Туршилт 1

Туршилт 1
1 / 10
next
Slide 1: Slide
MathematicaUniversity

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes, text slide and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Туршилт 1

Slide 1 - Slide

1. |-4.5|:|-0.9|+|-3|:|2| илэрхийллийг бодоорой..
A
-3.5
B
6.5
C
4
D
3.5

Slide 2 - Quiz

Анхны тоо гэж юу вэ?

Slide 3 - Mind map

2. Туяа алсын харагч дээр тоглов. Алсын харагчийн радиус 5 м. Туяа 5 удаа тойроход ямар зам туулах вэ?

Slide 4 - Open question

Параллелепипедийн эзлэхүүн 600см3, урт нь 8см, өргөн нь 5см бол өндрийг олж, түүний гадаргуугийн талбайг олоорой.

Slide 5 - Open question

Тохируулга хийнэ үү.
Призм
Куб
Тэгш өнцөгт параллелопипед

Slide 6 - Drag question

2

Slide 7 - Video

00:00
Пи тоо ойролцоогоор хэдтэй тэнцүү вэ?
A
3.14
B
3.13
C
3.15
D
3.12

Slide 8 - Quiz

00:00
Пи тооны тухай баримт

Slide 9 - Mind map

Өнөөдрийн хичээл таалагдсан уу?
😒🙁😐🙂😃

Slide 10 - Poll