Uitleg bpv-oefenopdracht P6-K1-W3

Vak: Participatie
Semester: 3
Lesweek: 14
1 / 18
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Vak: Participatie
Semester: 3
Lesweek: 14

Slide 1 - Slide

Licentie check 
Iedereen dient een licentie te hebben van ThiemeMeulenhoff. Daarnaast heb je ook een werkende laptop met oplader. Zonder deze onderwijsmiddelen kan je mijn lessen niet deelnemen. Je wordt uit de les uitgestuurd en in die tijd mag je de onderwijsmiddelen regelen. Als het geregeld is, mag je de les weer in. Of je hebt een rode kaart die getekend is door de coördinator.

Slide 2 - Slide

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerder malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de (online) les ,zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan.
Bij te laat komen van de (online) les, is het jouw verantwoordelijkheid om aan het einde van de (online) les aan te geven bij de docent dat je aanwezig bent. 

Slide 3 - Slide

Doelen van de les
 • De student benoemt de manier waarop doelbewust kansen en mogelijkheden geschept worden voor de cliënt om ander gedrag en vaardigheden te oefenen, doelen te bereiken en uitdagingen aan te gaan.

 • De student  omschrijft de communicatietechnieken die ingezet worden om de cliënt te stimuleren te praten over zijn mogelijkheden, wensen, behoeften en problemen op het gebied van maatschappelijke participatie.  

 • De student  toont aan op welke manier er duidelijke adviezen worden gegeven aan de cliënt met betrekking tot de omgang met social media en internet. 

 • De student  beschrijft op welke manier er aan de cliënt opbouwende feedback wordt gegeven op zijn gedrag en de wijze waarop hij zich opstelt ten opzichte van anderen.  

 • De student  beschrijft op welke manier de ondersteuning adequaat aangepast wordt als dat nodig is vanwege de culturele en/of religieuze achtergrond van de cliënt.Slide 4 - Slide

Programma 
 • Doelen voor alle uitstroomrichtingen​
 • Introductie BPV oefenopdracht 
 • Wat lever je in 
 • Feedbackformulier 
 • Eindbeoordeling 

Slide 5 - Slide

Korte terugblik vorige les
Ik vond de toets van participatie......
A
Eenvoudig (het is mij gelukt om op alle vragen een antwoord te geven)
B
Twijfelachtig (het is mij niet gelukt om op alle vragen een antwoord te geven)
C
Moeilijk (het is mij niet gelukt om een antwoord te geven op de vragen)
D
Ik heb de toets niet gemaakt

Slide 6 - Quiz

Dagbesteding
is een doelgerichte, zo veel mogelijk zingevende gestructureerde invulling van activiteiten om de tijd die je tot je beschikking hebt te besteden?
                                Theoretische gedeelte

Slide 7 - Slide

PBSD 
BPV- oefenopdracht
P6-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij maatschappelijke participatie.

Slide 8 - Slide

Introductie BPV- oefenopdracht
Als persoonlijk begeleider motiveer en activeer je de cliënt om zelf sociale contacten te leggen en te onderhouden. Door de sociale contacten blijft de cliënt zelfstandig en neemt hij deel aan de maatschappij. Hierbij kun je hulp van naastbetrokkenen inschakelen. De naastbetrokkenen kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de cliënt en delen van de ondersteuning overnemen.  
Slide 9 - Slide

Opdrachten uit consortium
 • Mindmap maken van de cliënt (opdracht 1.3) ​
 • Ondersteunen bij sociale contacten (opdracht 2)​
 • Verantwoordingsverslag (opdracht 3) 


Slide 10 - Slide

Uitleg opdracht 1.3
 • Je bespreekt op je BPV met welke cliënt en naastbetrokkenen je in gesprek kunt gaan voor deze opdracht. ​
 • Je leest het OSP (ondersteuningsplan)
 • Ga in gesprek met cliënt en naastbetrokkenen over de sociale contacten van de cliënt ​
 • Maak samen met de cliënt en naastbetrokkenen een mindmap over zijn sociale contacten, bespreek hierbij welke contacten belangrijk zijn en hoe deze onderhouden worden ​
 • Ga is gesprek met de cliënt en naastbetrokkenen over mediawijsheid, doe de quiz (zie consortium) ​
 • Noteer alle uitkomsten als bijlage in de mindmap ​
 • Bespreek de mindmap met jouw begeleider 


Slide 11 - Slide

Uitleg opdracht 2.1 
Voorbereiding van een gesprek met de cliënt en naastbetrokkenen​
Je gaat je voorbereiden op het gesprek met de cliënt en naastbetrokkenen. Hiervoor; ​

 • Lees je nogmaals het OSP om te kijken welke sociale contacten de cliënt heeft en hoe hij deze onderhoudt. ​
 • Vergelijk je deze gegevens met de mindmap die jij hebt gemaakt. ​
 • Laat je in jouw mindmap zien welke aanvullingen en/of veranderingen er zijn t.o.v. het OSP ​Ga je met je werkbegeleider in gesprek over hoe jij jouw communicatie, gedrag en omgangsvormen af gaat stemmen op de cliënt en naastbetrokkenen.  Slide 12 - Slide

Uitleg opdracht 2.2 
In gesprek met de cliënt en naastbetrokkenen 
 • Je gaat nu één of meerdere gesprekken voeren met de cliënt en naastbetrokkenen, hierbij; ​
 • Maak je gebruik van de mindmap van de cliënt ​
 • Inventariseer je nieuwe of hernieuwde contacten ​
 • Wordt duidelijk welke contacten de cliënt kan onderhouden ​
 • Hoe je rekening met de levensfase van de cliënt en de daarbij behorende levensvragen. ​
 • Stem je je communicatie, gedrag en omgangsvormen af op de cliënt en naastbetrokkenen. ​
 • Formuleer je één of meerdere doelen voor het leggen en/of onderhouden van sociale contacten en het functioneren in de maatschappij ​
 • Bespreek je samen met de cliënt en naastbetrokkenen hoe het doel bereikt kan worden. ​
 • Bespreek je welke ondersteuning hierbij nodig is. ​
 • Overleg je hoe de naastbetrokkenen kunnen ondersteunen. ​
 • Leg je duidelijk aan naastbetrokkenen uit op welke manier de cliënt begeleid dient te worden. ​
 • Maak je heldere afspraken met de cliënt en naastbetrokkenen. Slide 13 - Slide

Uitleg opdracht 2.3 
Onderhouden en versterken van het sociale netwerk​

Wat ga je nu doen?
 • Stimuleer de cliënt om de te praten over de mogelijkheden, wensen of behoeften op het gebied van maatschappelijke participatie. ​
 • Kijk of de doelen vanuit opdracht 2.2. nog aangescherpt moeten worden of dat deze zo kunnen blijven staan. ​
 • Maak een plan van aanpak hoe er aan de doelen gewerkt moet worden. ​
 • Je bedenkt hoe je de cliënt kunt laten oefenen met de vaardigheden ​
 • Je creëert kansen en mogelijkheden om de vaardigheden te oefenen ​
 • Je zorgt dat het plan van aanpak wordt uitgevoerd ​
 • Je zorgt dat de vaardigheden regelmatig geoefend worden ​
 • Je geeft feedback op het gedrag van de cliënt en over de manier waarop hij zich opstelt naar anderen ​
 • Je evalueert met de cliënt het proces en pas zo nodig je plan aan ​
 • Je geeft de cliënt opbouweden feedback op zijn gedrag bij het leggen en onderhouden van contacten ​
 • Je bespreekt het resultaat in je team en/of met je werkbegeleider ​
 • Je geeft in het gesprek met je team / werkbegeleider aan wat de volgende stap wordt met jouw cliënt Slide 14 - Slide

Uitleg opdracht 3 
Verantwoordingsverslag
 • Schrijf aan de hand van de STRAK- methodiek het verantwoordingsverslag​
 • Zorg ervoor dat je alle aandachtspunten van consortium verantwoord in het verslag.

Slide 15 - Slide

Wat lever jij in?
Je levert een compleet verantwoordingsverslag in aan het eind van deze oefenopdracht. 
Deze is als volgt opgebouwd: ​

 • Voorblad (naam student, klas, LOB docent, naam BPV-oefenopdracht)
 • Inhoudsopgave ​
 • Inleiding (korte beschrijving van je stage en doelgroep) ​
 • De opdrachten uit consortium 1.3, 2 en 3​
 • Feedbackformulieren
Slide 16 - Slide

Feedbackformulier per onderdeel PBSD
Alle gedragsobservatieopdrachten; ​

 • Criteria zijn beoordeeld en voorzien van feedback door je stagebegeleider ​

Verantwoordingsverslag; ​
 • Criteria worden beoordeeld en voorzien van feedback door de docent Slide 17 - Slide

Eindbeoordeling​
Als alle onderdelen aanwezig zijn (zie het kopje ‘wat lever je in?’) dan vult de docent de eindbeoordeling in van deze BPV- oefenopdracht in Eduarte. (O/V) ​


De eindbeoordeling is gebaseerd op:
 • Alle criteria van de gedragsobservatie zijn met een duim omhoog beoordeeld door de stagebegeleider​.
 • Het verantwoordingsverslag (STRAK- methodiek) is op alle beoordelingscriteria met een duim omhoog beoordeeld door de docent.Slide 18 - Slide