VT lj week 7 les 2 Zorg en dwang

Wet Zorg & Dwang 
Dinsdag 11 januari
1 / 23
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Wet Zorg & Dwang 
Dinsdag 11 januari

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoel
Je kan benoemen wat de wet zorg & dwang inhoudt en wanneer deze wordt toegepast.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Les inhoud
8.30u- 10.30u
 • Collegewet zorg en dwang
 • Zelfstandig aan het werk

10.45u- 12.45u
 • 10.45u terug in gezamenlijke chat.
 • Zelfstandig aan het werk


Tijdens deze les werken we in break-out rooms deze worden willekeurig gemaakt. Je werkt daardoor met verschillende klasgenoten samen.
Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je al van zorg en dwang?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Slide 5 - Video

This item has no instructions

Wet zorg en dwang
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen  met een:
 •  Verstandelijke beperking 
 • Psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).


Slide 6 - Slide

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).
Opdracht 
Zoek op:
Wat is onvrijwillige zorg? 
En welke categorieën worden beschreven?

Terugkoppeling over.....
timer
15:00
Break-out room

Slide 7 - Slide

Uiteen in break-out room
Wat is onvrijwillige zorg?

Slide 8 - Mind map

This item has no instructions

De Wzd onderscheidt de volgende negen categorieën onvrijwillige zorg:

 1. Medische handelingen en therapeutische maatregelen;
 2. Beperken van de bewegingsvrijheid;
 3. Insluiten;
 4. Uitoefenen van toezicht op betrokkene;
 5. Onderzoek aan kleding of lichaam;
 6. Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag beïnvloedende middelen of gevaarlijke voorwerpen;
 7. Controleren op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen;
 8. Beperken van de vrijheid om het eigen leden in te richten;
 9. Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek. 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 
Dwang kan alleen worden toegepast als er 
sprake is van 'ernstig nadeel'
Zoek op:
Wat is ernstig nadeel volgens de Wet Zorg en Dwang?

Terugkoppeling over .....
timer
10:00
Break-out room

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Wat is 'ernstig nadeel'?

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions

Ernstig nadeel
Wzd omschrijft ernstig nadeel als ‘het bestaan van of het ernstig risico op’:
• levensgevaar voor de cliënt of iemand anders;
• ernstig lichamelijk letsel voor de cliënt of iemand anders;
• ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade voor de cliënt of iemand anders;
• ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang van de cliënt of iemand anders;
• ernstig verstoorde ontwikkeling van de cliënt of iemand anders;
• bedreiging van de veiligheid van de cliënt al dan niet doordat hij onder invloed van een ander
raakt
• de situatie dat de cliënt met hinderlijk bedrag agressie van anderen oproept;
• de situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.


Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Opdracht
Wilsbekwaam en wilsonbekwaam
Zoek uit wat deze begrippen inhouden

Terugkoppeling over .....


timer
10:00
Break-out room

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Wanneer is iemand wilsonbekwaam?

Slide 15 - Mind map

This item has no instructions

Wilsonbekwaam
In sommige situaties kan een patiënt zelf niet (meer) zijn wensen kenbaar maken. Iemand is dan wilsonbekwaam. 

Een patiënt is wilsonbekwaam als hij:

 • De informatie over zijn ziekte niet kan begrijpen
 • Zelf geen beslissing over zijn behandeling kan nemen
 • Of de gevolgen van een beslissing niet kan overzien.
 • Een persoon die niet voor zichzelf kan beslissen is wilsonbekwaam.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Stappenplan
Het stappenplan in de Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de stappen die de zorgverantwoordelijke moet zetten bij de beoordeling of onvrijwillige zorg noodzakelijk is. 

In het stappenplan staat ook welke deskundigen de zorgverantwoordelijke daarbij moet betrekken.


Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

Zorgleefplan
De Wet zorg en dwang stelt eisen aan het opstellen van een zorgplan 
 1. Het zorgplan wordt z.s.m., maar uiterlijk binnen 6 weken na start van de zorg opgesteld.
 2. Het zorgplan houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen van de cliënt. 
 3. De zorgverantwoordelijke bespreekt het zorgplan met de cliënt.
Wanneer het zorgplan niet voldoet aan de zorgbehoefte en er een risico bestaat op ernstig nadeel voor de cliënt en/of zijn omgeving ->stappenplan. 


Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Link

This item has no instructions

Nog vragen over de wet zorg en dwang?

Slide 21 - Mind map

This item has no instructions

Tijd om zelfstandig aan het werk te gaan
 • Zelfstandig aan het werk met deelopdracht C
 • Hoe staat het met de integratieve opdracht? Nog vragen?
 • Inleveren integratieve opdracht uiterlijk dinsdag 1 feb 

Extra optie 1 E-learnings:
 • Probleemgedrag 1: https://www.free-learning.nl/modules/probleemgedrag/start.html
 • Probleemgedrag 2: https://www.free-learning.nl/modules/probleemgedragII/start.html
 • Lees op www.zorgvoorbeter.nl, behandeling van probleemgedrag.
Om 12.30u terug in de les!!!!

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Bronnen
 • Zorgvoorbeter
 • Zorgpad
 • Wet zorg en dwang
 • Opdrachten Canvas

Slide 23 - Slide

Link naar de e-learning die beschreven staat in de opdracht.