HC Britse Rijk Herhaling (CORB)

HC Britse Rijk
Herhaling Historische Context
1 / 32
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

HC Britse Rijk
Herhaling Historische Context

Slide 1 - Slide

Wat weet je nog van de Britse koloniën?

Slide 2 - Mind map

HC Britse Rijk
1. Op welke manieren ontwikkelden zich de Engelse koloniën in de Amerika’s (1585-1833)?

2. Waardoor werd India in de negentiende eeuw de belangrijkste kolonie binnen het Britse Rijk (1765-1885)?

3. Welke rol speelden de koloniën in sociaal-economische ontwikkelingen in Groot-Brittannië (1750-1900)?
Deelvragen:

Slide 3 - Slide

Disney Pocahontas:
 1. Welke bevolkingsgroepen vertegenwoordigen pocahontas?
 2. Welke twee verschillen in levensovertuiging benoemd Pocahontas tussen haar en John tijdens het zingen?
 3. Wat wordt er bedoeld met de uitdrukking ‘kleuren van de wind’?

Slide 4 - Slide

Oorzaken eerste nederzettingen Noord-Amerika.  
 • Gewin in goud en zilver (economisch) 
 • Vlucht  door de strijd Spanje (politiek/religieus)
 • Vlucht protestantse kolonisten - Pelgrim Fathers

Gevolgen:
- Grote sterfte onder de inheemse bevolking
- conflicten over eigenaarschap gebieden

Slide 5 - Slide

Noord of Zuid?

Slide 6 - Slide

Ontwikkeling koloniën
 • Vestigingskolonien (noord)
 • Plantagekolonien (zuid) vs
 • Driehoekshandel - Plantages 
 • Royal African Company - Slavenhandel 

Slide 7 - Slide

CSE 2021 vraag:
In 1768 zei het hoofd van de Oneida-stam, een stam die in het noordoosten van Noord-Amerika leefde: "Als onze jonge mannen willen gaan jagen op wilde beesten, dan staan overal hekken, waardoor ze erg
vermoeid raken. Ook kunnen ze geen hertenvlees meer eten, of schors vinden om hutten te bouwen. De herten zijn vertrokken en de bomen zijn omgehakt". Leg uit welke ontwikkeling de veranderingen die het stamhoofd noemde veroorzaakte.

Slide 8 - Open question

Antwoord:
Uit het antwoord moet blijken dat in het noordoosten van Noord-Amerika
vestigingskoloniën werden gesticht / de groeiende groep kolonisten land
opeiste voor landbouw, waardoor de Oneida-stam steeds minder leefruimte
kreeg / kolonisten de jachtgebieden van de Oneida-stam in gebruik namen. 

Slide 9 - Slide

1776: 
Wat gebeurt hier? 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

National Archives Museum
            Washington DC

Slide 12 - Slide

Onafhankelijkheid en Abolutionisme
 • De Verlichting zorgt voor roep naar verandering - (Trias Politica - Volkssoevereniteit - Natuurlijke rechten)
 • Amerikaanse kolonien worden onafhankelijk - VS (Federale staat)
 • Ook slavernij afgeschaft onder invloed van de Verlichting 

Slide 13 - Slide

Wat was géén motief voor de Britse kolonisten om in de 17e eeuw naar Noord-Amerika te gaan?
A
Britse kolonisten waren op zoek naar goedkope grond
B
Britse kolonisten wilden graag snel rijk worden
C
Britse kolonisten wilden wapens kopen van de indianen
D
Britse kolonisten wilden vrijheid van geloof

Slide 14 - Quiz

In welk jaar werd in het Britse Rijk de slavernij afgeschaft?
A
1807
B
1833
C
1863
D
1865

Slide 15 - Quiz

Deelcontext 1 (Amerikaanse koloniën)
Na het bestuderen van de paragraaf kun je
- twee redenen noemen waarom de Engelsen geïnteresseerd waren in Noord-Amerika als uitvalsbasis
- uitleggen wat het verband is tussen de Reformatie en de religieuze motieven van de Pilgrim Fathers
- de twee redenen noemen waarom de inheemse bevolking sterk leed onder de komst van de kolonisten
- de belangrijkste functie van zowel de noordelijke alsook de zuidelijke koloniën voor de Engelsen uitleggen
- het verband uitleggen tussen de plantagekoloniën en de handel in slaven als onderdeel van de driehoekshandel.
- drie verlichte ideeën beschrijven die van invloed waren op de onafhankelijkheidsstrijd van de Verenigde Staten.
- op basis van de ideeën van verlichte denkers en christenen uitleggen hoe het abolitionisme leidde tot de afschaffing van de slavernij in het Britse Rijk

Slide 16 - Slide

Wat past er niet bij het (Brits) India uit de 17e eeuw
A
Royal African Company
B
katoen en specerijen
C
East India Company
D
Onderdeel Mogolrijk

Slide 17 - Quiz

DC2: India en het Britse Rijk (1765-1885)

Waardoor werd India in de 19e eeuw de belangrijkste kolonie binnen het Britse rijk (1765-1885)?

Na de onafhankelijkheid van de VS werd India het zwaartepunt van het Britse rijk. 

Slide 18 - Slide

Handel in Azie
 • East India Company - Monopoly met handel in India
 • Islamitische Mogolrijk is de machthebber
 • Factorijen aan de kust --> Handelskapitalisme 
 • Onrust in India leiden tot meer inmenging
 • Verdrag van Allahabad 1765 Britten
   gaan mee besturen

Slide 19 - Slide

Brits bestuur in India
 • East India Company en het Brits Indisch leger houden militiare controle
 • Krijgen hulp van Royal Navy
 • Britten gebruiken indirect bestuur - lokale bestuuders
 • Britten verbieden niet christelijke religieuse gebruiken (hindoestaans en islamitisch)
 • 1857 opstand --> neergeslagen --> reorganisatie India wordt onderdeel van Britse Rijk

Slide 20 - Slide

India kwam onder direct bestuur van de Britse regering in
A
1765
B
1776
C
1823
D
1857

Slide 21 - Quiz

Wat was geen gevolg voor India van de Britse overheersing
A
Ontstaan Westers onderwijs
B
Verbeterde infrastructuur
C
Ontstaan plantages
D
Bloei van de nijverheid

Slide 22 - Quiz

Brits India
 • India gaf Groot-Brittannië veel politiek en militair aanzien
 • Economie bleef prioriteit - Modern Imperialisme 
 • Gevolgen India:
 1. Handelsgewassen 
 2. Eigen nijverheid verdwijnt 
 3. Betere infrastructuur 
 4. Suez kanaal zorgt voor meer controle 
 5. Westers onderwijs en rechtssysteem

Slide 23 - Slide

Roep om onafhankelijkheid
 • Europese scholing van Indiers zorgt voor roep om meer rechten
 • Roep om emancipatie
 • Indian National Congres wordt opgericht
 • GB geeft niet aan toe 

Slide 24 - Slide

Deelcontext 2 (India en het Britse Rijk)
Na het bestuderen van de paragraaf kun je
- uitleggen waar de East India Company zich mee bezig hield en wat de functie was van factorijen.  
- uitleggen wat het Verdrag van Allahabad inhield en de gevolgen van de Britse politieke macht benoemen. 
- beschrijven en verklaren hoe het Britse bestuur zich via militaire en politieke middelen in India heeft ontwikkeld
- beschrijven welke gevolgen het bezit van India had voor de economie van deze kolonie en voor die van Groot- Brittannië
- beschrijven op welke drie manieren Groot-Brittannië zijn macht over India uitbreidde
- het verband uitleggen tussen de Industriële Revolutie, het modern imperialisme en de Britse koloniale overheersing 
- beschrijven op welke manier de bewoners van India hun streven naar emancipatie vormgaven
- uitleggen waarom er voor deze deelcontext gekozen is voor de jaartallen 1765 & 1885.

Slide 25 - Slide

The Crown (Netflix)
Netflix The Crown (seizoen 1, aflevering 2) (0-3 min) (tot intro)
 
1. Benoem minimaal één verschil tussen de aanwezige Britten en de inheemse bevolking.
2. Waarom wijst een adviseur van Elisabeth erop dat de lokale stamhoofden met respect behandeld moeten worden?
3. Noem twee redenen waarom kroonprinses Elisabeth een bezoek zou brengen aan de kolonie Kenia?

Slide 26 - Slide

DC 3: Oorzaak/gevolg opzoek vragen: gebruik blz 18 tm 20
 1. Noteer drie oorzaken van de Britse Industrialisatie.
 2. Noteer drie voorbeelden waaruit blijkt dat de koloniën belangrijk waren voor de industralisering van GB.
 3. Noem drie gevolgen  voor de Britse handel en hun bezit in koloniën.
 4. Noem  vier gevolgen voor de Britse samenleving


Slide 27 - Slide

DC3: Sociaal-economische ontwikkelingen in het thuisland (1750-1900)
Oorzaken industrialisering:
- nieuwe uitvindingen door industrialisering
- sterke bevolkingsgroei --> groei vd vraag + goedkope arbeidskrachten
- mensen leefden langer door nieuwe medische ontdekkingen
Rol koloniën voor industrialisering GB:
- belangrijke leveranciers van grondstoffen (katoen)
- winsten uit koloniën werden investeerd in GB
- koloniën waren goede afzetmarkt voor producten uit GB.

Slide 28 - Slide

Gevolgen handel GB
- Gevoelig voor grote wereldgebeurtenissen (globalisering)
- Aard van het kapitalisme veranderde. Van handelskapitalisme naar industrieel kapitalisme.
- Verandering van de rol van de overheid --> ontstaan vrije markt - modern kapitalisme 

Slide 29 - Slide

Gevolgen Britse samenleving:
- Ontstaan sociale klassen obv bezit en inkomen ipv standen
- Rijke industrielen willen meer macht - Reform Bill (censuskiesrecht)
- Arme arbeiders willen meer rechten - Factory Acts 
- GB wordt het machtigste - Wereldtentoonstellingen 

Slide 30 - Slide

Deelcontext 3 (Sociaal- economische ontwikkelingen in het thuisland) Na het bestuderen van de paragraaf kun je

- beschrijven op welke drie manieren de koloniën hebben bijgedragen aan de industriële en economische ontwikkeling van Groot-Brittannië
- beschrijven hoe in het Britse Rijk een liberale markteconomie tot stand kwam
- uitleggen welke sociale ontwikkelingen in Groot-Brittannië plaatsvonden als gevolg van de industrialisering
- uitleggen wat het politieke gevolg was van de invoering van de Reform Bill
- met drie voorbeelden aangeven dat het Britse Rijk aan het einde van de 19e eeuw een sterke positie in de wereld verworven had.

Slide 31 - Slide

Sleep de onderstaande onderdelen naar de juiste paragraaf. Let op! Er blijft er 1 over. 
Paragraaf 1 Amerikaanse kolonien
Paragraaf 2 India
Paragraaf 3 Gevolgen thuis
Direct bestuur
Vestigingskolonie
Royal Navy
Factory Acts
Pilgrim Fathers
Wereldtentoonstellingen
Driehoekshandel
Modern imperialisme 
EIC 

Slide 32 - Drag question