Klasse 3) werhelling 2 (3/4/5)

Lear!line Frysk

Taalfeardigens 2: les 3/4/5
1 / 25
next
Slide 1: Slide
FryskMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2,3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Lear!line Frysk

Taalfeardigens 2: les 3/4/5

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leardoelen:
 • Ik wit wannear't ik de ei/ij brûke moat yn it Frysk
 • Ik wit wat twa- en trijelûden binne
 • Ik wit wat brekking is

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leardoel: Ik wit wat twalûden binne en wat brekking is.
Ja dat wit ik!
Nee dat wit ik net.

Slide 3 - Poll

This item has no instructions

Wat is brekking?
Kinst in foarbyld jaan?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Slide 5 - Video

This item has no instructions

Twa/trije-lûden
Ast twa klanken oan mekoar plakst krijst in twalûd:
--> freon, bear, roas

In twalûd sunder klam kin koarter skreaun wurde:
--> Amearika - Amerikaansk of struktuer - struktureel

Trijelûden bestean ek:
> muoike, muoite

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Brekking
Brekking komt foar as der nei it twalûd dûbeld bylûd (medeklinker) stiet: stoel-stuollen - stuoltsje         Fear - fearren - fearke
stien - stiennen - stientsje     Toer - tuorren - tuorke        --> -oe feroaret yn -uo
doar - doarren - doarke            koer - kuorren - kuorke

*De klank feroaret by meartal of ferlytsing en dat is brekking

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

twalûd sûnder brekking
twalûd mei brekking
Stiennen
Peallen
Bruorren
bear
Tiennen
Peal
Stien
Grien

Slide 8 - Drag question

This item has no instructions

Set oer:
boom - bomen

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
steen - stenen - steentje

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Leardoel: Ik wit wannear't ik de ei/ij brûke moat yn it Frysk.
Ja dat wit ik!
Nee dat wit ik net.

Slide 11 - Poll

This item has no instructions

ei/ij
 • De klanken IJ en EI wurde beide brûkt - moatst gewoan leare!

 • Op ’e Klaai sprekke se de EI oars út as yn ‘e Wâlden
  > Is de útspraak op ’e klaai en yn ’e Wâlden gelyk, dan skriuwe wy: ij

 • Wurdt itselde wurd op ’e klaai útsprutsen mei in ''ai/oi'' en yn ’e Wâlden
    mei in ij, dan skriuwe wy: ei

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Keppelje de wurden oan de goeie betsjutting:
bij
een bes
naar
een bij (diertje)
nieuw
nei
nij
bei
bij
by

Slide 13 - Drag question

This item has no instructions

Hokker wurden binne
goed skreaun?
A
Nije wike, neie klean, heit
B
Nije wike, nije klean, it nije hûs
C
Nije klean, neie wike, trije
D
Nije wike, trije, it neie hûs

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Set oer:
Er zijn drie nieuwe aardbeien.

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

WURDLIST
Handige wurden diel 2

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Ik kin de wurden fan de wurdlist
al goed staverje.
Ja (Ik haw al leard)
Nee (Ik haw der te min mei dien)

Slide 17 - Poll

This item has no instructions

Wat is 'fergees' yn it Nederlânsk?

Slide 18 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
Tegenwoordig

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
Moeilijk

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
naast

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

Wat is it ferskil tusken:
kinne en kenne?

Slide 22 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
Ik moet op tijd naar mijn afspraak.

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

Set oer nei it Nederlânsk:
it muoit my

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

Jou dysels in sifer fan 0-10.

Hoe goed behearsto de stof?
010

Slide 25 - Poll

 • Laat de leerlingen de vraag beantwoorden.
 • Vraag aan enkele leerlingen om hun antwoord toe te lichten.