wet- en regelgeving zorg (Helpende+)

Wet- en regelgeving 
in de zorg
1 / 37
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 3

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Wet- en regelgeving 
in de zorg

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Welke wetten ken je al?

Slide 3 - Mind map

Zorgverzekeringswet
Financiering van de kortdurende zorg gericht op herstel.
Iedere burger is verplicht om een basis zorgverzekering af te sluiten
Zorgverzekeraars zijn verplicht burgers te accepteren
Premie is gelijk per polis voor iedereen
Zorgverzekeraar hebben zorgplicht
Inhoud van het basispakket is wettelijk bepaald. 

Slide 4 - Slide

Financiering ZVW
Alle verzekerden brengen de totale zorgkosten op
Rijksbijdrage voor jongeren tot 18 jaar
Inkomensafhankelijke bijdrage door werkgever

Slide 5 - Slide

Wetten die de kwaliteit van zorg waarborgen

Slide 6 - Slide

Soorten wetten en regelgevingen:
BIG wet
Wkkgz
WGBO
WZD
WMCZ
Meldcode huiselijk geweld
WLZ

Slide 7 - Slide

Wet BIG
Wat houdt de Wet BIG in?
BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het BIG-register is een onderdeel van de Wet BIG.
Een Helpende plus valt niet onder de BIG wet.
Zij mogen geen voorbehouden handelingen uitvoeren.


Slide 8 - Slide

Wat zijn voorbehouden handelingen?
Voorbehouden handelingen zijn handelingen die door de individuele professionals beroepsmatig worden verricht.
In de Wet BIG worden 14 risicovolle handelingen aangemerkt als voorbehouden handelingen. Een arts mag met inachtneming van bepaalde voorwaarden, aan een andere beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld verpleegkundige of verzorgende) opdracht geven via een uitvoeringsverzoek, een voorbehouden handeling te verrichten.

Slide 9 - Slide

Wat zijn risicovolle handelingen?
Risicovolle handelingen zijn handelingen die bij de uitvoering van de handeling risico’s meebrengen voor de cliënt.
Bijv. het toedienen van de sondevoeding. Deze handeling is niet voorbehouden, maar er zijn wel risico’s.
Dat wil zeggen: handelingen die bij onbekwaam en onzorgvuldig handelen vrijwel zeker tot gezondheidsschade zullen leiden.
 bekwaamheidsverklaring verplicht.

Slide 10 - Slide

WKKGZ
Wet van kwaliteit, klachten, en geschillen zorg.
Incidenten kunnen gemeld worden
WKKGZ VOOR ZZP'ERS IN DE ZORG

“Kun jij met jouw behandeling lichamelijke- of geestelijke schade aanbrengen bij cliënten? Dan dien je te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)”


Slide 11 - Slide

Doel van de WKKGZ is:
Doel van de nieuwe wet is goede zorg en openheid over en leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg. En een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening

Een aantal doelstellingen:
  • Goede zorg: Zorgaanbieders moeten goede zorg verlenen.
  • VOG-plicht: VOG-plicht voor nieuwe medewerkers in de Wlz-zorg.
  • VIM: De zorgaanbieder heeft een systeem voor het veilig kunnen melden van incidenten en biedt bescherming aan de melders en betrokken zorgverleners (m.b.t. intern gemelde incidenten).
  • Keuze-informatie: De zorgaanbieder verstrekt de cliënt op diens verzoek informatie over de aangeboden zorg (tarieven, kwaliteit ).

Slide 12 - Slide

WGBO
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Slide 13 - Slide

WGBO
Wet geneeskundige behandelovereenkomsten
DOEL
De positie van cliënten die medische zorg nodig hebben te versterken.
De rechten en plichten van cliënt.

https://www.youtube.com/watch?v=91N6Ml-qanE

Slide 14 - Slide

WZD Wet zorg en dwang
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).
https://www.rovid.nl/vws/dco/2019/vws-dco-20190827-id86i5bkv-bron.mp4


Slide 15 - Slide

Brandon
    
                        - Brandon een jaar laterSlide 16 - Slide

Slide 17 - Video

WMCZ 
Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling


Cliëntenraad en zorgaanbiedersoverleg

Een persoon van cliëntenraad in de Raad van toezicht

Slide 18 - Slide

Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De wet heeft als doel het bieden van ondersteuning aan de zorgprof als er een vermoeden van huiselijk geweld is.

- https://veiligthuis.nl/doorbreekdestilte/

- https://veiligthuis.nl/
Site veilig thuis

Slide 19 - Slide

WLZ

Wet Langdurige Zorg


Slide 20 - Slide

Hoe komt iemand in aanmerking voor langdurige zorg uit de WLz?
  • De Wet langdurige zorg (WLz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.
  • Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de WLz.
  • Voldoet iemand aan de voorwaarden? Dan geeft het CIZ een zogeheten WLz-indicatie af. Dit is een besluit waarin staat dat iemand recht heeft op langdurige zorg.

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Wmo:
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.​

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Wat is het verschil tussen
bekwaam en bevoegd zijn?

Slide 26 - Mind map

Als je bekwaam bent, ben je ook bevoegd
A
waar
B
niet waar

Slide 27 - Quiz

Als je onbekwaam bent, ben je onbevoegd
A
waar
B
niet waar

Slide 28 - Quiz

Verschil bekwaam en bevoegd
Stelling: het op peil houden van bekwaamheid is een verantwoordelijkheid van de professional zelf en van de organisatie.

Stelling: je bent bekwaam als je de juiste kennis, vaardigheden en professionele houding hebt. 

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Video

Wat regelt de wet WGBO voor de zorgvrager?
A
geheimhouding door de hulpverlener
B
inzage in het medisch dossier
C
vertegenwoordiging van zorgvragers die niet zelf kunnen beslissen
D
a, b en c zijn juist

Slide 32 - Quiz

Wat geldt er voor Wkkgz?
(meerdere antwoorden mogelijk)
A
is de afkorting van: wet kwaliteit, kwantiteit en geschillen zorg
B
regelt een snelle aanpak van klachten
C
is er vooral voor de zorgvrager
D
melden van alleen ernstig geweld in de zorg is verplicht

Slide 33 - Quiz

De zorgverlener die medicijnen gereedmaakt moet hiervoor .... zijn
A
bevoegd
B
bekwaam
C
bevoegd en bekwaam
D
niet bevoegd en bekwaam

Slide 34 - Quiz

Wanneer ben je bevoegd en bekwaam?
A
als je je diploma verpleegkunde heb
B
als je denkt dat je het wel kan
C
als je geschoold bent in de handeling
D
als je de opdracht van een arts krijgt

Slide 35 - Quiz

Wat betekend de wet BIG

Slide 36 - Mind map

Maken:
H3
Opdrachten: 1 t/m 11

Slide 37 - Slide