Klasse 3) werhelling 1 (tema 2)

1 / 26
next
Slide 1: Slide
FriesFryskMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Tema 2
g-klanken
stomme letters
 ûntbrekkende lettersSlide 2 - Slide

This item has no instructions

Leardoelen:
 • Ik wit wat stomme letters binne
 • Ik wit wat de ûntbrekkende letters yn it Frysk binne en hoe't wy dy wol skriuwe.
 • Ik wit wannear't ik de Fryske 'G/GG/CH-klanken' skriuwe moat.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Leardoel: Ik wit wat stomme letters binne
Ja dat wit ik!
Nee dat wit ik net.

Slide 4 - Poll

This item has no instructions

Wat binne stomme letters?
Jou in foarbyld.

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Slide 6 - Video

This item has no instructions

Stomme letters
 • Letters dy't we net hearre, mar wol skriuwe!
  > hjoed, âld, ôf, gers

 • Hear dus goed hokker (welke) letters dy'tst net hearst.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Yn hokker wurd(en) sitte stomme letters?
A
blêd
B
sâlt
C
kat
D
wyt

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Yn hokker wurd(en) sitte stomme letters?
A
bern
B
boer
C
Grien
D
Moatst

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Leardoel: Ik wit wat de ûntbrekkende letters yn it Frysk binne en hoe't wy dy wol skriuwe.
Ja dat wit ik!
Nee dat wit ik net.

Slide 10 - Poll

This item has no instructions

Hokker (welke) letters hawwe
wy net yn it Frysk?

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions

ûntbrekkende letters
Haadregel: wy skriuwe de klanken op sa as se klinke.

 • De letters Q en X komme net foar:
  > kwis (quiz), eks (ex)

 • De letter C wurdt net brûkt, wy skriuwe S- of K-klanken op sa as se klinke:
  > sitroen (citroen), sirkus (circus), akku (accu)

 • De kombinaasje -CH bestiet wol, mar net oan ‘e begjin fan in wurd:
  > sûkelade (chocola), gaos (chaos), graach

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Hokker (welke) wurden binne goed skreaun?
A
Citroen, ekstra, chaos
B
score, akku, sirkus
C
skoare, gaos, eks
D
sitroen, sintrum, accu

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Leardoel: Ik wit wannear't ik de Fryske 'G/GG/CH-klanken' skriuwe moat.
Ja, dat wit ik!
Nee dat wit ik net.

Slide 14 - Poll

This item has no instructions

Slide 15 - Video

This item has no instructions

Regels: g/ch/gg
Oan it begjin fan in wurd altyd -G:
> goed, grien, grou

Oan it ein fan in wurd altyd -CH:
> Graach, heech, berch

GG brûkst allinnich as it foar de klank moat:
> miggen, biggen, dogge

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Regels: g/ch/gg
Yn ‘e midden fan in wurd stiet meastentiids G, mar tink derom:

 • Hat it Nederlânsk CH, dan it Frysk ek!                                "NACHT"
 • Foar in –S of in –T komt altyd CH                                         "ACHT"
 • Yn in ferlytsingswurd komt altyd CH                                  "DWERCHJE"

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Hokker (welke) wurden binne goed skreaun?
A
berg, dreech, biggen
B
grien, doggen, chraag
C
dreech, miggen, heech
D
graag, heeg, miggen

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Set oer nei it Frysk:
De muggen zijn hoog in de lucht.

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

Set oer nei it Frysk:
Ik wil graag cola.

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

WURDLIST
Handige wurden diel 1
Algemien 1 - dagen, moannen, jiertiden

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Leardoel: Ik kin de wurden fan de wurdlist
goed staverje.
Ja
In bytsje, ik wit mear wol as net.
In bytsje, ik wit mear net as wol.
Nee

Slide 22 - Poll

This item has no instructions

Wat is it ferskil tusken wêr en wer?

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
de lente

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
het weekend

Slide 25 - Open question

This item has no instructions


Jou dysels in sifer fan 0-10.
Hoe goed behearsto de stof?
010

Slide 26 - Poll

 • Laat de leerlingen de vraag beantwoorden.
 • Vraag aan enkele leerlingen om hun antwoord toe te lichten.