De balans

Bedrijfseconomie
De balans
downloaden app: LessonUp
Code: zie hieronder
1 / 16
next
Slide 1: Slide
HandelMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 20 min

Items in this lesson

Bedrijfseconomie
De balans
downloaden app: LessonUp
Code: zie hieronder

Slide 1 - Slide

Lesprogramma Balans
 • leerdoelen doornemen (2 minuten)
 • wat weten we al over de balans en waarom stellen we een balans op (5 minuten)
 • filmpje over de balans en toelichting op de balans (5 minuten)
 • vragen over de balans (5 minuten)
 • check of leerdoelen behaald zijn

Slide 2 - Slide

Leerdoel:
Aan het eind van deze les weet je:
 • wat een balans is
 • hoe de indeling op de balans is
 • kun je voorbeelden noemen bij de balansposten
 • kun je het eigen vermogen berekenen 

Slide 3 - Slide

timer
1:00
waar denk je aan bij een balans ?

Slide 4 - Mind map

waarom zou je een balans opstellen ?
timer
0:30

Slide 5 - Open question

Slide 6 - Video

de vergoeding die je betaalt voor een lening noemen we rente
de terugbetaling van de lening noemen we aflossing
de aflossingsverplichting van het komende jaar wordt opgenomen onder het kort vreemd vermogen
Een crediteur is een leverancier die we nog moeten betalen. Het product of de dienst is al wel geleverd. 
Een debiteur ontstaat als een klant niet betaalt bij levering van de dienst of goederen. Hij koopt op rekening. De debiteur wordt opgenomen onder de vlottende activa. 
het eigen vermogen is gelijk aan de bezittingen minus de schulden. Het kan dus positief en negatief zijn.

Slide 7 - Slide

Hoe noemen we de rechterzijde van de balans ?
timer
1:00
A
Liquide middelen
B
Passiva
C
Debet
D
Activa

Slide 8 - Quiz

Welke stelling over het Eigen Vermogen is juist ?
A
is altijd positief
B
staat aan de debetzijde van de balans
C
bezittingen min de schulden
D
wijzigt niet

Slide 9 - Quiz

Onder welke balanspost zetten we de debiteuren
A
Vaste activa
B
Eigen Vermogen
C
Liquide middelen
D
Vlottende activa

Slide 10 - Quiz

Welke van de onderstaande balansposten valt onder vaste activa ?
A
een pand
B
voorraden
C
een tegoed bij de bank
D
debiteuren

Slide 11 - Quiz

welke stelling klopt niet ?
A
een balans is altijd in evenwicht
B
een balans is een momentopname
C
heeft een debetzijde en een creditzijde
D
wordt altijd opgemaakt op 31 december

Slide 12 - Quiz

Wat is een debiteur ?
A
Iemand waar we nog geld van krijgen
B
Een schuldeiser
C
Iemand aan wie we nog geld moeten betalen
D
Iemand die een lening heeft verstrekt

Slide 13 - Quiz

Wat staat er aan de debetzijde van de balans
A
Het Eigen Vermogen
B
De schulden
C
De bezittingen
D
Crediteuren

Slide 14 - Quiz

Lesdoel:
Aan het eind van deze les weet je:
 • wat een balans is
 • hoe de indeling op de balans is
 • kun je voorbeelden noemen bij de balansposten
 • kun je het eigen vermogen berekenen 

Slide 15 - Slide

Volgende week
Gaan we verder met de balans.

Slide 16 - Slide