އަދަބީބަސް

މުޙައްމަދު އަމީނު އުފަންވީ
A
1989
B
1955
C
1930
D
1920
1 / 4
next
Slide 1: Quiz
DhivehiSecondary Education

This lesson contains 4 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

މުޙައްމަދު އަމީނު އުފަންވީ
A
1989
B
1955
C
1930
D
1920

Slide 1 - Quiz

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

ޅެންވެރިކަމުގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ބާވަތަކީ
A
ރައިވަރު
B
ފަރިހި
C
ބަނދި
D
ރައިވަރު

Slide 4 - Quiz