JCD 2 Marketing les 3

Marketing les 3
1 / 35
next
Slide 1: Slide
MarketingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Marketing les 3

Slide 1 - Slide

Huiswerk opgaven teams
1. Zet de begrippen 'primaire gegevens' en 'secundaire gegevens' op de juiste plaats in de tabel.

Slide 2 - Slide

2. Wat is het verschil tussen fieldresearch en deskresearch?

Slide 3 - Open question

2. Wat is het verschil tussen fieldresearch en deskresearch?
Bij deskresearch verzamel je bestaande gegevens, bij fieldresearch ga je op zoek naar nieuwe gegevens.

Slide 4 - Slide

Wat zijn de voor- en nadelen van fieldresearch??

Slide 5 - Open question

Wat zijn de voor- en nadelen van deskresearch?

Slide 6 - Open question

3. Wat zijn de voor- en nadelen van fieldresearch en deskresearch?

Slide 7 - Slide

4. Leg in je eigen woorden uit wat de woorden 'systematisch', 'objectief' en 'analyseren' in dit verband betekenen.
 • Objectief: Je niet laten leiden door wat je denkt, maar door wat je uit de gevonden gegevens opmaakt.

 • Systematisch: Volgens een weloverwogen plan en zo mogelijk op basis van gegevens uit eerder marktonderzoek.

 • Analyseren: Verbanden zoeken tussen de verschillende , zodat ze leiden tot antwoorden.

Slide 8 - Slide

5. casus
.Een groothandel in aardappelen geeft aan een marketingbureau de opdracht te onderzoeken hoeveel detaillisten er in Nederland zijn die Opperdoezer-aardappelen verkopen en hoe groot deze productgroep aardappelen is ten opzichte van de rest van hun assortiment.

Slide 9 - Slide

a. Zou je dit een verkennend, een beschrijvend of een verklarend marktonderzoek noemen? Leg uit waarom.

Slide 10 - Open question

a. Zou je dit een verkennend, een beschrijvend of een verklarend marktonderzoek noemen? Leg uit waarom.
 • Dit is een beschrijvend marktonderzoek. 
 • Het onderzoeksbureau beschrijft een marktsegment en onderzoekt hoeveel detaillisten er aardappelen verkopen en hoeveel aardappelen ze verkopen.

Slide 11 - Slide

b. Zou jij het marktonderzoek een kwantitatief of een kwalitatief onderzoek noemen? Leg uit waarom

Slide 12 - Open question

b. Zou jij het marktonderzoek een kwantitatief of een kwalitatief onderzoek noemen? Leg uit waarom

 • Het gaat hier om een kwantitatief onderzoek
 • Het gaat om aantallen detaillisten, omzetgegevens en kilo’s of tonnen aardappelen.

Slide 13 - Slide

c. Zou het marktonderzoeksbureau de gevraagde gegevens proberen te vinden via deskresearch of via fieldresearch? Verklaar je antwoord.

Slide 14 - Open question

c. Zou het marktonderzoeksbureau de gevraagde gegevens proberen te vinden via deskresearch of via fieldresearch? Verklaar je antwoord.

Ze zullen gebruikmaken van deskresearch, omdat dit soort gegevens waarschijnlijk wel ergens, bijvoorbeeld via internet, bekend zijn.


Slide 15 - Slide

Indeling onderzoek

Slide 16 - Slide

Lastige termen
Validiteit = de mate waarin vragen leiden tot antwoorden die een correctie weergave van de werkelijkheid zijn voor datgene wat de onderzoeker wil weten

 

Betrouwbaarheid = geeft weer hoe groot de kans is dat twee onderzoeken met dezelfde steekproefomvang tot hetzelfde resultaat leiden

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Lastige termen
Nauwkeurigheid = hoeveel de uitkomsten uit het steekproefonderzoek in totaal naar beneden en boven kunnen afwijken bij een gegeven betrouwbaarheid

Representativiteit = de mate waarin de deelnemende respondenten een goede afspiegeling vormen van de totale gekozen onderzoeksdoelgroep

Slide 19 - Slide


Fasen marktonderzoek (Marktonderzoekproces)

1. Formuleren van het probleem/probleem analyse (doelstelling / onderzoeksvragen)

2. Opstellen marktonderzoeksplan ( welke onderzoeksvormen)

3. Verzamelen gegevens van de gegevens (deskresearch/ fieldresearch)

4. Analyse en interpretatie van de gegevens

5. Rapportage en publicatie van de resultaten

6. Feedback (terugkoppeling maar probleem)

Slide 20 - Slide

4. Analyse en interpretatie van gegevens
Interpretatie = is het geven van een verklaring (conclusie)

 

 • Leggen van verbanden en relaties tussen de gegevens

Slide 21 - Slide


Slide 22 - Open question

Vergelijking met de branche

Slide 23 - Slide

5. Rapportage
Marktonderzoeksrapport bevat de volgende elementen:


 1. Inleiding met omschrijving opdracht en doelstelling
 2. Conclusies, aanbevelingen en samenvatting
 3. Hoe is het onderzoek uitgevoerd
 4. Methoden onderzoek
 5. Bijzonderheden m.b.t. onderzoek
 6. Resultaten onderzoek en tabellenboek
 7. Bijlagen (welke literatuur gebruikt)

Slide 24 - Slide

Waarom staat de conclusie als 2 onderdeel in de rapportage van een markonderzoek?

Slide 25 - Open question

Waarom staat de conclusie als 2 onderdeel in de rapportage van een markonderzoek?
 1. Inleiding met omschrijving opdracht en doelstelling
 2. Conclusies, aanbevelingen en samenvatting

Slide 26 - Slide

6. Feedback
Terugkoppeling tussen probleemstelling en verkregen resultaten. Heeft het onderzoek tot een oplossing van het probleem geleid?

Slide 27 - Slide

Steekproef

Slide 28 - Mind map

Slide 29 - Slide

Steekproef
Onderzoeksdoelgroep (onderzoekspopulatie) =
Groep mensen of bedrijven waarover je in een marktonderzoek iets te weten wilt komen

Steekproef =
 selectie van mensen of bedrijven uit de onderzoeksdoelgroep/onderzoekspopulatie

Slide 30 - Slide

Waarom gebruik je een steekproef bij een marktonderzoek?

Slide 31 - Open question

Waarom?
Je gebruikt een steekpoef omdat dit tijd en geld scheelt


Slide 32 - Slide

Bij wat voor soort onderzoek zou je een steekproef gebruiken?
A
Kwantitatief onderzoek
B
Kwalitatief onderzoek

Slide 33 - Quiz

Eisen Steekproef --> representatief
 • Voldoende groot zijn
 • Willekeurig (A-select) getrokken
 • Goede afspiegeling vormen van onderzoekspopulatie (= Homogeen)

De grootte van de steekproef --> steekproefomvang
Homogene populatie --> vertoont min of meer hetzelfde gedrag m.b.t. het onderwerp waarnaar onderzoek wordt gedaanSlide 34 - Slide

Huiswerk op Teams

Bekijk het filmpje en beantwoord de vragen in Teams

https://www.youtube.com/watch?v=wPNlpDqabW4

Slide 35 - Slide