les 1 Bouwbesluit deel 1 leerjaar 2 periode 1

van ontwerp naar kwalitatief goed gebouwde woning  
1 / 31
next
Slide 1: Slide
BedrijfskundeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 31 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

van ontwerp naar kwalitatief goed gebouwde woning  

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Aan het einde van de les weet je:
- de verschillende tekenfasen te benoemen
- Hoe je moet zoeken in het bouwbesluit
- Verschillende gebruiksfuncties te benoemen
- kan de student voorbeelden van eisen noemen die worden gesteld voor verblijfsruimte en verblijfsgebied
-Hoe een vergunningsaanvraag eruit ziet
- wat de wet Kwaliteitsborging inhoud

Slide 2 - Slide

Verschillende ontwerpen in verschillende fasen
 • Schetsontwerp
 • Voorlopig ontwerp
 • Definitief ontwerp
 • Technisch onwerp/ Bestektekeningen
 • Uitvoeringsgereed ontwerp/ werktekeningen
 • Revisietekeningen

Slide 3 - Slide

Toelichting op de ontwerpfase
Schetsontwerp De ideeën van de opdrachtgever worden vastgelegd in een ‘programma van eisen’. Een programma van eisen is een lijst met alle eisen van de opdrachtgever. Alle wensen voor wat betreft vorm, gebruik en materialen. Zijn er vergunningen nodig? Past het plan in het bestemmingsplan? Al deze vragen worden beantwoord in de fase schetsontwerp.

Slide 4 - Slide

Voorlopig Ontwerp:
 Het schetsontwerp wordt verder uitgewerkt. De eisen van de gemeente worden verwerkt in het ontwerp (welstandscommissie). Verder wordt het ontwerp bijgeschaafd aan de hand van de wensen van de klant. In deze fase wordt rekening gehouden met de energieprestatie van de woning. Er worden definitieve keuze gemaakt voor de toe te passen kleuren en materialen.

Slide 5 - Slide

Definitief Ontwerp
De bouwkundige uitwerking van het plan vindt plaats. Waar alle wanden in de vorige fase nog met zwart zijn aangegeven, zijn alle wanden nu te onderscheiden, van spouwmuur tot lichte scheidingswand. Het ontwerp en de berekening van de constructie wordt in deze fase gestart. Alle eisen uit het bouwbesluit worden op tekening verwerkt. Aan het eind van deze fase kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Slide 6 - Slide

Technisch ontwerp/ bestektekeningen
De belangrijkste reden voor het maken van bestektekeningen is het opstellen van een contract tussen aannemer en opdrachtgever. De onderdelen op deze bouwtekening worden verder uitgewerkt zodat er een goede prijs kan worden gemaakt. De tekeningen maken vervolgens onderdeel uit van de overeenkomst. Mochten er tijdens de bouw onenigheden ontstaan dan wordt er gekeken naar de bestektekeningen.

Slide 7 - Slide

Uitvoeringsgereed Ontwerp/ Werktekeningen
 Werktekeningen zijn bedoelt om het bouwwerk te maken. Alle informatie die nodig is om te starten met de bouw moet dus op de tekeningen staan. Wat zijn de afmetingen van de kozijnen? Hoeveel bakstenen moeten worden gebruikt in de gevel? Hoe zien aansluitingen eruit van bijvoorbeeld de, fundering, vloeren en kozijnen? Al deze informatie moet op de tekeningen staan.

Slide 8 - Slide

Revisietekeningen
Als het bouwwerk helemaal klaar is kunnen er tekeningen worden gemaakt van hoe het gebouw is opgeleverd. Het kan altijd voorkomen dat er tijdens de bouw veranderingen plaatsvinden. Misschien heeft de aannemer een betere technische uitvoering voor bepaalde onderdelen, of wil de opdrachtgever toch extra wensen. Alle verschillen tussen de tekeningen en het gebouw worden dan op de tekening verwerkt.

Slide 9 - Slide

Welke voorschriften kun je in het Bouwbesluit vinden?
Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Het gaat hierbij om technische voorschriften. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften. In het definitieve ontwerp staat alle regels mbt de voorschriften verwerkt. Het ontwerp voldoet aan alle gestelde eisen van het bouwbesluit.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Link

Het bouwbesluit voor nieuwbouw is van het jaar?

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Link

Gebruiksfuncties

Gebruiksfunctie = gedeelten van een of meer bouwwerken op een
perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben.

Voordat je in het Bouwbesluit kunt opzoeken welke eisen er voor een bepaald
bouwwerk gelden zul je moeten weten met welke gebruiksfunctie je te maken hebt.

Daarnaast is het belangrijk om te weten om welk gebouwtype het gaat.

Slide 14 - Slide

Omgevingsvergunning

De aanvrager van de omgevingsvergunning geeft zelf aan welke functies de 
verschillende ruimten van het gebouw hebben.

De gegevens die de aanvrager invult op het aanvraagformulier zijn uitgangspunt bij de plantoetsing!

De aanvraag kan via het omgevingsloket digitaal ingediend worden.

Slide 15 - Slide

Begrippen in het Bouwbesluit
In de wettekst van het Bouwbesluit worden veel moeilijke worden gebruikt. In hoofdstuk 1 Algemene bepalingen kun je de betekenis van verschillende begrippen vinden.Slide 16 - Slide

Bouwbesluit benamingen
Een aantal voorbeelden van begrippen die belangrijk zijn bij het lezen en begrijpen van de
artikeltekst uit het Bouwbesluit.

Gebruiksoppervlak   het GO is het bruto vloeroppervlak van de woning/gebouw (binnenwerkse                                                 totaalmaten)
Verblijfsgebied          Een verblijfsgebied is een gedeelte van een gebruiksfunctie bestaande uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimten anders dan een toiletruimte, een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimte. 
Verblijfsruimte           ruimte voor het verblijven van personen
Verkeersruimte          ruimte bestemd voor het bereiken van een andere ruimte, niet zijnde een                                                   ruimte in een verblijfsgebied of in een functiegebied, een toiletruimte, een                                               badruimte of een technische ruimte.

Slide 17 - Slide

Wat bereken je niet bij een Gebruiksoppervlak?
Grondoppervlak van dragende wanden.
Oppervlak van vides en trapgaten, indien groter dan 4 m2.
Oppervlak van ruimten met een vrije hoogte lager dan 1,5 meter.
Grondoppervlak van afzonderlijke constructies groter dan 0,5 m2.
Grondoppervlak van leidingschachten, indien groter dan 0,5 m2.

Slide 18 - Slide

Artikel 4.3. Afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte

Toon leden van toepassing en grenswaarden voor artikel 4.3
1.Een verblijfsgebied heeft ten minste de in tabel 4.1 aangegeven vloeroppervlakte.
2.Een verblijfsgebied heeft ten minste de in tabel 4.1 aangegeven breedte.
3.Een verblijfsruimte heeft een breedte van ten minste 1,8 m.
4.In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 11 m² bij een breedte van ten minste 3 m.
5.In afwijking van het eerste en tweede lid heeft een verblijfsgebied in een toegankelijkheidssector een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 14 m² bij een breedte van ten minste 3,2 m.
6.Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste de in tabel 4.1 aangegeven hoogte boven de vloer.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Opdracht tijdens de les maximaal 20 minuten, werk in tweetallen en verdeel de vragen overleg over de uitkomst.
Bepaal voor de plattegronden in de vorige slide
 • het totale gebruiksoppervlak van de woning
 • Het aantal verblijfsgebieden in de woning
 • Het aantal verblijfsruimten in de woning
 • Hoeveel verkeersruimten deze woning heeft, wat is de oppervlakte hiervan?.
Gebruik voor het beantwoorden van de vragen het bouwbesluit online.


Slide 22 - Slide

Voorbeeld

Slide 23 - Slide

Geldende voorschriften
Veel van de voorschriften uit het Bouwbesluit worden gesteld specifiek voor
een verblijfsruimte en een verblijfsgebied. Bijvoorbeeld de eisen op gebied van: 
- Brandveiligheid;
- Ventilatie en daglicht;
- Thermische isolatie;
- Ruimteafmetingen;
- Vrije hoogte;
- Geluid;
- Wering van vocht.
Het is daarom heel belangrijk om binnen de gebruiksfuncties de verschillende
ruimtes te benoemen

Slide 24 - Slide

Omgevingsvergunning wat dien je in voor de aanvraag om vergunning
 • Volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Situatietekening van perceel en bouwwerk, schaal 1:1000, met afmetingen bijgebouwen en erfgrens.
 • Wijzigingen tussen de bestaande en nieuwe situatie.
 • Aanzicht van de voorgevels, zijgevels en achtergevels, schaal 1:100. De tekeningen mogen geen impressietekeningen zijn.
 • Plattegronden van de bestaande en de nieuwe situatie, schaal 1:100.
 • Relevante hoogte- en dwarsdoorsneden, schaal 1:100.
 • Details van beeldbepalende bouwdelen, schaal 1:5.
 • Overzicht van het materiaalgebruik en kleurgebruik.
 • Tekeningen, berekeningen van de fundering en sterkteberekeningen van de constructie.

Slide 25 - Slide

Hoe ziet een aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning eruit?
http://www.melissen.info/definitief-ontwerp-aanvraagformulier

Slide 26 - Slide

Wat zijn de kosten?
 • Als de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen: € 365,00, te vermeerderen met de bouwkosten: 3,6%.
 • Als de bouwkosten € 50.000 tot € 250.000 bedragen: 3,6%, van de bouwkosten, met een minimum van € 2.200.
 • Als de bouwkosten € 250.000 tot € 500.000 bedragen: 3,3%, van de bouwkosten, met een minimum van € 9.000.
 • Als de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen: 3,0%, van de bouwkosten, met een minimum van € 16.500.
 • Als de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen: 2,7 %, van de bouwkosten, met een minimum van € 30.000 en een maximum van € 152.250.

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Link

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
Wat is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen?
De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (verder afgekort: Wkb) is een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen van nieuwe gebouwen en vergunningplichtige werken. Vanaf 1 januari 2023 - wanneer de wet in werking treedt - vervalt de preventieve toets van Bouw- & Woningtoezicht (BWT) als het gaat om de bouwtechnische voorschriften. De gemeente houdt dan tijdens het bouwen ook geen toezicht meer. Deze taken en verantwoordelijkheden draagt de overheid over aan de (onder)aannemers.

Slide 29 - Slide

Waarom wordt de Wkb ingevoerd?
Het huidige systeem geeft onvoldoende zekerheid in de kwaliteit van het werk. De gemeente (bouw en woning toezicht) controleert lang niet alles. De Wet Kwaliteitsborging eist dat alle gebruikte bouwmaterialen en bouwprocessen worden vastgelegd inclusief foto's tijdens werkzaamheden etc waardoor er een goed gedocumenteerd bouwwerk ontstaat waarbij je precies kunt terug vinden wat er toegepast is. Uitsluitsel over kwaliteit en  duidelijk.  


Slide 30 - Slide

Wat gaat er veranderen tov controle BOWOTO?
Tijdens ontwerp en uitvoering moet de kwaliteit worden bewaakt zodat het eindresultaat aantoonbaar voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Een belangrijk onderdeel van de wet gaat over verantwoordelijkheid. De opdrachtnemer (de aannemer of installateur) wordt eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het gebouw dat hij levert. Deze verantwoordelijkheid eindigt niet, zoals nu het geval is, bij de oplevering en bij de ontdekking van 'verborgen gebreken', maar duurt voort tijdens de garantieperiode, die in de nieuwe situatie met jaren wordt verlengd.

Slide 31 - Slide