Ургамлын транспирац ба транслокацыг харьцуулах

1. Ургамал үүсгэсэн нүүрс усаа ашиглаагүй тохиолдолд тэдгээрийг уусдаггүй нэгдэл болгон хадгалдаг. Ургамалд нүүрс усны хадгалагддаг нэгдлийг сонгоно уу.
A
Гликоген
B
Сахароз
C
Цардуул
D
Глюкоз
1 / 10
next
Slide 1: Quiz

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes.

Items in this lesson

1. Ургамал үүсгэсэн нүүрс усаа ашиглаагүй тохиолдолд тэдгээрийг уусдаггүй нэгдэл болгон хадгалдаг. Ургамалд нүүрс усны хадгалагддаг нэгдлийг сонгоно уу.
A
Гликоген
B
Сахароз
C
Цардуул
D
Глюкоз

Slide 1 - Quiz

2. Флоэмээр бодис зөөвөрлөгдөх тухай масс-урсгалын таамаглалд аль нь хамаарахгүй вэ?
1. Глюкоз хлоропласт бүхий фотосинтезлэгч эсэд
(соурс эс) бүтээгдэнэ.
2. Сахароз соурс эсээс дагуул эсэд концентрацийн градиентийн зарчмаар диффузлэгдэнэ.
3. Транспирацын дүнд навчаар ус ууршина.
A
Зөвхөн 1
B
Зөвхөн 3
C
1,2,3
D
1 ба 2

Slide 2 - Quiz

3. Ксилемээр ус болон усанд ууссан эрдэс ион дээш татагдах үед гуурс болон трахейдын дотор хана усны молекултай харилцан үйлчлэх хүч үүсдэг. Энэ хүчийг юу гэж нэрлэх вэ?
A
Агаарын
B
Когезийн
C
Ион шахуургын
D
Адгезийн

Slide 3 - Quiz

4. Протоны шахуурга болон хам зөөвөрлөлт
сахарозыг мезофиллийн эсээс шигшүүрт
хоолойн эс болон дагуул эс рүү шилжих
боломжоор хангадаг. Тэгвэл протоны
шахуургын гол үүргийг сонгоно уу?
A
H+ ионийн зөрүү үүсгэх ба хам зөөвөрлөгч уургийн тусламжтайгаар сахарозын хуримтлалыг чиглүүлдэг.
B
Сахарозыг дагуул эс болон шигшүүрийн хоолойн эс рүү идэвхтэй зөөвөрлөнө.
C
Усны молекулыг дагуул эс болон шигшүүрт хоолойн эс рүү идэвхтэй зөөвөрлөнө

Slide 4 - Quiz

5. Аль нь транспирацыг
нэмэгдүүлэх хандлагатай вэ?
A
Өргөстэй навч
B
Нягтшил ихтэй навчийн амсар
C
Зузаан кутикул
D
Далд суусан навчийн амсар

Slide 5 - Quiz

6. Флоэмийн шигшүүрт хоолойн
эсэд байдаггүй боловч дагуул
эсэд байдаг эрхтэнцрүүдийг олоорой.
A
Бөөм ба эндоплазмын тор
B
Бөөм ба цитоплазм
C
Митохондр ба хлоропласт
D
Бөөм ба вакуоль

Slide 6 - Quiz

7. 2 дугаартай
үзэгдлийг
тайлбарлана уу?
A
Навчнаас үндэс хүрэх транслокацийн усыг ксилем хэрэгцээт газраас эх үүсвэрт эргүүлэн хүргэнэ.
B
Усыг шингээж авахад эерэг даралт үүсэж, уусмалыг хоолойн хана дагуу урсгана.
C
Эх үүсвэрээс шигшүүрт хоолойд сахар ороход шигшүүрийн эсийн доторх усны потенциал буурч шигшүүрийн хоолойн усыг осмосоор шингээж авна.
D
Эерэг даралт нь сахарыг хэрэгцээт газарт нь хүргэх бөгөөд үүний үр дүнд ус алдагдсанаар даралт суларна.

Slide 7 - Quiz

8. Ус, эрдэс бодисыг апопластаар
дамжин эндодермийг нэвтэрч
төв цилиндр рүү орох
боломжгүй болгодог бүтцийг
нэрлэнэ үү?
A
Каспарын зурвас
B
Плазман мембран
C
Төв цилиндр
D
Эпидермис

Slide 8 - Quiz

9. Ксилемийн онцлогийг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу?
1. Эсийн хананы давхрага нягт 2. Эсийн хананы давхрага нимгэн
3. Сахар болон амин хүчил зөөнө 4.Ус болон эрдэс бодис зөөнө
5. Эсийн хана нь лигнинээс тогтсон 6. Эсийн хана нь эслэгээс бүтсэн
7. Амьд, дагуул эсүүдтэй 8. Үхсэн эсүүдээс бүтсэн
A
2, 4, 5, 8
B
1,4,5,8
C
1,3,5,7
D
2,3,6,7

Slide 9 - Quiz

10. Транспирацын талаар өгүүлсэн зөв хариуг сонгоно уу?
A
Масс урсгал флоэмийн шигшүүрт хоолойн эсийн дундуур явагддаг.
B
Сахар флоэм рүү ороход идэвхтэй зөөвөрлөлтийг шаарддаг.
C
Сахароз протоны шахуургын үүсгэсэн зөрүүний дагуу нэвчдэг устөрөгчтэй /H+/ хамт зөөвөрлөгддөг.
D
Ксилемийн шүүс төв цилиндрээс масс урсгалаар холын зайд зөөвөрлөгдөж трахейд болон гуурсан дундуур явдаг.

Slide 10 - Quiz