Didactiek P7 les 5 Taalontwikkeling en VVE

Taalontwikkeling en VVE
1 / 37
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 3,4

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Taalontwikkeling en VVE

Slide 1 - Slide

Onderwerpen
1. Wat en waarom van VVE
2. Doelgroep en gewicht regeling
5. VVE-actueel
6. VVE Programma's
7. Interactievaardigheden & VVE

Slide 2 - Slide

Waar denk je
aan als we het hebben
over VVE ?

Slide 3 - Mind map

Leerdoelen
 • De student weet wat het nut is van VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) voor het jonge kind
 • De student weet dat VVE een instrument is om de (taal) ontwikkeling voor kinderen te stimuleren
 • De student weet welke verschillende VVE programma’s er zijn.
 • De student kent de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende programma’s

Slide 4 - Slide

V(V)E
Voor kinderen tussen de twee en een half tot vier jaar worden de VVE-programma’s aangeboden op de dagopvang of peuteropvang (voorschoolse educatie). Voor kinderen vanaf vier jaar worden de programma’s aangeboden in groep 1 en groep 2 van de basisschool (vroegschoolse educatie). In de kinderopvang spreken we daarom meestal over VE in plaats van VVE. Door de extra ondersteuning nemen (taal)achterstanden af en maken kinderen een betere start op de basisschool.

Slide 5 - Slide

Ontwikkelingsgebieden
Taalstimulering / Rekenontwikkeling / Sociaal emotionele ontwikkeling / Motorische ontwikkeling
VVE gaat ook over:
Ouderbetrokkenheid
Groepsmanagement
Spelbegeleiding

Slide 6 - Slide

Voor wie is V(V)E
In de wet is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor voorschoolse educatie. 
De gemeente bepaalt welke kinderen in aanmerking komen voor VVE. 
Over het algemeen wordt op het consultatiebureau bekeken of een peuter extra ondersteuning nodig heeft (indiceren). Het kan per gemeente verschillen welke kinderen gebruik mogen maken van voorschoolse educatie.

Slide 7 - Slide

Welke VVE-Programma's
ken je ?

Slide 8 - Mind map

Wat kunnen ouders
zelf doen t.o.v. VVE?

Slide 9 - Mind map

Bestuursafspraken 
Op 12 maart 2012 heeft de minister van OCW afspraken gemaakt over de kwaliteitsimpuls "VVE", schakelklassen en zomerscholen.
Denk daarbij aan: 
1. aanbod en bereik van kinderen
2. HBO'er op de groep (coach op de groep, leidende rol)

Slide 10 - Slide

Vervolg afspraken
3. Ouderbetrokkenheid
4. Resultaatafspraken i.s.m het basisonderwijs
5. 3F taal
6. Opbrengstgericht werken
7. Doorgaande lijn

Slide 11 - Slide

1

Slide 12 - Video

00:00
Kijkvraag: Kinderen hebben het recht om kansen te benutten en uitdagingen aan te gaan. Wat is daar voor nodig?

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Link

Ontwikkeling bevorderen
Om de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen is het ook belangrijk dat jullie:
 • Kansen zien
 • Kansen creëren
 • kansen grijpen

Slide 15 - Slide

Kansen grijpen en creëren
Kansen grijpen is een attitude van de pedagogisch professional waarbij zij zich ervan bewust is dat elke activiteit, elk moment van de dag en elke gewone gebeurtenis op de groep kansen biedt voor ontwikkelingsstimulering. Kansen creëren gaat om een doelgericht activiteiten aanbod, waarbij van tevoren duidelijk is welke doelen kinderen kunnen realiseren als ze meedoen aan een bepaalde activiteit.

Slide 16 - Slide

Interactievaardigheden en VVE

Slide 17 - Slide

Stellingen 
Rechts in het lokaal is waar - links is niet waar.

1. De afkorting VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. 
2. Ouders die geen opleiding hebben afgerond en/of de Nederlandse taal niet beheersen is geen indicatie voor VVE. 
3. Kinderen die vanwege een mogelijke taal- of ontwikkelachterstand in aanmerking komen voor VVE worden ‘doelgroepkinderen’ genoemd.
4. In het ouderbeleid voor VVE moeten PSZ en KDV aangeven hoe zij rekening houden met de thuistaal van de kinderen. 
5. De leeftijd van de kinderen die deelnemen aan vroegschoolse educatie is 2-4 jaar
6. De ontwikkeling van doelgroepkinderen verloopt beter wanneer zij deelnemen aan een VVE programma in gemengde groepen. 
7. Opbrengst gericht werken is het systematisch en doelgericht werken waarbij de activiteiten centraal staan. 

Slide 18 - Slide

Eindopdracht week 5
Iedere tweetal neemt 1 VVE programma voor hun rekening. Daar gaan jullie mee aan de slag om een presentatie over te maken in de vorm van een power-point.
Wat zien we in de PPT.
1. Wat is de VVE methode. Logo etc.
2. Wat zijn belangrijke elementen.
3. Wat is het doel van de methode
4. Hoe werkt de VVE methode
5. Wat zijn materialen die gebruikt worden?
6. Is er iets belangrijks rondom de ruimte die ervoor gebruikt wordt?
7. Alles wat jullie zelf nog belangrijk vinden.

Aan het einde van de les wordt de power- point aan de klas getoond.

Slide 19 - Slide

Eindopdracht week 5
 •  Piramide
 • Puk en KO ( nu Uk en Puk)
 • Kaleidoscoop
 • Sporen.
 • Peuterplein.

Volgende week wordt de powerpoint aan de klas getoond.

Slide 20 - Slide

in groepje?

Slide 21 - Slide

Woorden die je begrijpt, maar nog niet zelf gebruikt.
A
Je onzekere woordenschat
B
Passieve woordenschat
C
Receptieve woordenschat
D
Actieve woordenschat

Slide 22 - Quiz

Tussen de 6 wk en 4 maanden gaat de baby vocaliseren, wat is dat?

Slide 23 - Open question

Wat betekent prelinguale of preverbale fase?
A
Als een kind al praat
B
Voordat het kind praat
C
Als kinderen heel vroeg gaan praten
D
Als kinderen pas laat gaan praten

Slide 24 - Quiz

De linguale ofwel talige fase bestaat uit 3 fasen, welke hoort er NIET bij?
A
Voltooiingsfase
B
Experimentatiefase
C
Vroeglinguale fase
D
Differentatiefase

Slide 25 - Quiz

Een kind gebruikt de woorden; poes, mama, aap. Dit zijn woorden die horen bij...
A
Passieve woordenschat
B
Denkbeeldige woordenschat
C
Actieve woordenschat
D
Taalgebruik van het kind

Slide 26 - Quiz

Een kind (2 jaar) gebruikt een tweewoordzin, in welke taalfase zit dit kind?
A
De prelinguale fase
B
De voltooiingsfase
C
De differentiatiefase
D
De vroeglinguale/ vroegtalige fase

Slide 27 - Quiz

Prelinguale (voortalige) fase
Vroeglinguale fase
Differentiatiefase
Voltooiingsfase
Betekenissen verkeerd gebruiken
Kind beheerst moedertaal
Een en twee woordzinnen
Huilen, vocaliseren, vocaal spel

Slide 28 - Drag question

Slide 29 - Video

Welk begrip duidt aan dat je bezig bent om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling?
A
pedagogisch handelen
B
sensitief responsief
C
ontwikkelingsstimulering
D
kindvolgsysteem

Slide 30 - Quiz

Slide 31 - Video

De 'verteltafel' is een kenmerk van:
A
Uk en Puk
B
Piramide
C
Startblokken
D
Kaleidoscoop

Slide 32 - Quiz

Koppel de omschrijving aan het woord
timer
1:00
Verkennen
Verbinden
Verrijken
Meegaan in de interesse van het kind
Ontwikkeling stimuleren
Kijken wat het kind interessant vindt

Slide 33 - Drag question

Voor welke leeftijd is VVE?
A
0-7
B
2-10
C
0-12
D
5-12

Slide 34 - Quiz

1

Slide 35 - Video

00:00
Kijkvraag: Welk voorbeeld geeft zij als babyactiviteit vanuit de VVE-methode UK & PUK.
A

Slide 36 - Quiz

Het doel van Uk & Puk?
A
Achterstanden te voorkomen
B
Onderwijsachterstand te voorkomen
C
Onderwijsachterstand vergroten
D
Achterstanden te stimuleren

Slide 37 - Quiz