Twatalige ûntwikkeling Onderwijs Assistent MBO


Tweetalige ontwikkeling bij het jonge kind
1 / 45
next
Slide 1: Slide
2talige ontw. OABeroepsopleidingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

Items in this lesson


Tweetalige ontwikkeling bij het jonge kind

Slide 1 - Slide


Petra Renema

SFBO
Kennissintrum meartaligens jonge bern

Slide 2 - Slide

Doel:
 • Bewust worden van de meerwaarde en het verloop van de meertalige ontwikkeling van het jonge kind
 • Bewust worden van jouw rol als stagiair(e) hierin en later als onderwijsassistent

Slide 3 - Slide

Kleur bekennen
En de taal fan dyn hert en wat betsjut dy taal foar dy?

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Wanneer ben je meertalig?

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Wat is een voordeel als je meertalig bent?

Slide 8 - Mind map

Voordelen als je meertalig bent
 • Versterkt de taalgevoeligheid
 • Sociaal-emotioneel en maatschappelijk
 • Cognitief; Stimuleert het werkgeheugen en  minder  snel last van dementie

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Hoe leert een kind een 
tweede taal ?

 • Consequent taalgebruik
 • Minderheidstaal meer aanbieden 
 • 1 persoon 1 taal

Slide 11 - Slide

Op welke leeftijd kun je het beste beginnen met het aanleren van een tweede taal
A
0-3 jaar
B
4-7 jaar
C
10 jaar
D
15 jaar

Slide 12 - Quiz

Moet je taalfouten bij jonge kinderen corrigeren?
A
Ja, meteen zeggen dat het fout is
B
Nee, dat komt later wel
C
Ja, door (positief)te herhalen in de juiste zinsopbouw
D
Vooral niet op reageren

Slide 13 - Quiz

Welke talen kom je tegen?
 • in je thuissituatie
 • op school
 • op je stage

Slide 14 - Slide

Baby's en taal
 • Moet je taal gebruiken bij baby's?
 • Hoe en wanneer bied jij taal aan baby's?

Slide 15 - Slide

Wat kan opvallen bij het jonge kind in relatie tot meertaligheid?
 • Stille periode
 • Interferentie en  code-switching
 • Verschil één- of tweetalige ontwikkeling


Slide 16 - Slide

Stille periode
 • Absorptie - je hoeft je geen zorgen te maken, 
er is wel taalontwikkeling
 • Advies; veel praten en gebaren. 
- Ga niet negeren en met rust laten
- geen oefeningen gaan doen 

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Interferentie
 • Zonder dat je het in de gaten hebt, het door elkaar gebruiken van twee talen (code switching)
 • Natuurlijke ontwikkeling - dit gaat weer voorbij
Advies:
Duidelijk aanbieden van de taal. Jonge kinderen per persoon, oudere kinderen op activiteit of dagdeel

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

          Verschil één- en tweetalige 
ontwikkeling bij het jonge kind • Een Friese/anderstalige peuter begrijpt de Nederlandse taal eerder, dan dat hij/zij het spreekt
 • Friestalige peuter gebruikt de NL- taal rond 3,5 jaar actief
 • In groep 3 zijn de citoscores gelijk, mits beide talen         gestimuleerd worden
 


Slide 21 - Slide

Hoe leert een kind op school een 2e taal

Slide 22 - Mind map

Wat valt jou op bij jonge kinderen die twee of meer talen spreken?

Wat zie je hiervan in de klas/ wat valt op
bespreek dit in tweetallen

Slide 23 - Slide

Hoe leert een kind een tweede taal?


 • Minderheidstaal meer aanbieden 
 • Bewust en consequent taalgebruik
 • Taalafspraken (1 persoon - 1 taal) 

Slide 24 - Slide

Wanneer mogen kinderen hun thuistaal gebruiken op school
A
Als ze buiten spelen op het plein
B
Altijd, dat is goed voor hun taalontwikkeling
C
Helemaal niet, dat is nadelig voor het Nederlands
D
Wanneer het functioneel is, bijv. bij overleg

Slide 25 - Quiz

Slide 26 - Slide

Taalafspraken
 • Welke talen worden gesproken op je stageplek?
 • Wat merk je hiervan? 
 • Zijn hier afspraken over gemaakt? 

Slide 27 - Slide

Friestalige kinderen
 • Deze kinderen krijgen de Friese taal als moedertaal
 • Zonder extra stimulans zullen deze kinderen ook de Nederlandse taal leren
 • Rond de leeftijd van 3,5 jaar zal de Nederlandse taal actief gebruikt worden
 • Het Fries is een minderheidstaal, daarom is het belangrijk om de Friese taal te blijven aanbieden en te stimuleren

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video

Aandacht voor de moedertaal is belangrijk

Slide 30 - Slide

Op welke manier kun je aandacht
geven aan de moedertaal
van anderstaligen

Slide 31 - Open question

In welke situatie zullen kinderen die tweetalig opgroeien de meeste kans hebben om de talen goed te leren
A
Wanneer beide ouders twee talen door elkaar spreken .
B
Wanneer beide ouders consequent hun eigen taal tegen het kind spreken.

Slide 32 - Quiz

Slide 33 - Video

Meartalige bern......


binne taal-gefoeliger & taalbewuster.
leare sneller noch mear talen.
kinne harren gem. better konsintrearje.
fine it makliker om letters om te setten nei klanken.
leare dêrtroch sneller technysk lêzen.
hawwe in positivere hâlding foar oare talen en kultueren.
kinne earder abstrakt tinke as ientalige bern.
presteare better at harren thústalen yn it ûnderwiis erkend en brûkt wurde.
Mar ek dat ientalige learlingen bettere resultaten boeke wannear't se harren taalbewustwêzen ferheegje en positivere attitudes fan oare talen ûntwikkelje.
In bern mei in minderheidstaal ûnder-dompelje yn 'e mearderheidstaal kin foar psychologyske problemen soargje: identiteitsferlies, gefoel fan ûntwoarteling, doelleazens.

Slide 34 - Slide

Taalactiviteiten
Met wat voor activiteiten kun je 
de Friese taal stimuleren in je groep?

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Link

Tips en adviezen om Fries te gebruiken in de klas
 • Wees enthousiast over de Friese taal en spreek de taal 
 • Doe spelletjes in het Fries (ik zie, ik zie, wat jij niet ziet)  of zing een lied in de Friese taal
 • Pas Fries toe in andere lessen, bijv. bij gym of handvaardigheid
 • Lees Friese boeken voor en bekijk Friese filmpjes
 • Gebruik de methode Spoar 8

Slide 38 - Slide

De digitale muzykmetoade mei Nederlânske en Fryske ferskes
        Sjoch www.123zing.nl
Freegje in proefabonniment oan mei dyn studint-mailadres by info@123zing.nlSlide 39 - Slide

Wat is de rol van SFBO op de locatie
 • advies taalafspraken/temahoeken
 • meedenken
 • materiaal

Slide 40 - Slide

Wat/ Waarmee/ Hoe
Welke informatie kun binnenkort toepassen in je werk?

Slide 41 - Slide

Slide 42 - Video

Wat heb je geleerd tijdens deze les?
* Bewust geworden van de ontwikkeling 
en de toegevoegde waarde van 
meertaligheid van het jonge kind
 * Wat is jouw eigen rol als stagiaire  
en later als onderwijsassistent
om andere talen een plekje te geven? Slide 43 - Slide

Slide 44 - Slide

Bedankt voor jullie aandacht! 
Voor meer informatie
www.sfbo.nl

Slide 45 - Slide