Wetten

1 / 43
next
Slide 1: Slide
GezondheidskundeMBOStudiejaar 3

This lesson contains 43 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wetgeving in onze zorg 

 • WGBO
 • Wvggz
 • WZD
 • WKKGZ
 • BIG

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

WGBO

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

WGBO zoek uit.....
WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst

 1. Wat regelt deze wet?
 2. Welke plicht heeft de patiënt volgens de WGBO?
 3. Welke rechten heeft de patiënt volgens de WGBO? Noem er minimaal 2.
 4. Welke plichten heeft de zorgverlener volgens de WGBO? Noem er minimaal 2.
 5. Welk recht heeft de zorgverlener volgens de WGBO?

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

WGBO

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

(WGBO)


In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

WGBO

De WGBO geldt voor medische onderzoeken en behandelingen en alle zorg die daarmee samenhangt.

Dus ook verpleging, verzorging en nazorg.

Zorg die wordt gegeven in een GGZ-instelling, verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg valt ook onder de WGBO.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

WGBO

De wet heeft als doel de rechtspositie van de patiënt te versterken.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

WGBO plichten zorgverlener

 • Informatie verstrekken;
 • Dossier bijhouden;
 • Beschermen van privacy.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

WGBO rechten zorgverlener

 • Het recht verzoeken te weigeren.
 • Je hoeft niet zomaar te doen wat een patient jou vraagt.
 • Weigeren een behandeling uit te voeren als je vindt dat deze niet medisch dringend is. 
 • Je neemt eigen beslissingen op basis van je deskundigheid en overtuigingen.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

WGBO rechten zorgvrager
 • Informed consent: Alleen behandelen na toestemming
 • Patiënt moet goed geïnformeerd zijn
 • Recht op inzage van dossier (bewaartermijn)
 • Tot 12 jaar hebben ouders gezag
 • 12 tot 16 jaar ouders en kind samen
 • Na 16 jaar is kind meerderjarig
 

Slide 10 - Slide

Wat houdt de behandeling in
Wat is het doel
Wat zijn de risico’s
Welke bijwerkingenzijn er
Zijn er alternatieven (andere behandelwijzen)
Hoe is het vooruitzicht voor de patiënt

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)De Wvggz geldt voor zorgvragers bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel veroorzaakt voor henzelf of voor anderen.Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Wie valt onder deze wet?
Psychiatrisch patiënten
Niet vrijwillig opgenomen
Gevaarscriterium
Bron: https://www.dwangindezorg.nl/wvggz

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

De Wvggz kent twee procedures om te komen
 tot verplichte zorg:

 1. een zorgmachtiging via de rechter
 2. een crisismaatregel via de burgemeester

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Waarom WVGGZ?
De patiënt houdt waar mogelijk zelf regie tijdens de hele periode van verplichte zorg.
Hulpverleners moeten regelmatig met de patiënt overleggen en de zorg samen evalueren.
Tijdens de verplichte zorg moet de patiënt waar mogelijk mee kunnen blijven doen in de maatschappij of alvast voorbereid worden om na de behandeling weer een maatschappelijk leven op te bouwen. 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Hoe zit het?  - RM


In WVGGZ = zorgmachtiging
gedwongen opname
gedwongen behandeling
6 maanden + verlenging 6 maanden
Alleen ontslag via rechter
ip gesloten afdeling

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Rol van de patiënt
Patiënten kunnen verplichte zorg voorkómen door een eigen plan van aanpak te maken.
Patiënten kunnen zelf aangeven welke verplichte zorg zij het minst schadelijk vinden voor zichzelf. Dit kan met een zorgkaart of een zelfbindingsverklaring.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Gesloten afdeling
Wat gebeurt er op een gesloten afdeling? 
Waarom komt iemand op een gesloten afdeling?
Is de deur op de gesloten afdeling altijd op slot?

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Test je kennis over de Wet verplichte ggz
https://www.ggnet-wvggz.nl/ezine/wvggz/

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Een gesloten afdeling van een psychiatrische zorginstelling kan
Een crisismaatregel wordt opgelegd door een....
Een zorgmachtiging wordt uitgegeven via een....
Verplichte zorg kan plaatsvinden in de thuissituatie
Vrijwillig en onvrijwillige patiënten behandelen
Burgemeester
Rechter
Ja dat kan

Slide 19 - Drag question

This item has no instructions

De WZD

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

WZD

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Wzd (Wet zorg en dwang)
 • Onvrijwillige opname of behandeling

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

WZD
De WZD regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Het doel van de wet is
 1. Onvrijwillige zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking zo veel mogelijk voorkomen.
 2. Cliënten met dementie of een verstandelijke beperking beschermen tegen de nadelen van onvrijwillige zorg.

Alleen als het niet anders kan, mag onvrijwillige zorg worden toegepast ná zorgvuldige multidisciplinaire afweging.Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Definitie
Dwang en drang zijn vormen van beïnvloeding die beogen om iemand iets te laten ondergaan of iemand aan te zetten tot bepaald handelen, hetzij bepaald handelen juist na te laten. Daarmee wordt iemands keuzevrijheid beperkt of zelfs, bij toepassing van dwang, geheel weggenomen.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Filmpje Wet Zorg en dwang
https://www.dwangindezorg.nl/wzd

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Dus.......
De WVGGZ = voor mensen met een psychische stoornis.

De Wet Zorg en Dwang is voor mensen met een verstandelijke beperking en dementie

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Ondercuratelestelling, onderbewindstelling en mentorschap 
 • Bij mensen met een meervoudige of zeer ernstige verstandelijke beperking is sprake van ondercuratelestelling. 
 • Bij mensen met een lichtere verstandelijke beperking is sprake van onderbewindstelling én mentorschap. 
 • Mensen met een lichamelijke beperking maken van geen van de mogelijkheden gebruik: zij kunnen meestal uitstekend zelf hun belangen behartigen.


 • Professionele bewindvoerders, curatoren en mentoren kunnen voor hun werk een vergoeding krijgen. Met ingang van april 2016 is de wet aangepast om wettelijk te regelen dat zij aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen. 

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Mentorschap 
 • De Wet mentorschap regelt de belangenbehartiging van de cliënt in niet-financiële zaken. Denk hierbij aan belangen voor de verzorging en ondersteuning (in brede zin), zoals bij het opstellen of wijzigen van een zorgplan, het plaatsen in of overplaatsen naar een (andere) voorziening, en het al dan niet verrichten van medische ingrepen. 
 • Is de Wet mentorschap van toepassing bij een cliënt, dan is er toestemming van de mentor nodig bij rechtshandelingen voor verzorging en ondersteuning. Ook mag de mentor het dossier van de cliënt inzien.  

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Mentorschap 
 • Een mentorschap maakt een cliënt niet handelingsonbekwaam. 
 • Integendeel, de cliënt heeft nog altijd het recht te handelen op het gebied van zijn behandeling of ondersteuning. 
 • Hij heeft daarvoor geen toestemming nodig van zijn mentor. 
 • Alleen als de cliënt onvoldoende voor zijn belangen kan opkomen, moet zijn mentor hem ondersteunen. 
 • De cliënt is dus niet onmondig voor de wet, zoals bij ondercuratelestelling wel het geval is. 

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Ondercuratelestelling, onderbewindstelling en mentorschap
 • In de Nederlandse wetgeving wordt verschil gemaakt tussen mensen die handelingsbekwaam en mensen die handelingsonbekwaam zijn. 
 • Handelingsbekwaam is iemand die rechtshandelingen (dat wil zeggen handelingen die rechtsgevolgen hebben) kan en daarmee mag verrichten. Denk hierbij aan: iets kopen of verkopen, schenkingen doen, het opstellen van een testament en trouwen. 
Wie handelingsonbekwaam is, mag dit soort handelingen niet doen. 
 • De Nederlandse wet gaat ervan uit dat meerderjarigen handelingsbekwaam zijn
 • Ook minderjarigen worden in principe als handelingsbekwaam gezien
 • De wet gaat ervan uit dat zij handelen met toestemming van hun wettelijk vertegenwoordigers. Meestal zijn dit de ouders.

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Voorbeeld mentorschap 
De heer de Vries 72 jaar, woont in een verzorgingshuis en heeft beginnende Alzheimer. De heer de Vries vindt het een prettige gedachte dat wanneer het slechter met hem zal gaan op persoonlijk vlak, er iemand is die beslissingen kan nemen over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding op een manier zoals hij dit had gewild. Zolang de heer de Vries dit alles zelf kan beslissen kan hij dat samen met zijn mentor zo afstemmen, maar op de dag dat het hem niet lukt weet meneer dat zijn mentor er voor hem is en deze beslissingen van hem overneemt.

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Kwaliteit in de zorg
Kwaliteit in de zorg is zo belangrijk dat het in de wet is vastgelegd. In artikel 2 van de Kwaliteitswet zorginstellingen staat onder meer dat zorgaanbieders verantwoorde hulp en zorg moeten aanbieden. Verantwoorde hulp en zorg is effectieve, veilige en cliëntgerichte zorg van goed niveau die afgestemd is op de behoefte van de cliënt. 

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg


Deze wet is in de plaats gekomen van de kwaliteitswet. Deze nieuwe wet is ingegaan op 1 januari 2016.
Doel:
Openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en er van leren om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren


Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Wet BIG

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg
Zorgverleners leren van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg. Doel van de Wkkgz is dan ook: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren. De wet vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. 

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Wet BIG bevoegd VS bekwaam

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Wet BIG
Beroep

Individuele

Gezondheidszorg

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Wat is de wet BIG?
Het doel van de Wet BIG is te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Wet BIG
Het doel van de Wet BIG is te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit doet de Wet BIG onder andere met het BIG-register.

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Wet BIG

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Wet BIG
Dus....
De Wet BIG zorgt ervoor dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft.

Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. 
Dit doet de Wet BIG onder andere met het BIG-register.

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

Wet BIG

Slide 43 - Slide

This item has no instructions