Participatie - Les 4

Vak: Participatie
Semester: 3
Lesweek: 4 
1 / 23
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Vak: Participatie
Semester: 3
Lesweek: 4 

Slide 1 - Slide

Licentie check 
Iedereen dient een licentie te hebben van ThiemeMeulenhoff. Daarnaast heb je ook een werkende laptop met oplader. Zonder deze onderwijsmiddelen kan je mijn lessen niet deelnemen. Je wordt uit de les uitgestuurd en in die tijd mag je de onderwijsmiddelen regelen. Als het geregeld is, mag je de les weer in. Of je hebt een rode kaart die getekend is door de coördinator.

Slide 2 - Slide

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerder malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de (online) les ,zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan.
Bij te laat komen van de (online) les, is het jouw verantwoordelijkheid om aan het einde van de (online) les aan te geven bij de docent dat je aanwezig bent. 

Slide 3 - Slide

Doel van de les
 1. De student kan de volgende termen omschrijven en herkennen in een beroepssituatie (Burgerschaps-)paradigma’s
 • (Re-) integratie
 • Separatie
 • Normalisatie
 • Rehabilitatie
 • Resocialisatie
 • Inclusie
 • ICF 

2. De student kan omschrijven welke participatiedomeinen er zijn 


Slide 4 - Slide

Programma 
 • Korte terugblik vorige les
 • Theorie - (Burgerschaps-)paradigma's
 • Opdracht -
 • Evalueren op proces en product
Slide 5 - Slide

Dagbesteding
is een doelgerichte, zo veel mogelijk zingevende gestructureerde invulling van activiteiten om de tijd die je tot je beschikking hebt te besteden?
                                Theoretische gedeelte

Slide 6 - Slide

Korte terugblik vorige les
 • Wat is dagbesteding?
 • Wat is participatie?
 • Wat is emancipatie?
 • Wat is sociale inclusie?

Huiswerk:
 • Bespreken filmpje en bijbehorende vragen;
 • Bespreken begrippen.

Slide 7 - Slide

Burgerschapsparadigma
Het burgerschapsparadigma gaat ervan uit dat iedereen dezelfde rechten én plichten heeft, regie over zijn eigen leven heeft (en houdt) en volwaardig kan meedoen

Slide 8 - Slide

(Re-)integratie
Ieder mens maakt deel uit van de maatschappij zelfs wanneer je bent opgenomen in een instelling. Voor velen is een opname ene tijdelijke overbrugging. De algemene doelstelling van de opname is vaak gericht op (weer) weer kunnen functioneren. Dus terugkeer in de maatschappij.


Als beroepskracht maatschappelijke zorg lever je een belangrijke bijdrage aan de re-integratie van je cliënten. Bijvoorbeeld activiteiten met een educatieve doelstellingen.
Zij hebben themagerichte activiteiten (educatieve activiteiten) nodig, omdat ze anders niet in staat zijn uit hun isolement te komen. 

Slide 9 - Slide

Separaties
Separeren houdt in dat een cliënt met of zonder toestemming wordt verzorgd, verpleegd en behandeld in een beveiligde afzonderingsruimte. Als dit gebeurt zonder toestemming van de patiënt dan heet dit dwangbehandeling. Het betekent dus afzonderen. 

Ondanks dat een cliënt gesepareerd is kan hij/zij participeren, maar hoe?
Slide 10 - Slide

Normalisatie
Het ontstaan van patronen en omstandigheden in het dagelijks leven die zo veel mogelijk lijken op die van de meeste andere mensen, zodat mensen met een verstandelijke beperking zo veel mogelijk kunnen

Slide 11 - Slide

Rehabilitatie  
Rehabilitatie is in de psychiatrie een vorm van hulpverlening aan mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek.

Slide 12 - Slide

Resocialisatie 
Een proces waarbij cliënten weer stap voor stap deelnemen aan de maatschappij

Slide 13 - Slide

Inclusie  
Inclusie is de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Inclusie staat tegenover uitsluiting en discriminatie.

Slide 14 - Slide

ICF
International Classification of Functioning, Disability and Health. 

Is een classificatie voor het beschrijven van het functioneren van mensen inclusief factoren die op dat functioneren van invloed zijn.

Slide 15 - Slide

(Re-) integratie is het aanleren van vaardigheden (gericht op sociale en werkvaardigheden)
A
Waar
B
Niet waar

Slide 16 - Quiz

Een ander woord voor normalisatie is standaardisatie?
A
Waar
B
Niet waar

Slide 17 - Quiz

Sociale inclusie is hetzelfde als mensen buiten beschouwing houden.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 18 - Quiz

ICF is...
A
International Classification of Functioning, Disability and Health
B
is een classificatie voor het beschrijven van het functioneren van mensen inclusief factoren die op dat functioneren van invloed zijn.
C
beschrijft hoe mensen omgaan met hun gezondheidstoestand

Slide 19 - Quiz

Waar valt een cliëntenraad onder?
A
Collectieve cliëntenparticipatie
B
Individuele cliëntenparticipatie

Slide 20 - Quiz

Beantwoord de vragen over het filmpje 
1. Wat houdt de Participatiewet in?

2. Vind jij dat iedereen recht heeft op een uitkering die een beperking hebben, waarom wel/waarom niet? 
3. In de docu kreeg Mari de vraag of hij bereid is om ander werk te accepteren dan zijn eerst voorkeur. Wat zou jij antwoorden als jij in dezelfde situatie als Mari staat? Beargumenteer je antwoord.
                                                                                    
Huiswerk

Slide 21 - Slide

Bestuderen
Lezen uit het boek 
 • (Persoonlijk) begeleider specifieke doelgroep
 • 25, 34, 35, 42, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 140, 141, 149, 193

Maken in Edition:
 • Boek PBSD: Thema 3
 • Opdracht 1-6

Slide 22 - Slide

Evalueren op procesEvalueren op product 
''Heb je tijdens de les onduidelijkheid ervaren?''
''Ik kan de begrippen die wij in de les hebben behandeld uitleggen''

Slide 23 - Slide