính cộng cột dọc.
Find the missing number in column addition

TCTC:
Có thể sử dụng bảng giá trị chữ số để tìm số còn thiếu trong phép công cột dọc.
Có thể lựa chọn phép tính phù hợp để tìm số còn thiếu trong phép công cột dọc.1 / 6
next
Slide 1: Slide
Math, Literacy, IPCPrimary Education

This lesson contains 6 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Lesson 1
MTBH: Tìm  số còn thiếu trong phép tính cộng cột dọc.
Find the missing number in column addition

TCTC:
Có thể sử dụng bảng giá trị chữ số để tìm số còn thiếu trong phép công cột dọc.
Có thể lựa chọn phép tính phù hợp để tìm số còn thiếu trong phép công cột dọc.Slide 1 - Slide

+

Slide 2 - Slide
Sử dụng các thẻ đếm giá trị để cộng các số sau:
(Use the place value counters to add the numbers below.
Slide 3 - Open question

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Amir đang khám phá các con số trên biểu đồ Gattegno. (Amir is discovering numbers on a Gattegno chart.)
Bạn ấy tạo ra số này (He makes this number.)
Amir di chuyển một counter sang ngang ô để tạo một số mới.
(Amir moves one counter three spaces on a horizontal line to create a new number.)
Khi bạn ấy cộng số ban đầu với số mới thì kết quả bằng 13, 310.
(When he adds this to his original number he gets 13, 310.)
Bạn ấy đã dịch chuyển couter nào? (Which counter did he move?)


Slide 6 - Slide