Ontwikkeling en economie

Wat gaan we doen?
SO bespreken
Centrum periferie model
Aan het werk 
Lesdoelen
Je weet waarom de verdeling van de welvaart niet eerlijk is op de wereld. 

Je begrijpt hoe het centrum-periferie model werkt. 

Je weet wat de vicieuze armoedecirkel is. 
1 / 26
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 26 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Wat gaan we doen?
SO bespreken
Centrum periferie model
Aan het werk 
Lesdoelen
Je weet waarom de verdeling van de welvaart niet eerlijk is op de wereld. 

Je begrijpt hoe het centrum-periferie model werkt. 

Je weet wat de vicieuze armoedecirkel is. 

Slide 1 - Slide

Verdeling van welvaart

Indelen in 3 hoofdgroepen:

- Centrum (rijke vooral westerse landen).

- Semiperiferie (laatste 20 jaar veel groei doorgemaakt).

- Periferie (Armste landen)

Samen: economisch wereldsysteem


Slide 2 - Slide

Centrum - periferiemodel

Waarom is de welvaart slecht verdeeld?

- Interne oorzaken

- Externe oorzaken

Slide 3 - Slide

Interne oorzaken

- Natuurlijke oorzaken:

Droog gebied, bergachtig, onvruchtbaar, landlocked.


Menselijke oorzaken:
Slecht bestuur, corruptie, oorlog.

Slide 4 - Slide

Armoede

Slide 5 - Slide

Externe oorzaken

De reden zoekt men nu bij de relatie die het desbetreffende land heeft met het centrum.


Deze relatie kunnen we dan uitbeelden aan de hand van het centrum periferie model.

Slide 6 - Slide

Externe oorzaken

Rijke landen zijn dominant terwijl de arme landen afhankelijk zijn.

Hierdoor ontstaat er een ontwissseling tussen het centrum en de periferie van:
- Goederen: grondstoffen (uit periferie) en
kapitaalgoederen (uit centrum).

- Arbeid: Ongescheelde arbeidsmigranten of hoogopgeleide technici.

- Kapitaal: Investeringen vanuit het centrum in de periferie.
Aflossing van schulden uit de periferie.

Slide 7 - Slide

Relatie

Vanaf de koloniale tijd bepalen de centrumlanden de manier waarop alles gebeurd.


Met andere woorden:
Het centrum bepaalt wanneer en hoe de periferie ontwikkeld.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Welke interne oorzaken?
Welke externe oorzaken?


China
China heeft zelf weinig grondstoffen. China moet dit dus ergens anders halen. (centrum)
Afrika
Veel grondstoffen en krijgt dus investeringen vanuit China voor deze grondstoffen. (periferie)
China
China levert kapitaalgoederen aan Afrika voor grondstoffen. 
Afrika
Afrika krijgt, door een goede relatie met China, goed opgeleid personeel voor het aanleggen van de infrastructuur en nieuwe machines e.d.

Slide 10 - Slide

Centrum-periferie model
In de casus van China en Afrika is er een duidelijk uitwisseling van goederen, kapitaal en kennis. 

Hier zie je dus het centrum periferie model in werking. 

Slide 11 - Slide

Schaalniveau's
wereldschaal of meer inzoomen? 

Centrum periferie model kan je dus ook op een kleiner gebied leggen dan de wereld.

Slide 12 - Slide

Huiswerk
Ga nu aan het werk met de hoofdvragen (bladzijde 11) van paragraaf 2 en 3. 

Klaar? 
Kijk ze na! 

Slide 13 - Slide

Wat gaan we doen?
Dimensies
Examenopgaven
Uitleg
Doelen:
Je weet wat de internationale arbeidsverdeling. 

Je begrijpt hoe je aan het exportpakket de positie in de wereldeconomie kan aflezen. Slide 14 - Slide

Verschillende dimensies
1.  Economische dimensie
2. Sociaal - cultureel dimensie
3. Politieke dimensie
4. Fysisch-geografische dimensie

Slide 15 - Slide

Aan het werk
Maak de examenopgaven individueel.

Slide 16 - Slide

Centrum-periferie model
In de casus van China en Afrika is er een duidelijk uitwisseling van goederen, kapitaal en kennis. 

Hier zie je dus het centrum periferie model in werking. 

Slide 17 - Slide

Internationale arbeidsverdeling
De specialisatie van werkgelegenheid op de wereldmarkt. 

Slide 18 - Slide

Exportpakket
De arbeidsverdeling kan je uit het exportpakket en de beroepsbevolking herleiden. 

Veel hoogwaardige goederen? 
--> centrumland. 


Slide 19 - Slide

Noorden
Produceren hoogwaardige goederen en voeren zakelijke diensten uit. 


Slide 20 - Slide

Zuiden
Opgedeeld in 3 groepen: 
- Opkomende landen
- Middengroep
- Achterblijvers.

Slide 21 - Slide

Opkomend
Dit zijn landen die bij de rijkere semiperiferie behoren. 
De economie groeit in deze landen. 

Slide 22 - Slide

Middengroep
Dit is de armere groep van de semiperiferie. Zij hebben na 2010 het BBP snel zien stijgen. 


Slide 23 - Slide

Achterblijvers
De armste landen. Het exportpakket bestaat vooral uit grondstoffen. 

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Huiswerk
Lees paragraaf 4.
Maak opdrachten 1 t/m 4 van paragraaf 4.

Slide 26 - Slide