Using ICT

1 / 4
next
Slide 1: Slide
Design and technologyPrimary Education

This lesson contains 4 slides, with interactive quizzes and text slide.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

ކުލާހުގައި އައިސީޓީ ބޭނުންކުރުމުގައި ކުރިޔާލާ ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

Slide 2 - Mind map

ކުލާހުގައި އައިސީޓީ ބޭނުންކުރަން ވިސްނާނަމަ ކުރިޔާލާ
A
އިންޓަނެޓް ލިބޭތޯ ބަލާ
B
ދަރިވަރުން ހަމަތޯ ބަލާ
C
ސްކޫލްގެ ހުއްދަ ހޯދާ
D
ދަރިވަރުންގެ އަތުގައި ޑިވައިސް ހުރިތޯ ބަލާ

Slide 3 - Quiz

ތައްޔާރުވެގެން ގޮސް ފިލާވަޅު ފެށިތަނުން އެނގުނީ އިންޓަނެޓް ނުލިބޭކަން. ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

Slide 4 - Open question