Congres van Wenen - Formatieve toets

Hoe ziet Nederland er na het congres van Wenen uit?
A
Nederland is onderdeel van Frankrijk
B
Zoals Nederland er vandaag de dag uitziet
C
Nederland, plus België en Luxemburg
D
Als Republiek der zeven verenigde Nederlanden
1 / 29
next
Slide 1: Quiz
geschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Hoe ziet Nederland er na het congres van Wenen uit?
A
Nederland is onderdeel van Frankrijk
B
Zoals Nederland er vandaag de dag uitziet
C
Nederland, plus België en Luxemburg
D
Als Republiek der zeven verenigde Nederlanden

Slide 1 - Quiz

Wat werd NIET op het Congres van Wenen afgesproken?

A
Nederland en België werden samengevoegd
B
De grenzen in Europa werden opnieuw vastgesteld
C
Het Ancien Régime werd zoveel mogelijk in ere hersteld
D
Het Heilige Roomse Rijk der Duitse natie werd in ere hersteld

Slide 2 - Quiz

De legers van Napoleon werden definitief verslagen in
A
Leipzig
B
Dresden
C
Waterloo
D
Trafalgar

Slide 3 - Quiz

Het Congres van Wenen vond plaats in
A
1813
B
1815
C
1816
D
1817

Slide 4 - Quiz

Frankrijk wordt onmiddellijk na het Congres
A
Een koninkrijk onder leiding van de de broer van Lodewijk XVI
B
Een Republiek onder leiding van de Nationale Conventie
C
Een keizerrijk onder leiding van de neef van Napoleon
D
Een democratische staat met algemeen mannenkiesrecht

Slide 5 - Quiz

1. Vergelijk onderstaande kaarten. Beantwoord daarna de vragen.

Slide 6 - Slide

A Europa in 1812

Slide 7 - Slide

B Europa na het Congres van Wenen omstreeks 1815

Slide 8 - Slide

1.1. Verklaar met behulp van bovenstaande kaarten het begrip “Restauratie”.

Slide 9 - Open question

1.2. Benoem 2 bufferstaten met behulp van kaart B.

Slide 10 - Open question

Waarom werden de staten rondom Frankrijk groter gemaakt in 1814?

Slide 11 - Open question

Wat is een natiestaat?
A
Liefde voor je eigen volk
B
Streven naar een eigen land
C
Staat van één volk
D
Een mogendheid

Slide 12 - Quiz

Op het congres van Wenen werd afgesproken dat de oude vorsten hun macht weer terug zouden krijgen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quiz

Op het congres van Wenen werd afgesproken dat Frankrijk kleiner moest worden
A
Juist
B
Onjuist

Slide 14 - Quiz

Nationalisme is wanneer je een grote liefde voelt voor je eigen land, taal en cultuur
A
Juist
B
Onjuist

Slide 15 - Quiz

Wat vonden de conservatieven van het Congres van Wenen
A
Zij waren er voor
B
Neutraal
C
Zij waren er tegen

Slide 16 - Quiz

Waar hield het congres van Wenen geen rekening mee?
A
Met de tsaar in Rusland
B
Met ontsnappingsmogelijkheden van Napoleon
C
Met imperialistische motieven
D
Met opkomend nationalisme

Slide 17 - Quiz

Sleepopdracht
Conservatisme
Liberalisme
Focus op traditie
Weinig tot geen verandering
Vrijheid belangrijk
Iedereen heeft bepaalde rechten

Slide 18 - Drag question

Het belangrijkste doel van het congres van Wenen was?
A
Napoleon verslaan
B
Het verdelen van terugveroverde gebieden
C
zorgen voor een stabiele orde in Europa
D
Installeren van democratieën in Europa

Slide 19 - Quiz

Waarom werd in het Congres van Wenen besloten tot een samenvoeging van NL en België?
A
Als versterking van het tegenwicht tegen Frankrijk
B
Vanwege het herstel van de oude monarchieën
C
Omdat het volk dit in een democratische revolutie had gewenst
D
Omdat dit een wens was van een nieuwe stroming: de liberalen

Slide 20 - Quiz

Leg met 2 voorbeelden uit dat de afspraken op het Congres van Wenen (1814-1815) tot doel had om de situatie van voor de Franse Revolutie te herstellen (restauratie)

Slide 21 - Open question

Geef een voorbeeld waarom het Congres van Wenen er niet in slaagde om het Ancien Régime volledig terug te krijgen

Slide 22 - Open question

Leg uit waarom de ideeën van het liberalisme voortkomen uit de idealen van de Verlichting.

Slide 23 - Open question

Het Congres van Wenen:
A
was een overwinning voor de liberalen
B
wilde van de Restauratie niets weten
C
was gericht op het bevorderen van stabiliteit en veiligheid
D
leidde tot het Revolutiejaar in 1848

Slide 24 - Quiz

Welke twee belangrijke doelen had het Congres van Wenen?
A
'De klok terug draaien' (vóór de Franse Revolutie en het tegen gaan van revoluties)
B
Een eerlijke verdeling van winsten voor de overwinnaars en Frans grondgebied innemen

Slide 25 - Quiz


Na de Franse Revolutie en de Napoleontische tijd ontstonden er twee nieuwe politieke stromingen. Noem deze twee stromingen en beschrijf ze in je eigen woorden.

Slide 26 - Open question

Waar streven de conservatieven naar?
A
Terug naar de tijd van Napoleon
B
Stabiliteit via een grondwet
C
Stabiliteit via het ancien regime
D
Terug naar de tijd van de Republiek

Slide 27 - Quiz

In de ogen van conservatieven zorgde de democratische revoluties voor:
A
Chaos
B
Inspiratievolle ideeën
C
Vooruitgang voor emancipatie
D
Een eerlijke verdeling van de macht

Slide 28 - Quiz

Waar streven de liberalen naar?
A
Vrijheid van de overheid
B
Inspraak in het bestuur
C
Gelijke kansen
D
Alle antwoorden zijn goed

Slide 29 - Quiz