3H - indefinido / perfecto

Programa
Perfecto

óf 

Indefinido
1 / 11
next
Slide 1: Slide
SpaansMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 11 slides, with text slides.

Items in this lesson

Programa
Perfecto

óf 

Indefinido

Slide 1 - Slide

Perfecto
Gaat ALTIJD samen met het hulpwerkwoord HABER en kan dus nooit alleen staan!!!! 
vb. He hablado 

Er zijn een aantal onregelmatige ww (zie volgende slide)

Bij wederkerende ww komt het wederkerende deel vooraan het werkwoord te staan!! vb. Ducharse - Me he duchado

Slide 2 - Slide

Perfecto (uitzonderingen)
abrir - abierto
decir - dicho
escribir - escrito
ir - ido
hacer - hecho
poner - puesto
ver - visto
volver - vuelto
romper - roto
ser - sido
morir - muerto

Slide 3 - Slide

Gebruik (perfecto)
De presente perfecto wordt gebruikt om gebeurtenissen uit het verleden aan te duiden die zich nog in dezelfde tijdsvak als nu bevinden en die een verband hebben met het heden. 

Het wordt ook gebruikt als er een tijdsbepaling met este of esta in de zin staat.

Hoy he visto a Carla.                                                  - Ik heb Carla vandaag gezien.
Esta semana han comprado la casa.                - Deze week hebben ze het huis gekocht.

Zie de volgende slide voor een aantal signaalwoorden van de perfecto.

Slide 4 - Slide

Signaalwoorden (perfecto)
NUNCA = NOOIT                                                        SIEMPRE = ALTIJD
MUCHAS VECES = VAAK                                        ALGUNA VEZ = OOIT/WEL EENS
A VECES = SOMS                                                       YA = AL
HOY = VANDAAG                                                         TODAVÍA = NOG
UNA VEZ = EEN KEER                                                ESTA MAÑANA = DEZE OCHTEND
DOS VECES = TWEE KEER                                       ESTE AÑO = DIT JAAR

Slide 5 - Slide

Indefinido Regelmatig
Let op! : De wij-vorm (trabajamos/ comimos/ vivimos = wij werken/ wij werkten, enz.) van de Indefinido is bij de ww op -ar en ww op -ir hetzelfde als die van de wij-vorm van de Presente (tegenwoordige tijd).

Let op: bij ww op -er is de nosotros-vorm wel afwijkend. Uit de context kun je opmaken om welke tijd het gaat.

Slide 6 - Slide

Indefinido Onregelmatig

Slide 7 - Slide

Wederkerende werkwoorden (indefinido)
De plaats van het meewerkend voornaamwoord is vóór het vervoegde werkwoord.

Voorbeeld: ducharse (douchen)
Voorbeeld: Miguel se duchó (= zichzelf aan het douchen)

Slide 8 - Slide

Gebruik (indefinido)
De pretérito indefinido wordt gebruikt om gebeurtenissen uit het verleden aan te duiden die ‘afgesloten’ zijn (van korte duur) en geen verband houdt met het heden.
 
Ayer vi a Carla.                               - Gisteren zag ik Carla.
Mi abuela murió en 1995.         - Mijn oma stierf in 1995.

Zie de volgende slide voor een aantal signaalwoorden van de indefinido.

Slide 9 - Slide

Signaalwoorden (indefinido)
AYER = GISTEREN                                             LA SEMANA PASADA = VORIGE WEEK
ANOCHE = GISTERAVOND                            EL MES PASADO = VORIGE MAAND
ANTEAYER = EERGISTEREN                          EL AÑO PASADO = VORIG JAAR
EN 1998 = IN 1998                                             EL VERANO PASADO = VORIGE ZOMER
EN ENERO = IN JANUARI                                EL OTRO DÍA = PAS/ONLANGS/LAATST 
HACE UNA SEMANA = EEN WEEK GELEDEN
HACE UN MES = EEN MAAND GELEDEN
HACE UN AÑO = EEN JAAR GELEDEN

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide