Bevolkingsgroei en duurzaamheid

Bevolkingsgroei en duurzaamheid
1 / 45
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Bevolkingsgroei en duurzaamheid

Slide 1 - Slide

Wat weet ik nog van de vorige lessen?

Slide 2 - Slide

Er zijn plaatsen waar veel mensen wonen op eenzelfde oppervlakte. We spreken dan van ...
A
dunbevolkte regio's
B
dichtbevolkte regio's
C
bevolkingsspreiding
D
bevolkingsdichtheid

Slide 3 - Quiz

Welke natuurlijke landschapsvormende lagen beïnvloeden de bevolkingsspreiding? Som er drie op.

Slide 4 - Open question

Duurzame veranderingen
Het bevolkingsaantal neemt toe in sommige gebieden en af in andere gebieden. Daardoor verandert het landschap. Zo zullen Afrikaanse landen waar het bevolkingsaantal sterk toeneemt, steeds meer land gebruiken voor bebouwing, landbouw en industrie. Bossen worden gekapt en landschappen veranderen van natuurlandschappen in cultuurlandschappen.

We merken dat de bevolking in sommige steden sterk groeit. Vooral migratie ligt aan de basis van die verandering. Steden trekken mensen aan omdat er werk is, onderwijs, ziekenhuizen… Steden groeien en het stedelijk landschap wijzigt. Die verandering zou duurzaam moeten verlopen.

Slide 5 - Slide

Stellingen rond duurzaamheid
1. Lees de stellingen en kies het antwoord dat het beste bij jou past (akkoord of niet akkoord). 

Slide 6 - Slide

Fabrieken die hun afvalwater zuiveren, verdienen een premie van de overheid.
Akkoord of niet akkoord

Slide 7 - Open question

Ontwikkelingslanden verdienen ontwikkelingshulp, ongeacht andere factoren (bv. grote vervuiling, dictatuur in het land…).

Slide 8 - Open question

Wereldorganisaties moeten helpen in conflictzones in de wereld.

Slide 9 - Open question

Het begrip duurzaamheid
2. Wat weet jij al over duurzaamheid? Maak een woordenweb op de volgende dia.

Slide 10 - Slide

Duurzaamheid

Slide 11 - Mind map

Duurzaamheid
Elke verandering in het landschap heeft gevolgen, en die zijn niet altijd positief. We moeten streven naar duurzame veranderingen. In een duurzame wereld gebruiken we de aarde op zo een manier dat we aan onze eigen behoeften kunnen voldoen en er tegelijk voor zorgen dat de mensen in de toekomst dat ook nog kunnen. 
Duurzame veranderingen
Begrip te kennen!

Slide 12 - Slide

3. Leg de onderstaande quote uit a.d.h.v. de definitie van duurzaamheid.
"We erven de aarde niet van onze voorouders, maar lenen ze van onze kinderen."

Slide 13 - Open question

De vijf pijlers of 5 P's
Bij elke activiteit of verandering die de mens doorvoert, zou hij rekening moeten houden met de vijf P’s:
  1. People (mensen)
  2. Planet (milieu)
  3. Prosperity (welvaart)
  4. Peace (vrede)
  5. Partnership (samenwerken)

Slide 14 - Slide

De 5 P's
4. Zoek wat bij elkaar past: verbind telkens een tekstje met de correcte P.

Slide 15 - Slide

People (mensen)
Planet (milieu)
Prosperity (welvaart)
Peace (vrede)
Partnership (samenwerken)
Duurzame verandering streeft ernaar dat armoede en honger uit de wereld verdwijnen en dat mensen goed kunnen wonen.
We mogen de natuur en het milieu geen schade toebrengen. Duurzame veranderingen streeft ernaar dat de biodiversiteit behouden blijft, het water schoon is, de lucht zuiver is en de bodem en ondergrond niet vervuild zijn.
Duurzame verandering streeft ernaar dat alle mensen en ook de toekomstige generaties voldoende welvaart kennen. 
Mensen moeten zich veilig voelen en in vrede kunnen leven. Duurzame verandering streeft ernaar dat conflicten, die zorgen voor oorlog en onveiligheid, opgelost worden.
Door de handen in elkaar te slaan over de grenzen heen kunnen we werken aan een duurzame aarde.

Slide 16 - Drag question

Vijf P's
Goed begrijpen! Begrijp je iets niet, stel vragen!
Zie Zone 2 pg. 100

Slide 17 - Slide

Even inoefenen!
5. We keren even terug naar opdracht 1. Je ging akkoord of niet akkoord met drie stellingen. Schrijf bij elke stelling over welke van de vijf pijlers het gaat. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Slide 18 - Slide

Stelling 1: Fabrieken die hun afvalwater zuiveren, verdienen een premie van de overheid.

Slide 19 - Open question

Stelling 2: Ontwikkelingslanden verdienen ontwikkelingshulp, ongeacht andere factoren (bv. grote vervuiling, dictatuur in het land…).

Slide 20 - Open question

Stelling 3: Wereldorganisaties moeten helpen in conflictzones in de wereld.

Slide 21 - Open question

Even inoefenen!
6. Lees de volgende krantenkoppen. Welke ‘P’ wordt hier verwaarloosd? Je hebt de keuze uit: People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership. Kies de pijler die het meeste aansluit bij de krantenkop. 
Opmerking
Je kiest dus de pijler waar weinig aandacht aan besteed wordt.

Slide 22 - Slide


Slide 23 - Open question


Slide 24 - Open question


Slide 25 - Open question

Opdracht Zone 2
Maak opdracht 12 op pg. 104 in je werkboek. 

Slide 26 - Slide

SDG's
7.  Surf naar de volgende website: SDG's. Lees het korte tekstje en beantwoord de vraag op de volgende dia!Slide 27 - Slide


Welke van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen of SDG’s vind jij de belangrijkste? Maak een top 3.

Slide 28 - Open question

Duurzaamheid toegepast op bebouwing en infrastructuur

Slide 29 - Slide

Bebouwing
Wanneer het bevolkingsaantal snel toeneemt door een groot aantal geboortes, moeten er veel woningen bijgebouwd worden. De bevolkingstoename heeft dus een rechtstreeks gevolg voor de verandering van de landschapsvormende laag bebouwing. Bovendien trekken mensen ook naar de stad omdat daar vaak meer werk is. 

Slide 30 - Slide

Opdracht Zone 2
Maak opdracht 13, 14 en 15 op pg. 104 - 105 in je werkboek.

TIP: in opdracht 14 spreken ze over Oma Mirza. De tekst waar ze naar verwijzen kan je nalezen op pg. 98.

Slide 31 - Slide

Hoe zie jij de stad van de toekomst? Zoek een foto op en voeg deze hieronder toe.
Foto invoegen
Volg deze stappen om een foto in te voegen: 
1. Zoek een foto op Google. 
2. Afbeelding opslaan op laptop. 
3. Voeg foto toe. 

Slide 32 - Open question

Infrastructuur
Wanneer, vooral in de steden, meer mensen zich dagelijks moeten verplaatsen voor onder meer werk, boodschappen en onderwijs ontstaan er verkeersproblemen
Verkeersproblemen
Te kennen begrip!

Slide 33 - Slide

8. Welke problemen worden er, volgens jou, veroorzaakt door het verkeer? Som er minstens twee op. 
Verkeersproblemen

Slide 34 - Mind map

Mobiliteit en het milieu
9. Mobiliteit en het milieu, een moeilijke combinatie. Lees de uitspraken op de volgende dia en verbind met de juiste bron. 

Slide 35 - Slide

Het Nationaal Park Hoge Kempen moet groter worden. Het nieuwe Nationaal Park zal 120 km2 groot zijn, dat is dubbel zo groot als het park nu. Dat het park door autowegen wordt doorkruist, is een probleem voor de dieren en de bezoekers van het park. Dat kan opgelost worden door de bouw van ecoducten. (Johan Van Den Bosh, coördinator Nationaal Park Hoge Kempen)
Wie naast een drukke snelweg woont, krijgt dagelijks evenveel fijn stof naar binnen als na het roken van zeventien sigaretten. Wie fiets door druk stadsverkeer krijgt zeven keer zoveel fijn stof binnen als wie in de wagen zit, maar ook chauffeurs ademen fijn stof in via het ventilatiesysteem. De stofdeeltjes veroorzaken een verminderde longfunctie, toenemende klachten aan de luchtwegen, maar ook hart- en vaatziekten. (Ilse De Wachter, longarts)
Als geluidsdrempel voor drukke wegen wordt 70 decibel vooropgesteld. Dat wil zeggen dat er pas maatregelen genomen worden als er overdag gemiddeld meer dan 70 dB gemeten wordt. 70 dB komt overeen met het geluid van een stofzuiger – niet bepaald een aangenaam geluidsniveau als dagelijkse achtergrondmuziek. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat er al gezondheidsproblemen kunnen optreden als het niveau 53 dB bedraag. (Nicole Van Roosendael, audiologe) 

Slide 36 - Drag question

Andere verkeersproblemen
10. Ga naar www.verkeerscentrum.be en zoek de verkeersinfokaart. Los de vragen op de volgende dia op.

Slide 37 - Slide

A. Noteer de datum en het uur.
B. Hoeveel kilometer file lees je momenteel af?
C. Waar staan momenteel de meeste files?

Slide 38 - Open question

Wat kunnen we aan verkeersproblemen doen?

Slide 39 - Slide

11. Benoem drie mogelijke oplossingen om verkeersproblemen te vermijden?


Inspiratieloos?
Zoek eens de volgende termen op het internet: fietsbus, deelsysteem, openbaar vervoer, carpoolen...
Oplossingen verkeersproblemen

Slide 40 - Mind map

Conclusie: infrastructuur
Er zijn duurzame oplossingen nodig. Niet alleen om files te verminderen, maar ook om energie te besparen en de luchtverontreiniging te verminderen. Daarvoor moet het openbaar vervoer meer uitgewerkt worden, moeten er aangepaste fietspaden komen, moet autodelen aangemoedigd worden, moeten ook andere deelsystemen zoals fietsen en steps uitgewerkt worden. 

Slide 41 - Slide

Mobiscore
Elke woning heeft voortaan een Mobiscore
De Mobiscore geeft aan hoe goed voorzieningen voor openbaar vervoer, onderwijs, winkels en diensten, ontspanning, sport en cultuur, gezondheid en zorg te voet of met de fiets bereikbaar zijn.

Uniforme tool voor Vlaanderen
Bij de keuze van een nieuwe woning spelen allerlei overwegingen. Steeds meer wordt de keuze ook bepaald door de bereikbaarheid en de nabijheid van voorzieningen. Met de Mobiscore wil het Departement Omgeving een uniforme tool voor heel Vlaanderen aanbieden om de bereikbaarheid van voorzieningen op een duurzame manier (te voet of met de fiets) inzichtelijk te maken.

Slide 42 - Slide

Bereken jouw eigen Mobiscore
12. Bereken jouw Mobiscore via de volgende website: https://mobiscore.omgeving.vlaanderen.be/
Je gaat als volgt te werk:
- Voer je adres in. Druk op het ‘vergrootglas’.
- Je krijgt je Mobiscore links te zien.

Slide 43 - Slide

Wat is jouw Mobiscore?

Slide 44 - Open question

Extra opdracht voor de snelle werkers: Welke acties onderneemt jouw gemeente rond de SDG's? Noteer een aantal acties. https://www.duurzamegemeente.be/gemeenten

Slide 45 - Open question