Jeugd en opvoedhulp les 1

1 / 34
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Wat is jeugd en opvoedhulp?

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Welke organisaties ken jij?

Slide 6 - Mind map

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Wat kunnen ze bedoelen met risico voor zich zelf en anderen?

Slide 16 - Open question

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Centra Jeugd en Gezin (CJG)
Veel gemeenten hebben een Centrum Jeugd en Gezin.
- Hier werken professionals van verschillende jeugdhulpinstellingen samen. - Deze hulpverleners weten wanneer een kind of jongere meer hulp nodig heeft. 
- Kinderen en jongeren kunnen zo nodig via een jeugdteam van het CJG extra ondersteuning krijgen.

Vraag uw gemeente bij welke organisatie u terecht kunt. Elke gemeente regelt de jeugdhulp anders.

Slide 20 - Slide

Meldcode kindermishandeling
 • De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdhulp en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. 

Slide 21 - Slide

Gemeenten hebben op grond van de Jeugdwet een jeugdhulpplicht:
ze dienen verplicht tijdige en passende jeugdhulp te bieden aan jeugdigen die dat nodig hebben.
Jeugdwijkteam

Slide 22 - Slide

Hoe kom je terecht bij jeugd en opvoedhulp


- Voor jeugdhulp en ondersteuning bij opvoeding van uw kinderen, kunt u terecht bij uw gemeente. 
- Gemeenten geven advies over jeugdhulp en zorgen voor de toegang tot de jeugdhulp. 
- Zij bekijken samen met uw kind welke hulp het beste is. De gemeente zorgt ervoor dat uw kind de gekozen hulp daadwerkelijk krijgt.

Slide 23 - Slide

Na deze les: 

 • Kun je uitleggen wat integrale jeugdhulp is 
 • Weet je het verschillen tussen vrijwillige en gedwongen hulpverlening 
 • Kun je een voorbeeld noemen van vrijwillige en gedwongen hulpverlening 
 • Weet je hoe de vrijwillige en gedwongen hulpverlening gefinancierd worden 

Slide 24 - Slide

Jeugdbescherming- en reclassering 
 • Gefinancierd door gemeente d.m.v. jeugdwet 
 • Samen met jeugdhulp vormt dit de jeugdzorg Slide 25 - Slide

Welke vormen van zorg vallen onder de jeugdwet? 
De meeste kinderen en jongeren onder de 18 jaar die hulp, zorg of ondersteuning nodig hebben, krijgen te maken met de Jeugdwet. 
 • Zorg- en hulp bij opvoedingsproblemen. Hieronder valt bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp en pleegzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hieronder valt bijvoorbeeld behandeling van psychische problemen, verblijf in een instelling maar ook forensische zorg.
 • Individuele begeleiding en dagbesteding in groepsverband.
 • Zorg  bij een verstandelijke of lichamelijke beperking 

Slide 26 - Slide

Aan het einde van de les: 
 • Kun je drie verschillende soorten van hulp benoemen en weet je hoe je iemand kunt aanmelden voor deze hulp 
 • Kun je benoemen welke uitgangspunten bij de visie op jeugdhulp horen 
 • Weet je wat integrale jeugdhulp is en kun je hier een voorbeeld van noemen 

Slide 27 - Slide

Integrale jeugdhulp
Integrale jeugdhulp is een term die vaak voorbij komt in de jeugdhulpverlening. Wat is dit nu eigenlijk? 

Slide 28 - Slide

Integrale jeugdhulp 
Integraal 
"Voltallig, volledig, in zijn geheel" (van Dale) 

Integrale jeugdhulp
Meerdere hulpverleners en instanties vormen samen één geheel. Zij bieden gezamenlijk hulp aan één gezin. 

Slide 29 - Slide

Jeugdzorg
 • 1980: alle hulp betaald en geregeld via 'het Rijk' (overheid) 
 • 1989: Wet op de Jeugdhulpverlening (regionaal).
 • 1994: jeugdhulp versnipperd, kwaliteit indicaties
    onvoldoende. Verbetering objectieve indicaties, betere hulp. 
 • 1996: bureau Jeugdzorg (consultatie, advies, ambulante hulp,
    indicatiestelling)
  als netwerkorganisatie, waarin lokale instellingen,
    jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugd-ggz samenwerken. 

Slide 30 - Slide

Jeugdzorg
Verzamelnaam voor alle vormen van hulp in de jeugdhulpverlening 

Jeugdhulp + jeugdbescherming + jeugdreclassering = jeugdzorg 

Slide 31 - Slide

Visie op (jeugd)hulp 
De participatiesamenleving is samenleving waarin iedereen die dat kan, verantwoordelijkheid neemt voor, en actief bijdraagt aan zijn of haar eigen leven en omgeving.

Vraag: wat heeft de participatiesamenleving met de visie op jeugdhulp te maken? 

Slide 32 - Slide

Jeugdhulp gefinancierd door de gemeente 
 • Jeugdhulp zonder verblijf
 • Jeugdhulp met verblijf 

Slide 33 - Slide

 • Veel verschillende nieuwe initiatieven
 • Integraal, eigen kracht 
 • Gemeente geven beleid op eigen wijze
    vorm 

 • Opdracht: kies je een gemeente. Kijk op 
   hun website: hoe is de jeugdhulp   georganiseerd? 

Slide 34 - Slide