HH Stedelijke gebieden

H6 - Stedelijke gebieden
Wonen in Nederland
1 / 54
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 5,6

This lesson contains 54 slides, with interactive quizzes, text slides and 8 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

H6 - Stedelijke gebieden
Wonen in Nederland

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Herhaling                                           Stad
Opbouw Stad: 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Video

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Video

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Waarom wilt de overheid het Groene Hart graag 'groen' houden?

Slide 8 - Open question

o.a.
- recreatiemogelijkheden
- ontwikkeling natuur / biodiversiteit
- leefbaar houden stedelijk gebied (~Central Park)

Gentrificatie?

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Video

This item has no instructions

Noem een voordeel en een nadeel van gentrification

Slide 11 - Open question

+ bewoners knappen zelf woningen op
+ voorzieningenniveau gaat omhoog

- woningen worden duurder
- oorspronkelijke bewoners kunnen huur 
- vaak niet meer betalen

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

Sloop voor nieuwbouwproject Prinsenhof begonnen
De sloop voor nieuwbouwproject Prinsenhof in Woerden is begonnen.
Femke Rodenburg 11-10-19, 14:34
10
Projectontwikkelaar Heijwaal gaat 23 gasloze woningen bouwen tussen de Rijnkade en de Prinsenlaan. Om dit te kunnen realiseren, moeten eerst de vier vervallen loodsen op die plek worden gesloopt. De sloop duurt ongeveer drie maanden. De planning is dat begin volgend jaar kan worden gestart met bouwen. De reeds verkochte huizen moeten dan binnen een jaar klaar zijn.
Stadsvernieuwing / Herstructering
 • Bij stadsvernieuwing is er sprake van het fysiek
  opknappen van de woning voorraad

 • Bij herstructurering ook ingrijpen in
  de aard van de woningvoorraad

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Bij herstructurering wordt de woningvoorraad aangepast. Geef een reden waarom een gemeente de woningvoorraad wilt aanpassen?

Slide 15 - Open question

Bij het aanpassen van de woningvoorraad, krijg je ook andere mensen in een wijk te wonen waardoor je meer verschillende mensen hebt. Dit zorgt voor meer verschillende groepen bewoners in een wijk en daardoor voor integratie.
Defensie eiland 

Slide 16 - Slide

Wijk in Woerden
D66 vindt het belangrijk dat de gemeente ook digitaal vooroploopt. D66 ziet graag dat Woerden zich ontwikkelt tot Smart City.

Slide 17 - Slide

D66 vindt het belangrijk dat de gemeente ook digitaal vooroploopt. D66 ziet graag dat Woerden zich ontwikkelt tot Smart City. D66 vindt het belangrijk om dat concreet te maken. Daarom is het streven om de hele gemeente zo snel mogelijk aan te sluiten op glasvezel. 

Definitie smart city p 91
Smart city

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Slide 20 - Video

This item has no instructions

Noem 2 voordelen van de mogelijkheden van een 'smart city'

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

Slide 22 - Video

This item has no instructions

Noem een nadeel van een 'smart city'

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

Slide 24 - Video

This item has no instructions

Verstedelijking in Nederland

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Video

This item has no instructions

Vinex-wijk
Leidsche Rijn
Vinex-wijk
Vinex (Vierde Nota op de Ruimtelijke Ordening extra):
 • Compleet nieuwe wijken tegen / vlakbij oude steden gebouwd om stedelijke druk te verlichten

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Waar vind je relatief veel Vinex-wijken?
A
in dorpen die kunnen uitbreiden
B
in rurale gebieden met veel ruimte
C
aan de rand van (oude) steden
D
in het Groene Hart

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

Wadi in Leidsche Rijn
In Leidsche Rijn is een aantal wadi’s aangelegd. Dat zijn waterlopen die
normaal gesproken droog liggen. Beredeneer dat deze wadi’s bij de aanleg van Leidsche Rijn moesten 
worden aangelegd in het kader van de Watertoets. 

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

In Leidsche Rijn is een aantal wadi’s aangelegd (waterlopen die normaal gesproken droog liggen). Beredeneer dat deze wadi’s bij de aanleg van Leidsche Rijn moesten worden aangelegd in het kader van de Watertoets. (2p)

Slide 30 - Open question

This item has no instructions

Wadi in Leidsche Rijn
Uit de redenering moet blijken dat
• bij de aanleg van Leidsche Rijn verstening van het
oppervlak heeft plaatsgevonden 
• zodat in het kader van de Watertoets maatregelen genomen moesten
worden om overtollig water lokaal vast te houden

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

leefbaarheidLeefbaarheid

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Vinex-wijk
Leidsche Rijn
Vinex-wijk
Vinex (Vierde Nota op de Ruimtelijke Ordening extra):
 • Compleet nieuwe wijken tegen / vlakbij oude steden gebouwd om stedelijke druk te verlichten

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

leefbaarheidSlide 34 - Slide

In Nederlandse steden is sprake van relatief beperkte
ruimtelijke segregatie in verhouding tot vergelijkbare
steden in het buitenland.
 Leefbaarheid van wijken hangt samen met
woningkenmerken, bewonerskenmerken en de
woonomgeving.
 De leefbaarheid en de sociale veiligheid in de
leefomgeving (wijk, buurt) hangen samen met de sociale
cohesie en de sociale netwerken.
 De beleving van de openbare ruimte, dus ook van de
sociale veiligheid van de woonomgeving, is ten dele
subjectief.
Mixen typen woningen?
Bij de opzet van Leidsche Rijn werd de discussie gevoerd of je
goedkopere huurwoningen en luxere koopwoningen door elkaar heen
moest bouwen of juist niet.  Geef met behulp van het begrip leefbaarheid 
 • 1 argument vóór bouwen van verschillende 
  typen woningen. 
 • 1 argument tegen bouwen van verschillende
  typen woningen. 

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Geef met behulp van het begrip leefbaarheid een argument vóór en een argument tégen het bouwen van verschillende typen woningen.

Slide 36 - Open question

This item has no instructions

Voor
Het door elkaar bouwen van verschillende typen woningen kan de leefbaarheid (op het schaalniveau van de stad) ten goede komen, omdat dan wordt voorkomen dat een concentratie van mensen uit de  lagere sociaaleconomische klassen ontstaat. 
Tegen
Het door elkaar bouwen van verschillende typen woningen kan de leefbaarheid (op wijkniveau) verslechteren, omdat er botsing/wrijving 
kan ontstaan tussen mensen uit verschillende sociaal-economische klassen.

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Test je kennis

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Wat is een agglomeratie?
A
Dorp dat uitgroeit tot stad
B
een groot stedelijk gebied
C
een stad waar mensen wegtrekken
D
Stad met daaraan vastgegroeide randgemeenten

Slide 39 - Quiz

This item has no instructions

Rurale-urbane migratie is
A
trek van de stad naar het platteland
B
van grote stad naar middelgrote stad
C
van stad naar het buitenland
D
van platteland naar stad.

Slide 40 - Quiz

This item has no instructions

Na 1870 trokken mensen van het platteland naar naar de stad.
Waarom trokken de mensen naar de stad?
A
urbanisatie
B
verstedelijking
C
agglomeraties
D
industrialisatie

Slide 41 - Quiz

This item has no instructions

Andere kenmerken (buurtprofiel)?

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

Welk aspect hoort nog meer bij het buurtprofiel!?
A
De woonomgeving
B
De infrastructuur
C
de voorzieningen
D
de mate van verpaupering

Slide 43 - Quiz

This item has no instructions

Leefbaarheid van wijken gaat over woningkenmerken en bewonerskenmerken.
Wat is een woningkenmerk?
A
goede sociale cohesie
B
veel niet-Nederlanders
C
veel grote huishoudens
D
veel huurwoningen

Slide 44 - Quiz

This item has no instructions

Wat is het doel van (het idee van) de creatieve stad?
A
meer kunst is goed voor de mensen in de stad
B
een stad met minstens 1 kunstacademie
C
de creatieve stad is een economische motor
D
een stad die de wijken origineel verbetert

Slide 45 - Quiz

This item has no instructions

Een stad waar slimme technologie centraal staat heet...
A
Creatieve stad
B
Smart city
C
Duurzame stad
D
Universiteitsstad

Slide 46 - Quiz

This item has no instructions

Wat is geen onderdeel van de uitgangspunten van de compacte stad?
A
Het bouwen van nieuwe wijken tegen de oude stad
B
Veel hoogbouw in de stad
C
De stedelijke ruimte zo goed mogelijk gebruiken
D
Het opvullen van open plekken

Slide 47 - Quiz

This item has no instructions

Wat is suburbanisatie?
A
Het verhuizen naar de stad
B
Verhuizen uit de stad naar het omringende platteland
C
Het verhuizen binnen de stad
D
het verhuizen naar je werkplek

Slide 48 - Quiz

This item has no instructions

aanleg Vinex-wijken
vergroten sociale cohesie
industrialisatie
selectieve migratie van hogere inkomensgroepen uit de stad
ontstaan van slaapsteden

Slide 49 - Drag question

This item has no instructions

Stad
Agglomeratie
Stedelijk gebied
Stadsgewest
Suburbanisatie
Urbanisatie
Netwerkstad

Slide 50 - Drag question

This item has no instructions

Gebouwd rondrond 1960. Nederland in de 2/3e DTM fase, bevolkingsexplosie
Oudste deel van de stad, dat is gebouwd in de middeleeuwen.
De woningwet werd ingevoerd. Huizen moesten beter en comfortabeler
Hier woonde vroeger de mensen die werkte in de fabrieken.

Slide 51 - Drag question

This item has no instructions

Krimp 
Leefbaarheid wordt slechter
Vergrijzing
Hoge geboortecijfers niet-westerse allochtonen

Slide 52 - Drag question

This item has no instructions

Verhuizen naar de stad
Vertrekken uit de stad
Vervallen wijken opknappen
Gezinnen met jonge kinderen
Jonge mensen met een baan
Werkzoekenden of studenten

Slide 53 - Drag question

This item has no instructions

Zelfstandig werken
 • Maken examentraining
 • Samenvatten
 • Begrippen leren
 • Opdrachten doornemen
 • Voorbereiden toetsweek

N.B. Maak gebruik van de digitale omgeving!

Slide 54 - Slide

This item has no instructions