China 3.1 en 3.2

BTW
China tot 1949
1 / 44
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

BTW
China tot 1949

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Deel 1

Slide 2 - Slide

deel de kaartjes met set 1 uit. Laat ze tien minuten in groepjes van drie puzzelen. Geen aanwijzing over chronologie/thema o.i.d. 
(Je kan ook beide setjes in een keer uitdelen, maar dat kan wel teveel zijn in een keer) 
Confucianisme 
(Filosofische stroming met religieuze trekken)
maatschappelijke betekenis: 
- hiërarchie. door de goden bepaald o.a krachtige centrale rol overheid
- voorouderverering
- sober leven
- hard werken
Tweeduizend jaar lang was het confucianisme de officiële staatsreligie van China. Het bracht eenduidig overheidsbeleid in een staat 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Keizers regeerden volgens het 
Hemels Mandaat 
(天子 Tianzi: Zoon des Hemels)

Het Hemels Mandaat was de legitimatie van de heerschappij van de Chinese keizers als de Zoon des Hemels (天子 tianzi), door de hemel verkozen en gezegend, zolang hij deugdig heerste. Als dit niet zo was dan gaf de hemel het mandaat aan iemand anders en werd deze keizer.
Onderdanen gehoorzamen aan de keizer, 
de keizer streeft het welzijn van het volk na.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Efficiënte organisatie
Mandarijnen (ambtenaren)


Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wat is het verband tussen:
Confucius, hemels mandaat en de mandarijnen?

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Tijdvak 8
wat is eigenlijk het verband tussen industrialisatie en modern imperialisme?

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Modern Imperialisme in China
19de eeuw; Industriële revolutie -> Modern Imperialisme in China 
Europa was op zoek naar grondstoffen in China.


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Binnenlandse problemen
besluiteloosheid
corruptie
bevolkingsgroei
te weinig ambtenaren
Witte Lotus Opstand
1796-1804

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Heshen is de Chinese geschiedenisboeken ingegaan als een grote schurk. Waarom? Betrek in je antwoord het begrip patronage.

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

De opiumhandel
1839-1842; eerste Opiumoorlog

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Tweede Opiumoorlog (1856-1860)
....weer dikke nederlaag China
Gevolgen:
- Tien nieuwe verdragshavens 
- Toegang voor alle Europese landen 
- Yangtze-rivier vrij toegankelijk

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

War on drugs?
  • Wat is het verband tussen de eerste en tweede opiumoorlog?
  • En tussen de binnenlandse problemen en de opiumoorlogen?

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Binnenlandse problemen (1851- 1868)
Taipingopstand (1851-1865)
Nianopstand (1853-1868)
Opstanden moslims 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

'Honderd dagen van hervorming'
voortgang van de Zelfversterkingsbeweging
- afschaffing ambtenarenexamen
- reorganisatie onderwijs
- constitutionele monarchie 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Bokseropstand (1900-1901)
- Chinese nationalisten
- Anti-westers gevoelens, wantrouwen tegen zendelingen
- Tegen hervormingen

Internationale troepenmacht slaat opstand neer
tijd van misoogsten en overstromingen

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

In hoeverre paste de de Boksersopstand wel of niet in de tijdgeest (rond 1900) in China?

Slide 18 - Open question

This item has no instructions

Het einde van het keizerrijk (1912)
Gebieden in handen Europese landen en Japan
Warlords zijn machtig, geen centraal gezag.
dood
'de tuinman'
'The last emperor'
https://www.youtube.com/watch?v=A4cH6g1wD5g


Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Leg uit
  • dat het voor veel Chinezen vanuit het confucianistische traditie vreemd is dat het einde van het keizerrijk zo snel geaccepteerd werd
  • maar dat dit vanuit de zelfde confucianistische traditie ook heel goed te verklaren is

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

De Hunnenrede
Op 27 juli 1900 spreekt de Duitse Keizer Wilhelm II (1859-1941) in de havenstad Bremerhaven zijn troepen toe. Zoals de Hunnen duizend jaar geleden de reputatie van genadeloze vechters hadden, zo zou het Duitse leger deze nu moeten evenaren, aldus de keizer.
De Keizer ging nog een stuk verder door te zeggen: “Hanteert de wapens zo dat de komende duizend jaar geen Chinees het nog waagt om een Duitser scheef aan te kijken”.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Video

This item has no instructions

Bronnen bij de bokseropstand

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Deel 2

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Zelfversterkingsbeweging
(voorzichtige) modernisering van China, Opgezet door confucianistische elite.

Doel: westerse technologie overnemen om eigen samenleving en cultuur te beschermen (grote voorbeeld: Japan)


- Militair
- Educatie (voorzichtig)
- (Beperkte) industrialisatie 
Mislukt!
- geen mentaliteitsverandering in samenleving
- landbouw bleef boventoon voeren
- corruptie en tegenwerking

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Waarom spiegelde China zich in modernisering naar Japans model, en niet naar westers?

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Chinees-Japanse oorlog (1894-1895)
Nederlaag China: verdrag Shimonoseki (1895)
- schadevergoeding
- Korea o.i.v. Japan
- Taiwan bij Japan
China verliest nog meer respect in de wereld....

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Leg uit waardoor de Eerste Chinees-Japanse Oorlog uitbrak.

Slide 29 - Open question

This item has no instructions

- de Drie Volksbeginselen

visie op richting China
1. Nationalisme
2. Democratie
3. Socialisme:  industrialisatie

Roept Republiek China uit (1912)

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

1916 -1928: tijd van de warlords

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Leg uit dat de oorzaken voor het ontstaan van de warlord-periode al gelegd werden in de negentiende eeuw.

Slide 32 - Open question

This item has no instructions

de 4 mei beweging
Nationalistisch:


1919
Tegen het westen maar geïnspireerd door  westerse ideeën; gelijkheid en nationalisme
vereenvoudigde de Chinese taal: 
onderwijs werd toegankelijk, massa bereikbaar

Brede divers volksbeweging

Slide 33 - Slide

This item has no instructions


Waarom waren veel Chinezen boos op de westerse landen na het Verdrag van Versailles?

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

samenwerking op aandringen Sovjet Unie
Nationalisme
Kwo Mintang (KMT/GMD)
Communisme
Communistische Partij China (CCP)
Het verenigd Front - 1923

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

1926 - Veldtocht naar het Noorden van Verenigd Front

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Zuiveringscampagne Chiang Kaishek  1927
Binnen de KMT
Onder de  communisten; communisten uitgeschakeld.

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Decennium van Nanking 1927-1937
1. De industrialisering nam een grote sprong;
2. Er werden meer scholen en universiteiten gesticht;
3. De spoorwegen werden enorm uitgebreid;
4. Er werden banken opgericht en er werd één munteenheid ingevoerd;
5. De meeste buitenlandse mogendheden stonden veel van hun invloedssferen en exclusieve handelsrechten weer af;

1928: Peking veroverd, bloeiperiode KMT
Er brak  bloeiperiode aan voor China.
Eénpartijstaat, dictatuur Chaing Kaishek

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

De Lange Mars - 1934
De Lange mars, heroïsche betekenis in China, tot op de dag van vandaag

Slide 39 - Slide

This item has no instructions


Leg uit dat de visie van Mao Zedong op het communisme in strijd was met de klassieke marxistische leer van Karl Marx. Trek daarbij ook een vergelijking met Rusland.

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Japan begint veroveringsoorlog in China,
en de rest van Azië..... Tweede Wereldoorlog in China


Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Waarom stichtte Japan de marionettenstaat Mantsjoekwo?

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

Burgeroorlog! 1945-1950
Communisten verslaan KMT

Chiang Kaishek vlucht naar Taiwan

Vasteland (communistisch): Volksrepubliek China
Taiwan: Republiek China

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

(communistisch) Volksrepubliek China
Nationalistisch Taiwan: Republiek China
Ka 45: de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog
KA 38: Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationalisme

Slide 44 - Slide

china + rusland
Taiwan + VS
Koude oorlog