back to basics: word order & present simple questions & negations

Goals
- I can use the correct English word order
- I know what the present simple is and when to use it
- I can form questions in the present simple
- I can form negations in the present simple
1 / 37
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 2,3

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Goals
- I can use the correct English word order
- I know what the present simple is and when to use it
- I can form questions in the present simple
- I can form negations in the present simple

Slide 1 - Slide

Word order = woordvolgorde 

Wie doet wat waar wanneer?
      
                        ow              ww                lv             plaats                    tijd

NL: Zij spreekt elke dag Engels thuis.   
EN: She speaks English at home every day.
> TIJD MAG NOOIT IN HET MIDDEN VAN DE ZIN. VOORAAN OF ACHTERAAN

Slide 2 - Slide

Tijd (wanneer) kan ook aan het begin van de zin:
voor extra nadruk.

Slide 3 - Slide

TIP!
Zet de werkwoorden van de zin bij elkaar!

Ik heb gisteren heel veel friet gegeten.
I have eaten a lot of fries yesterday.

Slide 4 - Slide

1
2
3
4
the whole week.
in an office
works
My dad

Slide 5 - Drag question

1
2
3
4
every Wednesday.
to the gym
go
I

Slide 6 - Drag question

Write a sentence about something you did last week

Slide 7 - Open question

Write a sentence about something you do every week

Slide 8 - Open question

Present simple
tegenwoordige tijd 
hele ww (look/ walk/ go/ study/ play/ watch)

- feiten/ gewoontes/ regelmatige gebeurtenissen

- questions with Do/Does
- negations with don't/ doesn't 

Slide 9 - Slide

PRESENT SIMPLE: QUESTIONS & NEGATIONS
We gebruiken het werkwoord to do om vraagzinnen en ontkenningszinnen te maken.
De werkwoorden to be en to have got  (en andere hulpwerkwoorden) zijn uitzonderingen op deze standaardregel.

Het werkwoord to do wordt als volgt vervoegd:
  • I /you/we/they       do      :     I like chocolate             Do I like chocolate?
  • He/ she/it                does  :    She likes chocolate    Does she like chocolate? 

Slide 10 - Slide

PRESENT SIMPLE: QUESTIONS
Bij vragen begint de zin met Do of Does

I feel good. -> Do you feel good?
He looks happy. -> Does he look happy? 

Let op: omdat we het werkwoord to do vervoegen voor he / she / it (does), zetten we het andere werkwoord in de volledige werkwoordsvorm. Looks -> look

Slide 11 - Slide

present simple: questions
Wanneer er een vorm van to be of to have got of een ander hulpwerkwoord in de zin staat dan verplaatst deze naar de start van de zin om de vraag te maken.
examples: 
He can swim very fast.              Can he swim very fast? 
That dog is happy.                        Is that dog happy? 
My favourite colour is green    Is my favourite colour green?
They are the best.                         Are they the best? 

Slide 12 - Slide

Let's practise! 

Slide 13 - Slide

________ you like pizza?

A
Do
B
Does

Slide 14 - Quiz

_________ she play tennis?
A
Do
B
Does

Slide 15 - Quiz

_______ they like chocolate?
A
Do
B
Does

Slide 16 - Quiz

_______ he live in London?
A
Do
B
Does

Slide 17 - Quiz

_______ your father have a red car?
A
Do
B
Does

Slide 18 - Quiz

________ these animals eat carrots?
A
Do
B
Does

Slide 19 - Quiz

PRESENT SIMPLE: NEGATIONS
Bij ontkenningen zetten we een vorm van to do + not tussen het persoonlijk voornaamwoord / onderwerp en het werkwoord.

I feel good. -> I do not / don't feel good.
He looks happy. -> He does not / doesn't look happy.

Let op: omdat we het werkwoord to do vervoegen voor he / she / it (does), zetten we het andere werkwoord in de volledige werkwoordsvorm. Looks -> look

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Present Simple.
Change this sentence into a question.
He has blond hair.
A
Does he have blond hair?
B
Has he blond hair?
C
Does he blond hair?

Slide 23 - Quiz

Present Simple.
Change this sentence into a question.
You have got a sister.
A
You got a sister?
B
Sister have you?
C
Have you got a sister?

Slide 24 - Quiz

Present Simple.
Change this sentence into a question.
They study a lot.
A
Study they a lot?
B
Do they study a lot?
C
Does they study a lot?

Slide 25 - Quiz

Make a sentence(question) in Present Simple:
......they walk to school?
A
Does
B
Do

Slide 26 - Quiz

write down the complete question:
........ John .......... French? (speak)

Slide 27 - Open question

Turn this into a question (present simple): You are a student .

Slide 28 - Open question

Turn this into a question (present simple): I can speak English

Slide 29 - Open question

Rewrite as a question.
John speaks French.

Slide 30 - Open question

Rewrite as a question:
Your sister eats pizza.

Slide 31 - Open question

Which sentence is the present simple?
(- negative/negation)
A
I am not liking cats.
B
I don't like cats.

Slide 32 - Quiz

present simple negation:
We ..... (to like) school that much.

Slide 33 - Open question

present simple negation:
She ..... (to talk) a lot.

Slide 34 - Open question

Turn this sentence into a negation (ontkennende zin) in the present simple:
"Joey likes cake"

Slide 35 - Open question

Goals
- I can use the correct English word order
- I know what the present simple is and when to use it
- I can form questions in the present simple
- I can form negations in the present simple

Slide 36 - Slide

Goals achieved?
YES!
mostly, I need a little more practise
some, I need more instruction and practise
no

Slide 37 - Poll