PreventieVGZ

Preventie VGZ
1 / 49
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 49 slides, with text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Preventie VGZ

Slide 1 - Slide

Programma
 • Verstandelijke gehandicaptenzorg (VGZ)
 • Algemene problematiek in de VGZ
 • Problematiek bij LVB

Slide 2 - Slide

Verstandelijke gehandicaptenzorg (VGZ)

Slide 3 - Slide

VGZ
De DSM-5 spreekt van 'intellectual disability'. Dit houdt in dat de geestelijke vermogens zo zwak zijn dat dit het functioneren in het dagelijks leven bepaalt. De cognitieve, sociale en praktische ontwikkeling blijft achter en daardoor is het vermogen om zich aan te passen verminderd

Slide 4 - Slide

Cijfers

Slide 5 - Slide

Cijfers

Slide 6 - Slide

Oorzaken
 • Prenatale aandoeningen
 • Genetische afwijkingen
 • Perinatale problemen
 • Hersenletsel


Slide 7 - Slide

Problematiek in de VGZ

Slide 8 - Slide

Lichamelijke problemen

Slide 9 - Slide

Refluxziekte
 • De kringspier in het onderste deel van de slokdarm (de lage oesofageale sluitspier) functioneert niet goed.
 • Tast het slijmvlies van de slokdarm aan.
 • Significante relatie tussen gastro-oesofageale refluxziekte en spasticiteit, een IQ < 35, scoliosis, het gebruik van anti-epileptica of sedativa en niet-mobibiel zijn.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Symptomen
 • Braken (met bloed)
 • Bloedarmoede
 • Rumineren
 • Aantasting tandglazuur
 • Terugkerende luchtweginfecties
 • Ondergewicht
 • Weigeren van voedsel
 • Gedragsproblemen of gedragsveranderingen

Slide 12 - Slide

Obstipatie
 • Herkenning is vaak lastig
 • Oorzaken: immobiliteit, te weinig (vezelrijke) voeding, stress, trauma of medicatiegebruik
 • Kan leiden tot: lichamelijke problemen, zoals buikpijn, misselijkheid, braken en gastro-oesophageale refluxziekte, of gedragsproblemen

Slide 13 - Slide

Psychische problemen
30%-50% van de mensen met een verstandelijke beperking heeft psychische problemen. 
Veelvoorkomende psychiatrische stoornissen:
 • Psychose
 • Schizofrenie
 • Stemmingsstoornis
 • Angststoornis
 • Dwangstoornis
 • Eetstoornis
 • ADHD
 • Hyperseksualiteit
 • Autisme

Slide 14 - Slide

Veel voorkomende risicofactoren voor psyschische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking
 • Lichamelijke risicofactoren; ongezonde leefstijl, zoals problematisch alcohol- en drugsgebruik, moeite met houden van vast dag- en nachtritme, genetische kwetsbaarheid, etc.
 • Psychologische en psychosociale risicofactoren; hechtingsproblematiek, laag zelfbeeld, problemen met reguleren van emoties, etc.
 • Maatschappelijke risicofactoren; stigmatisering, discriminatie, gebrek aan passend onderwijs, etc.

Slide 15 - Slide

Verstandelijke beperking en gedragsproblemen
Probleemgedrag, ook wel onbegrepen of moeilijk verstaanbaar gedrag genoemd, komt regelmatig voor bij mensen met een verstandelijke beperking. 

Er zijn geen harde criteria om gedrag als problematisch te definiëren; agressief, zelfverwondend, teruggetrokken of angstig gedrag.

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Oorzaken problematisch gedrag
 • Eigenschappen van de persoon zelf
 • Woonomgeving
 • Sociale omgeving; overvraging, ondervraging, etc. 
 • Bezigheden

Gedrag – en dus ook probleemgedrag – heeft bijna altijd te maken met de omgeving

Slide 18 - Slide

Overvraging
 Het stellen van te hoge eisen op cognitief, emotioneel
en sociaal gebied, waarbij men het ontwikkelingsniveau
van de persoon hoger veronderstelt dan in werkelijkheid het
geval is. 

Slide 19 - Slide

Overvraging
 Gevolgen:
Gedragsproblematiek, zoals agressie, automutilatie, terugtrekken
Stress, laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen

Slide 20 - Slide

Ondervraging
Te weinig verwachten; De cliënt krijgt dan onvoldoende kansen om nieuwe vaardigheden aan te leren. Dit beperkt de mogelijkheid om zijn gevoel
van zelfvertrouwen en onafhankelijkheid te vergroten.

Gevolgen: gedragsproblemen (zoals agressie), frustraties, verveling, passiviteit, stress, rusteloosheid, onderpresteren, laag zelfbeeld, weinig zelfvetrouwen

Slide 21 - Slide

Richtlijnen probleem gedrag
Multidisciplinaire Richtlijnen probleemgedrag en
gedragsstoornissen bij volwassenen met een verstandelijke
beperking: een traject naar alternatieven voor psychofarmaca

Kennisbundel probleemgedrag van Vilans

Slide 22 - Slide

Interventies probleemgedrag
 • Interventies gericht op het gedrag van de cliënt: Uitleg geven, aanspreken op gedrag, begeleiding, etc.
 • Interventies gericht op de omgeving: zowel fysieke als sociale omgeving.

Gedrag – en dus ook probleemgedrag – heeft bijna altijd te maken met de omgeving!

Slide 23 - Slide

Problematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Slide 24 - Slide

Definitie
Iemand heeft een licht verstandelijke beperking (LVB) als hij aanzienlijke beperkingen heeft op het gebied van cognitieve ontwikkeling en adaptieve vaardigheden (IQ: tussen de 50 en 70)

Zwakbegaafd: IQ-score tussen de 70 en 85


Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

Cijfers LVB en ZB

Slide 27 - Slide

LVB
 • Kenmerken worden vaak gemist
 • Aan de 'buitenkant' is niks te zien
 • Mensen kunnen hun beperking goed 'verbergen' 

Slide 28 - Slide

Herkennen van LVB
 • Buitenproportioneel boos worden
 • Heel teruggetrokken reageren of heel meegaand zijn in een gesprek
 • Slecht de aandacht bij een gesprek kunnen houden
 • Afspraken niet goed nakomen
 • Moeite met meekomen op school/werk
 • Afwezigheid van een sociaal netwerk
 • Problemen met geheugen

Slide 29 - Slide

Problematiek bij LVB
'Mensen met een LVB vormen in veel opzichten een kwetsbare groep. Gedrags- en psychische stoornissen komen relatief vaak voor, net als verslavingen en grensoverschrijdend gedrag.'

Slide 30 - Slide

Problematiek bij LVB
'Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking lopen een relatief groot risico op bijvoorbeeld gedragsproblemen, psychiatrische problemen, middelenmisbruik, delinquentie,schooluitval, traumatisering en hechtingsproblematiek.' 

Slide 31 - Slide

Oorzaken problematiek
 • Het gebrek aan sociale- en probleemoplossende vaardigheden dat gepaard gaat met een lvb 
 • Beperkingen in het cognitief functioneren van lvb
 • Beperkingen in de emotionele ontwikkeling kunnen leiden tot onwenselijke reacties of gedragingen
 • De beperkte impulscontrole en grote beïnvloedbaarheid

Slide 32 - Slide

LVB en psychische problematiek
Mensen met een LVB lijden drie tot vijf maal vaker aan een psychische aandoening dan de doorsnee populatie. Bij jeugdigen met een LVB wordt in 30 tot 50% van de gevallen een psychiatrische stoornis geconstateerd

Slide 33 - Slide

LVB en psychische problematiek
Veel voorkomende stoornissen:
 • ADHD
 • Angststoornis
 • Autisme: (40-60% van de mensen met autisme heeft ook een verstandelijke beperking)
 • Dwangstoornis
 • Depressie
 • PTSS
 • Psychose

Slide 34 - Slide

Signaleren seksueel misbruik
 1. Medische signalen
 2. Gedragssignalen
 3. Omgevingssignalen (gezing en/of instelling) 

Slide 35 - Slide

LVB en seksueel misbruik
'Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen minimaal vier keer meer kans op het meemaken van seksueel geweld dan andere jongeren. Zij maken ook meer ernstige vormen ervan mee.' 

Slide 36 - Slide

LVB en social media

Slide 37 - Slide

LVB en social media
'Jongeren met verstandelijke beperking eerder slachtoffer online misbruik'

Cyberpesten, 
manipulaties en seksueel misbruik

Slide 38 - Slide

LVB en verslaving
Mensen met een LVB zijn vatbaarder voor middelenafhankelijkheid dan anderen en de gevolgen van een alcohol- of drugsverslaving bij deze doelgroep zijn vaak groot.

Slide 39 - Slide

Verslavingsproblematiek
Oorzaken:
moeite met het overzien van de gevolgen van hun acties op langere termijn en ze beschikken vaak over een laag probleemoplossend vermogen waardoor ze moeilijk kunnen stoppen
Sociale druk
Compenseren

Slide 40 - Slide

LVB en schuldenproblematiek
'De financiële weerbaarheid van mensen met een LVB is vaak laag. Een verlaagde financiële weerbaarheid houdt in dat zij een hoger risico lopen om in de schulden te komen.'

Slide 41 - Slide

Schuldenproblematiek
Oorzaken:
Kenmerken van deze groep maken dat zij vaak bij de dag leven, moeilijk nee kunnen zeggen en het lastig vinden verleidingen te weerstaan.

Slide 42 - Slide

LVB en kinderwens
Veel discussie over; We vinden in Nederland dat iedereen vrij is om zijn eigen leven in te richten en het recht heeft om daarbij zelf keuzes te maken. Maar we vinden ook dat alle kinderen recht hebben op een goede opvoeding, een prettige omgeving en een onbezorgde jeugd. 

Slide 43 - Slide

LVB en kinderwens
'In de praktijk en uit onderzoek blijkt dat dit goed kan gaan, waarbij een verstandelijke beperking geen bepalende factor is voor falend ouderschap. Belangrijke beschermende factoren zijn het durven vragen en kunnen accepteren van ondersteuning, goede ondersteuningsprogramma’s, en een steunend sociaal netwerk.' 

Slide 44 - Slide

LVB en kinderwens
 Minder dan 5% van de 110.000 mensen met een verstandelijke beperking in Nederland kinderen. 
Van de 1549 gevonden mensen die wel kinderen kregen wordt 33% als ‘goed genoeg ouderschap’ gezien. Over 16% maken zij zich zorgen. Meer dan de helft (51%) doet het als ouder niet goed genoeg.

Slide 45 - Slide

Slide 46 - Video

LVB en ouderschap
Handreiking Goed genoeg opvoederschap – ouders met een LVB


Slide 47 - Slide

Slide 48 - Slide

Bronnen
Nederlands Jeugdinstituut
Kenniscentrum KJP
Kennisplein gehandicaptensector
Vilans

Slide 49 - Slide